Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника відділу охорони праці

Посадова інструкція начальника відділу охорони праці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція)    визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу охорони праці.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу охорони праці призначається на посаду і звільняється з посади згідно зі встановленим чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора підприємства.

1.4. Начальник відділу охорони праці підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги:

Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з охорони праці за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник відділу охорони праці повинен знати:

1.6.1. Закон України «Про охорону праці», постанови, розпорядження, накази, правила, стандарти, норми, положення та інші документи з охорони праці, виробничої санітарії, яким надано чинність правових норм.

1.6.2. Виробничу та організаційну структуру підприємства.

1.6.3. Основні технологічні процеси та режими      виробництва.

1.6.4. Устаткування підприємства і принципи його роботи.

1.6.5.  Методи вивчення умов праці на робочих місцях.

1.6.6. Організацію роботи з охорони праці і виробничої санітарії.

1.6.7. Систему стандартів безпеки праці.

1.6.8. Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт.

1.6.9. Обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку роботу.

1.6.10. Правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт.

1.6.11. Передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони праці.

1.6.12. Методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці і виробничої санітарії.

1.6.13. Порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці та виробничої санітарії.

1.6.13. Основи економіки, організації виробництва і управління.

1.6.14. Основи трудового законодавства.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу охорони праці визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник відділу охорони праці:

2.2.1. Розробляє ефективну цілісну систему керування охороною праці, сприяє удосконалюванню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

2.2.2. Організовує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з паспортизації санітарно-технічного стану цехів, перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв, здійснює контроль за ефективністю роботи вентиляційних та аспіраційних систем.

2.2.3. Видає керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень та недоліків, одержує від них необхідні відомості, документацію і пояснення з охорони праці.

2.2.4. Забезпечує участь відділу в розробленні та упровадженні більш досконалих конструкцій обгороджувальної техніки та інших засобів захисту, маршрутів безпечного руху транспорту та пішоходів на території підприємства, заходів щодо створення безпечних та здорових умов праці.

2.2.5. Забезпечує проведення вступного інструктажу та попереднього спеціального навчання та перевірки знань з охорони праці, надання першої долікарняної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій згідно з затвердженим планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на підприємстві.

2.2.6. Контролює складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці в підрозділах підприємства, правильність складання заявок на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, спеціальне харчування, запобіжні та захисні пристрої тощо.

2.2.7. Здійснює контроль за витратами асигнувань на охорону праці.

2.2.8. Проводить оперативно-методичне керівництво всією роботою з охорони праці.

2.2.9. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів підприємства:

а) у розробленні заходів з питань охорони праці;

б) у складанні списків професій і посад, відповідно до яких працівники повинні проходити обов'язкові медичні огляди, а також списків професій і посад, відповідно до яких, на підставі діючого законодавства, працівникам надаються компенсації і пільги за важкі, шкідливі або небезпечні умови праці;

в) під час розроблення і перегляду інструкцій з охорони праці, стандартів підприємства системи стандартів безпеки праці;

г) під час організації та проведення інструктажу,    навчання і перевірки знань працівників з охорони праці.

2.2.10. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, аналізі їх причин, розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення.

2.2.11. Організовує складання структурними підрозділами підприємства комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища (підвищення існуючого рівня охорони праці, якщо встановлені нормативи досягнуті), а також розділу «Охорона праці» колективного договору.

2.2.12. Організовує роботу кабінету з охорони праці та пропаганду заходів з охорони праці і виробничої санітарії шляхом проведення лекцій, бесід, улаштування виставок, вітрин, стендів, куточків з охорони праці, розповсюдження правил, інструкцій, пам’яток, демонстрації кінофільмів тощо.

2.2.13. Контролює забезпечення додержання правил і норм охорони праці під час проведення практики студентів, учнів професійно-технічних училищ і трудового навчання школярів.

2.2.14. Здійснює зв'язок з медичними установами, науковими та іншими організаціями з питань охорони праці, організовує впровадження їх рекомендацій.

2.2.15. Організовує:

а) забезпечення працівників правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними документами з охорони праці;

б) облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також збитків від цих подій;

в) підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці;

г) розробку перспективних і поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;

д) допомогу комісії з питань охорони праці підприємства у розробленні необхідних матеріалів і реалізації її рекомендацій;

е) підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

2.2.16. Бере участь у:

а) роботі комісії з питань охорони праці підприємства;

б) роботі комісії з введення в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого і соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;

в) розробленні положень, інструкцій, інших нормативних актів з охорони праці, що діють у межах підприємства;

г) роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

д) роботі постійно діючої комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці;

е) впровадженні заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці і відпочинку з урахуванням специфіки виробництва, динаміки працездатності, періодичності фізіологічних функцій людини, а також рекомендацій науково-дослідних установ з організації праці з метою збереження здоров'я і працездатності людей.

2.2.17. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, у тому числі ергономіки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників, захисту населення і навколишнього середовища.

2.2.18. Розглядає листи, заяви і скарги працівників з питань охорони праці.

2.2.19. Готує проекти наказів і розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього підприємства.

2.2.20. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя або здоров'я працівників або для оточуючих їх людей і природного середовища, у випадку відмовлення працівників від виконання дорученої їм роботи з цих причин.

2.2.21. Контролює:

а) дотримання діючого законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів з охорони праці, дотримання працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, інструментом та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконання робіт відповідно до вимог охорони праці, виконання вимог посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт;

б) виконання приписів органів державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за охороною праці, пропозицій уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці;

в) відповідність нормативним актам з охорони праці будівель і споруд, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працівників, у разі потреби вживає заходи щодо припинення їх експлуатації; наявність технологічної документації на робочих місцях;

г) своєчасність проведення відповідними службами необхідних випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

д) стан аспіраційних і вентиляційних систем, запобіжних пристосувань і захисних пристроїв;

е) своєчасність випробувань, перевірок і правильну експлуатацію парових котлів, балонів для стиснутих газів, контрольної апаратури, кранів, підйомників та іншого устаткування, дотримання графіків вимірів повітряного середовища, виробничого шуму, вібрації тощо;

ж) своєчасне проведення навчання та інструктажів працівників, атестації і переатестації з питань охорони праці посадових осіб і осіб, що виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки під час виконання цих робіт;

з) забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацію питного режиму, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, зв'язаних з важкими і шкідливими умовами праці;

і) використання праці неповнолітніх, жінок і інвалідів відповідно до чинного законодавства;

к) проходження попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, або таких, де потреба у професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб у віці до 21 року;

л) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів, спрямованих на усунення причин нещасних випадків і аварій, зазначених в актах розслідування;

м) виконання правил збереження, видачі, прання, хімічного чищення, сушіння, обезпилення, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

н) засвоєння засобів, виділених на виконання заходів з охорони праці.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу охорони праці має право:

3.5.1. Представляти підприємство в державних та громадських установах під час розгляду питань охорони праці.

3.5.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи під­приємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

3.5.3. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах підприєм­ства, видавати керівникам перевіреного об'єкта, цеху, вироб­ництва обов'язковий для виконання при­пис за встановленою формою.

3.5.4. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли ме­дичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку знань з охорони праці, не мають допуску до відпові­дних робіт або порушують нормативні акти з охорони праці.

3.5.5. Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності пра­цівників, які порушують вимоги з охорони праці; порушувати клопотання про заохочення праців­ників, які беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Начальник відділу охорони праці несе відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці;

б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених посадовою інструкцією;

в) недостовірність і несвоєчасність підготовки статистичної звітності з охорони праці;

г) низьку якість проведеного ним розслідування нещасних випадків на виробництві;

д) недостовірну інформацію про виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.

е) невиконання наказів, розпоряджень директора підприємства;

ж) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки та охорони праці, установлених на підприємстві.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками відділу охорони праці.

5.2. Взаємодіє з керівниками структурних підрозділів підприємства, представниками органів державного нагляду за охороною праці, пожежної безпеки, санепідемстанції, медичних установ, інспекторами Фонду соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)