Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з комплектації устаткування

Посадова інструкція інженера з комплектації устаткування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з комплектації устаткування.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з комплектації устаткування призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з комплектації устаткування підпорядковується безпосередньо начальнику відділу комплектації устаткування.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з комплектації устаткування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з комплектації устаткування І категорії не менше 2 років.

Інженер з комплектації устаткування І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з комплектації устаткування ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з комплектації устаткування ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з комплектації устаткування не менше 2 років.

Інженер з комплектації устаткування: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з комплектації устаткування повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з матеріально-технічного забезпечення.

1.6.2. Перспективи технічного розвитку підприємства.

1.6.3. Організацію матеріально-технічного забезпечення підприємства.

1.6.4. Номенклатуру необхідного підприємству устаткування та комплектуючих виробів.

1.6.5. Технічні характеристики, конструктивні особливості устаткування і комплектуючих виробів.

1.6.6. Порядок обґрунтування потреби та складання заявок на устаткування і комплектуючі вироби, укладання договорів з постачальниками.

1.6.7. Основи технології виробництва, економіки, організації виробництва, праці та управління.

1.6.8. Основи трудового законодавства.

1.6.9. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з комплектації устаткування визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з комплектації устаткування:

2.2.1. Виконує роботи з забезпечення підприємства устаткуванням і комплектуючими виробами капітального будівництва і ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства.

2.2.2. Перевіряє правильність визначення в заявках підрозділів підприємства потреб в устаткуванні та комплектуючих виробах для виконання планів капітального будівництва, реконструкції, упровадження нової техніки, а також відповідно до титульних списків і проектної документації складає зведені замовлення з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

2.2.3. Розроблює графіки поставок устаткування за встановленими строками завершення будівельно-монтажних робіт.

2.2.4. Готує проекти договорів з постачальниками, замовлень на виготовлення нестандартизованого устаткування, матеріалів для погодження спільно з проектними організаціями технічних умов на їх виконання.

2.2.5. Здійснює контроль за своєчасною і повною реалізацією виділених фондів і планів матеріально-технічного забезпечення підприємства, за додержанням постачальниками встановлених графіків поставок, якості і комплектності устаткування.

2.2.6. Складає акти, веде переписування щодо претензій у разі порушення постачальниками договірних зобов’язань, узгоджує зміни строків поставок, заміну устаткування і комплектуючих виробів.

2.2.7. Контролює правильність кількісного та якісного приймання устаткування і комплектуючих виробів, їх складування, консервації, своєчасність передавання будівельно-монтажним організаціям і підрозділам підприємства.

2.2.8. Проводить роботу з виявлення понаднормових запасів устаткування і комплектуючих виробів, невстановленого і невикористаного устаткування, вносить пропозиції щодо його реалізації.

2.2.9. Готує дані, необхідні для складання звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення підприємства.

2.2.10. Контролює своєчасність отримання від постачальників та забезпечення підрозділів підприємства засобами колективного захисту, системами аварійної сигналізації, системами автоматичного пожежогасіння, первинними засобами пожежегасіння, іншими засобами, які забезпечують безпечне виконання робіт, виконання заходів з охорони праці.

2.2.11. Організовує приймання, зберігання на складах, транспортування і видачу в підрозділи небезпечних і шкідливих речовин у відповідності з вимогами нормативних актів з охорони праці.

2.2.12. Контролює додержання вимог охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних і складських робіт.

2.2.13. Забезпечує:

а) дотримання вимог нормативних актів з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки працівниками складського господарства;

б) наявність плакатів, знаків безпеки, написів з питань безпечного виконання робіт у службах складського господарства.

2.2.14. Здійснює контроль за:

а) технічним станом, експлуатацією та своєчасністю ремонту складського устаткування, забезпечує відповідність його вимогам нормативних актів з охорони праці;

б) веденням технічної документації;

в) виконанням у встановлені терміни приписів органів нагляду, відомчого і регіонального контролю, наказів і розпоряджень з питань охорони праці.

2.2.15. Зобов'язаний:

а) дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

б) знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що стосуються правил безпечної експлуатації складського устаткування;

в) проходити за затвердженими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки.

2.2.16. Негайно повідомляє свого безпосереднього або вищого керівника про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю або здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, аварію на виробництві, або про погіршення стану свого здоров’я.

2.2.17. При нещасному випадку надає долікарську допомогу потерпілому, приймає участь у виклику швидкої медичної допомоги, за необхідності, газорятувальної служби або пожежної охорони.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з комплектації устаткування має право:

а) давати зауваження працівникам у випадку порушення ними правил безпечної експлуатації устаткування;

б) на соціальне страхування від нещасних випадків і   професійних захворювань;

в) знати про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я;

г) відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища або довкілля;

д) розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань;

е) вимагати від роботодавця переведення його на легшу роботу, встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання з набуття іншої професії, якщо за медичним висновком стан його здоров’я не дозволяє виконувати доручену йому роботу;

ж) давати пропозиції з питань поліпшення умов і безпеки праці для включення їх в план комплексних заходів у колективному договорі;

и) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці;

к) надавати пропозиції безпосередньому керівнику щодо негайного зупинення робіт у разі виявлення ним порушень вимог охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, створення ситуації, що загрожує життю або здоров’ю працівників, виробничому середовищу та довкіллю.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за забезпечення підприємства устаткуванням і комплектуючими виробами капітального будівництва і ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства.

4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Виконує завдання начальника відділу комплектації устаткування .

5.2. Взаємодіє з підрозділами підприємства з питань визначення їх потреби в устаткуванні і комплектуючих виробах капітального будівництва і ремонтно - експлуатаційних потреб.

5.3. З питань охорони праці інженер з комплектації устаткування бере участь у виконанні приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)