Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція економіста з фінансової роботи

Посадова інструкція економіста з фінансової роботи

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність  економіста з фінансової роботи.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Економіст з фінансової роботи призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Економіст з фінансової роботи підпорядковується безпосередньо начальнику планово-економічного відділу (головному економісту).

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний економіст з фінансової роботи: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з планування І категорії не менше 2 років.

Економіст з фінансової роботи І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією економіста з фінансової роботи ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Економіст з фінансової роботи ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією економіста з фінансової роботи не менше 2 років.

Економіст з фінансової роботи: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Економіст з фінансової роботи повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації фінансової роботи.

1.6.2. Економіку виробництва.

1.6.3. Порядок складання фінансових програм, кредитних заявок і кошторисів.

1.6.4. Правила довгострокового та короткострокового кредитування підприємства, нарахування і виплати платежів у державний бюджет.

1.6.5. Порядок утворення грошових фондів, фінансування капітального будівництва, ремонту і витрат на технічне переоснащення підприємства.

1.6.6. Систему рахунків бухгалтерського обліку.

1.6.7. Порядок і форми фінансових рахунків.

1.6.8. Установлену звітність про фінансову діяльність підприємства, порядок і строки її складання.

1.6.9. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.10. Основи організації виробництва, праці та управління.

1.6.11. Трудове законодавство.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки економіста з фінансової роботи визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Економіст з фінансової роботи:

2.2.1. Розробляє, виходячи з основних техніко - економічних показників виробництва, програми підприємства, проект фінансового забезпечення.

2.2.2. Визначає розміри доходів і витрат, надходжень і відрахувань коштів, кредитні взаємовідносини, складає баланси доходів і витрат, касові плани і кредитні заявки.

2.2.3. Бере участь у підготовці програм виробництва і реалізації продукції, робіт (послуг), виконуючи необхідні розрахунки, в розробленні нормативів обігових коштів за видами сировини, матеріалів та інших товарно - матеріальних цінностей і витрат у вартісному вираженні, доводить затверджені показники до підрозділів підприємства.

2.2.4. Готує банківські документи на всі види платежів за зобов’язаннями підприємства (в державний бюджет, банки та іншим кредиторам).

2.2.5. Веде листування з приводу рекламаційних рахунків, не сплачених у встановлені строки.

2.2.6. Здійснює контроль за виконанням фінансових показників підрозділами підприємства, додержанням касової дисципліни, розрахунками з постачальниками (замовниками), своєчасним надходженням усіх належних підприємству коштів, забезпечує додержання режиму економії.

2.2.7. Аналізує виконання кошторисів, оперативну і бухгалтерську звітність з фінансової діяльності.

2.2.8. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів щодо економічного стимулювання підвищення якості продукції, покращення господарської діяльності підприємства і використання власних обігових коштів, коштів державного бюджету, запобігання утворення і ліквідації надлишкових запасів матеріальних цінностей.

2.2.9. Веде облік виконання договорів на реалізацію продукції (робіт, послуг), програм формування прибутку, надходження доходів, наявності коштів на рахунках, погашення кредиторської заборгованості постачальникам і банкам.

2.2.10. Складає звіти про фінансовий стан підприємства за встановленим формами і в зазначені строки.

2.2.11. Здійснює перспективне і поточне планування фінансування заходів з охорони праці.

2.2.12. Приймає участь у розробленні комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві.

2.2.13. Аналізує виконання планів соціально - економічного розвитку підприємства, планує фінансові ресурси щодо надання працівникам підприємства пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці.

2.2.14. Бере участь у аналізі економічної ефективності функціонування системи управління виробництвом та її підсистеми – системи управління охороною праці.

2.2.15. Аналізує економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження рівня травматизму, професійних захворювань і аварій, підвищення існуючого рівня безпеки праці.

2.2.16. Дотримується правил безпечної експлуатації засобів обчислювальної техніки на своєму робочому місці.

3. ПРАВА

3.1. Економіст з фінансової роботи має право:

а) розробляти проекти фінансового забезпечення підприємства;

б) приймати участь у здійсненні контролю за освоєнням коштів, виділених на виконанням заходів з охорони праці, та аналізі економічної ефективності цих заходів.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За порушення законів та інших нормативно - правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань економіст з фінансової роботи може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

4.2. Несе відповідальність за виконання покладених на нього функцій, у тому числі з охорони праці.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань економічного аналізу.

5.2. Взаємодіє зі структурними підрозділами підприємства з питань складання програм виробництва і реалізації продукції, робіт (послуг); доводить до них затверджені програми.

5.3. Взаємодіє зі службою охорони праці та структурними підрозділами з питань формування розділу “Охорона праці” у колективному договорі.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису) 

Помощь специалисту