Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника лабораторії техніко-економічних досліджень

Посадова інструкція начальника лабораторії техніко-економічних досліджень

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника лабораторії техніко-економічних досліджень.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо економічного планування.

1.6.2. Форми організації і методи обліку та аналізу виробничої, господарської і соціальної діяльності підприємства та його підрозділів.

1.6.3. Перспективи розвитку підприємства.

1.6.4. Економічні методи управління.

1.6.5. Організацію планової роботи на підприємстві.

1.6.6. Порядок установлення показників госпрозрахункової діяльності підрозділів підприємства.

1.6.7. Методи порівняного аналізу результатів роботи підприємства з показниками передових підприємств галузі.

1.6.8. Економіку та організацію виробництва, праці та управління.

1.6.9. Основи технології виробництва.

1.6.10. Організацію статистичного обліку в галузі та на підприємстві.

1.6.11. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.15. Основи трудового законодавства.

1.6.16. Законодавство з охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника лабораторії техніко-економічних досліджень визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень:

2.2.1. Здійснює керівництво проведенням техніко - економічних і соціальних досліджень виробничо - господарської діяльності підприємства з метою забезпечення найкращих показників використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, підвищення економічної ефективності, рентабельності виробництва, удосконалення економічних методів управління.

2.2.2. Організує вивчення економічних питань, які виникають під час роботи підприємства, розроблення рекомендацій з їх вирішення, заходів щодо підвищення обґрунтованості планів, удосконалення методів економічного планування, внутрішньогосподарського розрахунку, в тому числі в умовах колективних форм організації та стимулювання праці.

2.2.3. Розробляє методики проведення комплексного економічного аналізу різних напрямів діяльності підприємства та його підрозділів, здійснює дослідження якості застосовуваних для планування нормативів, бере участь у роботі з техніко-економічного обґрунтування перспектив розвитку підприємства.

2.2.4. Організує роботу із збирання, систематизації та вивчення статистичних даних, які характеризують кількісні та якісні показники діяльності підприємства та його підрозділів, а також споріднених підприємств галузі.

2.2.5. Керує проведенням аналізу виконання завдань за черговий плановий період і темпів зростання обсягів виробництва (в тому числі з основних видів продукції, що випускається), продуктивності праці та заробітної плати, ефективності використання основних фондів і обігових коштів, ритмічності виробництва, змін трудомісткості та собівартості продукції (у порівнянні з попереднім плановим періодом і з встановленими нормативами) тощо.

2.2.6. Організує на основі результатів аналізу діяльності підприємства роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і розроблення пропозицій щодо їх використання.

2.2.7. Бере участь у розробленні комплексних заходів, спрямованих на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві, у колективному договорі.

2.2.8. Враховує вимоги законодавства з охорони праці під час здійснення наступних функцій у сфері організації праці та управління:

- аналізі економічної ефективності функціонування системи управління виробництвом та її підсистеми – системи управління охороною праці;

- розробленні методів економічного стимулювання робіт з охорони праці;

- вдосконаленні виробничої структури підприємства;

- підвищенні ефективності організації праці.

2.2.9. Аналізує економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження рівня травматизму, професійних захворювань і аварій, підвищення існуючого рівня безпеки праці.

3. ПРАВА

3.1. Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень має право:

а) надавати пропозиції керівництву підприємства щодо підвищення обґрунтованості планів соціально - економічного розвитку, удосконалення методів економічного планування, внутрішньогосподарського розрахунку;

б) брати участь у плануванні заходів з охорони праці у колективному договорі (угоді) та аналізі їх економічної ефективності;

в) виконувати роботи з упровадження ефективних методів підвищення продуктивності праці на основі вдосконалення безпечних умов праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за забезпечення найкращих показників використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, підвищення економічної ефективності, рентабельності виробництва, удосконалення економічних методів управління.

4.3. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників лабораторії, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.4. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник лабораторії техніко-економічних досліджень може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками лабораторії.

5.2. Забезпечує методичне керівництво підрозділами підприємства у проведенні оперативного економічного аналізу процесу виконання планових завдань, виявленні та визначенні шляхів використання резервів виробництва.

5.3. Взаємодіє з начальниками цехів, уповноваженими з охорони праці підприємства, службою охорони праці з питань матеріального стимулювання робітників за плідну роботу із забезпечення безпечних і здорових умов праці.

5.4. Взаємодіє зі службою охорони праці, з керівниками підрозділів, уповноваженими з охорони праці підприємства з питань формування розділу “Охорона праці” у колективному договорі.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису) 

Помощь специалисту