Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера-електроніка

Посадова інструкція інженера-електроніка

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-електроніка.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер-електронік призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер-електронік підпорядковується безпосередньо начальнику обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-електронік: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-електроніка І категорії не менше 2 років.

Інженер-електронік І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-електроніка ІІ категорії: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.

Інженер-електронік ІІ категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера-електроніка ІІІ категорії – не менше 2 років.

Інженер-електронік ІІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-електроніка: для спеціаліста – не менше 1 року, для бакалавра – не менше 2 років.

Інженер-електронік: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер-електронік повинен знати:

1.6.1. Керівні і нормативні матеріали, що стосуються експлуатації і ремонту електронної обчислювальної техніки.

1.6.2. Техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості електронної обчислювальної техніки.

1.6.3. Призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації.

1.6.4. Технологію механізованого оброблення інформації.

1.6.5. Формалізовані мови програмування .

1.6.6. Види технічних носіїв інформації.

1.6.7. Діючі системи зчислення, шифрів і кодів, стандартні програми і команди.

1.6.8. Основи математичного забезпечення і програмування.

1.6.9. Методи розроблення перспективних і річних планів (графіків) роботи і порядок складання звітів про їх виконання.

1.6.10. Організацію ремонтного обслуговування.

1.6.11. Передовий вітчизняний і світовий досвід експлуатації і технічного обслуговування електронної обчислювальної техніки.

1.6.12. Порядок складання замовлень на устаткування, запасні частини, проведення ремонту та іншої технічної документації.

1.6.13. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

1.6.14. Правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації електронної обчислювальної техніки.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера-електроніка визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер-електронік:

2.2.1. Забезпечує правильну технічну експлуатацію, безперервну високопродуктивну роботу електронного устаткування обчислювального центру (далі – ОЦ) або інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ).

2.2.2. Бере участь у розробленні перспективних та річних програм і графіків робіт, технічного обслуговування і ремонту устаткування, заходів щодо поліпшення його експлуатації, запобігання браку і простоїв, підвищення якості праці, ефективного використання обчислювальної техніки.

2.2.3. Здійснює підготовку машин до роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів, контролює параметри і надійність електронних елементів устаткування, проводить тестові перевірки з метою своєчасного виявлення несправностей, усуває їх.

2.2.4. Виконує налагодження елементів і блоків електронних обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв та вузлів.

2.2.5. Організує технічне обслуговування електронної техніки, забезпечує її раціональне використання, працездатний стан, проведення профілактичного і поточного ремонту.

2.2.6. Здійснює контроль за проведенням ремонту і випробувань устаткування, за додержанням інструкцій з експлуатації, технічного нагляду за ним.

2.2.7. Бере участь у перевірці технічного стану електронного устаткування з капітального ремонту, а також у прийманні і введенні в експлуатацію нового устаткування.

2.2.8. Вивчає можливості підключення додаткових зовнішніх пристроїв до електронно-обчислювальних машин з метою розширення їх технічних можливостей, створення обчислювальних комплексів.

2.2.9. Веде облік й аналізує показники використання устаткування, вивчає режими роботи і умови його експлуатації, розроблює нормативні матеріали з експлуатації і технічного обслуговування електронного устаткування.

2.2.10. Складає замовлення на устаткування і запасні частини, технічну документацію на ремонт, звіти про роботу.

2.2.11. Проводить контроль за своєчасним забезпеченням електронної техніки запасними частинами і матеріалами, організує зберігання електронної апаратури.

2.2.12. Зобов'язаний:

а) дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

б) знати і виконувати вимоги інструкцій за професією та видами робіт, які він виконує, вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що стосуються правил безпечної експлуатації та технічного обслуговування електронного устаткування;

в) користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

г) проходити за затвердженими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки;

г) проходити за затвердженими графіками попередні та періодичні медичні огляди.

2.2.13. Бере участь у щоденному контролі стану охорони праці на робочому місці, який є складовою частиною першого ступеню контролю і не нормується за часом, здійснюється на протязі робочого дня (зміни).

2.2.14. Слідкує за справністю обладнання, пристроїв, інструменту та приладів.

2.2.15. У разі виявлення під час огляду робочого місця неполадок доповідає безпосередньому керівнику та за його вказівкою приймає участь в їх усуненні.

2.2.16. Під час роботи зобов’язаний:

а) утримувати в чистоті своє робоче місце, правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту, які забезпечують безпеку праці;

б) використовувати безпечні прийоми праці, дотримувати при цьому усі вимоги охорони праці;

в) звертати увагу на поведінку інших робітників, стан їх здоров’я, виконання ними особистих заходів безпеки, нагадувати їм про необхідність використання безпечних прийомів праці, виконання вимог охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.2.17. Негайно повідомляє свого безпосереднього або вищого керівника про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю або здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, аварію на виробництві або про погіршення стану свого здоров’я.

2.2.18. У разі виникнення аварійних ситуацій і аварій на виробництві вживає заходи щодо їх локалізації та ліквідації згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

2.2.19. При нещасному випадку надає долікарську допомогу потерпілому, приймає участь у виклику швидкої медичної допомоги, за необхідності, газорятувальної служби або пожежної охорони.

3. ПРАВА

3.1. Інженер-електронік має право:

а) давати зауваження працівникам у випадку порушення ними правил безпечної експлуатації електронної техніки;

б) на соціальне страхування від нещасних випадків і   професійних захворювань;

в) знати про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я;

г) відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища або довкілля;

д) розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань;

е) вимагати від роботодавця переведення його на легшу роботу, встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання з набуття іншої професії, якщо за медичним висновком стан його здоров’я не дозволяє виконувати доручену йому роботу;

ж) давати пропозиції з питань поліпшення умов і безпеки праці для включення їх в план комплексних заходів у колективному договорі;

и) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці;

к) надавати пропозиції безпосередньому керівнику щодо негайного зупинення робіт у разі виявлення ним порушень вимог охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, створення ситуації, що загрожує життю або здоров’ю працівників, виробничому середовищу та довкіллю.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за правильну технічну експлуатацію, безперервну високопродуктивну роботу електронного устаткування ОЦ або ІОЦ.

4.3. Несе відповідальність за своєчасність проведення усіх видів ремонтних робіт

4.4. Несе особисту відповідальність за виконання вимог з охорони праці за професією та видами робіт, які він виконує.

4.5. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Виконує завдання начальника ОЦ (ІОЦ).

5.2. З питань охорони праці підпорядкований начальнику ОЦ (ІОЦ).

5.3. З питань охорони праці інженер-електронік бере участь у виконанні приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)