Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника відділу охорони навколишнього середовища

Посадова інструкція начальника відділу охорони навколишнього середовища

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу охорони навколишнього середовища.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу охорони навколишнього середовища призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник відділу охорони навколишнього середовища підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з охорони навколишнього середовища за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник відділу охорони навколишнього середовища повинен знати:

1.6.1. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

1.6.2. Перспективи розвитку галузі і підприємства.

1.6.3. Технологію виробництва продукції підприємства.

1.6.4. Устаткування підприємства і принцип його роботи.

1.6.5. Організацію роботи з охорони навколишнього середовища.

1.6.6. Чинні норми та правила з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

1.6.7. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об’єктів.

1.6.8. Передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

1.6.9. Порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

1.6.10. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

1.6.11. Основи трудового законодавства.

1.6.12. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу охорони навколишнього середовища визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник відділу охорони навколишнього середовища:

2.2.1. Керує розробленням та упровадженням заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства, додержання правил і норм у галузі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, утилізації всіх видів відходів виробництва.

2.2.2. Бере участь у роботі із складання технічних завдань на проектування нових, розширенні і реконструкцію діючих виробництв з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища, розгляд і узгодження розроблюваної технічної документації.

2.2.3. Організовує складання перспективних та річних планів з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, здійснює контроль за їх виконанням.

2.2.4. Бере участь у складанні планів упровадження нової техніки, проведенні науково-дослідних і експериментальних робіт щодо очищення промислових стічних вод, запобігання забрудненню навколишнього середовища, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, викидання шкідливих речовин в атмосферу, шкідливого впливу попутних та побічних продуктів виробництва, впливу шумів, випромінювання та інших фізичних чинників.

2.2.5. Забезпечує контроль за додержанням установлених вимог з охорони навколишнього середовища, правильністю експлуатації очисних споруд, відповідністю методів і засобів вимірювання стану навколишнього середовища чинним нормам та правилам.

2.2.6. Здійснює роботу з нормування водоспоживання і водовідведення, газопилових викидів на одиницю продукції, узгодження умов водоспоживання, норм промислових викидів та інших планових показників.

2.2.7. Організовує розслідування причин та наслідків викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, готує пропозиції щодо їх запобігання.

2.2.8. Керує розробленням заходів щодо поліпшення стану навколишнього середовища на основі вивчення і узагальнення передового досвіду вітчизняних та зарубіжних підприємств.

2.2.9. Організовує ведення обліку показників, що характеризують стан навколишнього середовища.

2.2.10. Забезпечує складання відповідної звітності.

2.2.11. Організовує розроблення примірних інструкції з охорони праці для робіт під час лабораторних досліджень з питань екологічної безпеки.

2.2.12. Контролює дотримання вимог охорони праці під час виконання робіт працівниками відділу.

2.2.13. Організовує навчання працівників підприємства з питань екологічної безпеки, розроблення відповідних програм навчання, інструкцій з безпечного ведення робіт; здійснює контроль за виконанням цих робіт.

2.2.14. Бере участь у роботі комісії оперативного  контролю стану охорони праці та екологічної безпеки на підприємстві та вирішенні питань з екологічної безпеки і раціонального використання ресурсів.

2.2.15. Бере участь у розслідуванні причин і наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру та природного походження, розробляє заходи щодо їх попередження та ліквідації.

2.2.16. Організовує впровадження у структурних підрозділах державних, галузевих стандартів, стандартів підприємства, норм і правил з питань екологічної та радіаційної безпеки.

2.2.17. Проводить експертизу проектних документів нормативів гранично допустимих викидів та скидів, питомих норм природокористування, організовує екологічний аудит та моніторинг у структурних підрозділах підприємства.

2.2.18. Бере участь у підготовці матеріалів та отриманні лімітів, дозволів, ліцензій, сертифікатів з питань охорони навколишнього природного середовища.

2.2.19. Узагальнює, аналізує статистичну звітність про екологічний стан у підрозділах підприємства, економічні показники природокористування, здійснює інформування керівництва підприємства з цих питань.

2.2.20. Організовує і контролює виконання приписів органів нагляду з питань екологічної безпеки.

2.2.21. Бере участь в підготовці плану комплексних заходів з поліпшення умов і безпеки праці в колективному договорі і контролі за його виконанням.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право:

а) контролювати виконання вимог законодавства, додержання працівниками підприємства правил і норм з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, утилізації всіх видів відходів виробництва;

б) представляти підприємство в державних та громадських установах під час розгляду питань охорони навколишнього середовища;

в) безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи під­приємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень вимог екологічної безпеки, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з екологічної безпеки;

г) перевіряти стан екологічної безпеки та навколишнього середовища на об'єктах підприєм­ства;

д) надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності пра­цівників, які порушують вимоги екологічної безпеки та охорони праці; порушувати клопотання про заохочення праців­ників, які беруть активну участь у підвищенні екологічної безпеки, стану навколишнього середовища та поліпшенні умов праці;

е) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів з охорони праці колективного договору за напрямом своєї діяльності та аналізі їх ефективності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ним рішень вимогам діючого законодавства з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених посадовою інструкцією;

в) недостовірність і несвоєчасність підготовки статистичної звітності з виконання заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

г) низьку якість проведеного ним розслідування причин і наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру та природного походження;

д) недостовірну інформацію про виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання;

е) невиконання наказів, розпоряджень директора підприємства;

ж) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил екологічної, протипожежної безпеки та охорони праці, установлених на підприємстві.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці в цеху за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно - правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, екологічною та радіаційною безпекою, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник відділу охорони навколишнього середовища може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками відділу.

5.2. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів у вирішенні питань організації навчання та перевірки знань працівників з питань екологічної і радіаційної безпеки.

5.3. Взаємодіє з начальниками цехів, уповноваженими з охорони праці підприємства, службою охорони праці з питань матеріального стимулювання робітників за плідну роботу із забезпечення екологічно безпечних і здорових умов праці.

5.4. Взаємодіє з представниками органів державного нагляду за екологічною та радіаційною безпекою.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)