Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника відділу організації праці та заробітної плати

Посадова інструкція начальника відділу організації праці та заробітної плати

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана  посадова  інструкція  (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу організації праці та заробітної плати.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу організації праці та заробітної плати призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник відділу організації праці та заробітної плати підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі організації праці та заробітної плати за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник відділу організації праці та заробітної плати повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації праці, заробітної плати та управління виробництвом.

1.6.2. Трудове законодавство.

1.6.3. Економіку праці.

1.6.4. Економіку та організацію виробництва.

1.6.5. Порядок розроблення перспективних та поточних планів з праці та заробітної плати, організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, календарних планів перегляду норм, завдань по зниженню трудомісткості виробів, кошторисів використання фондів економічного заохочування, умов ефективного застосування форм і систем заробітної плати, матеріального і морального стимулювання.

1.6.6. Умови ефективного застосування форм і систем заробітної плати, матеріального і морального стимулювання.

1.6.7. Методи нормування праці.

1.6.8. Порядок розроблення нормативних матеріалів для нормування праці.

1.6.8. Положення про преміювання.

1.6.9. Кваліфікаційні характеристики професій працівників.

1.6.10. Порядок тарифікації робіт і робітників, установлення посадових окладів керівникам, професіоналам, фахівцям, технічним службовцям, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, розрахунку премій.

1.6.11. Методи планування, врахування та аналізу показників з праці та заробітної плати.

1.6.12. Порядок розроблення і затвердження положень про підрозділи, посадових інструкцій працівникам.

1.6.13. Стандарти уніфікованої системи організаційно-розпоряджувальної документації.

1.6.14. Методи вивчення використання робочого часу, передових прийомів і методів праці, аналізу стану нормування праці та якості норм.

1.6.15. Основи технології виробництва.

1.6.16. Основи психології праці.

1.6.17. Основи соціології.

1.6.18. Основи професіознавства.

1.6.19. Форми і методи професійної орієнтації.

1.6.20. Технічні засоби, що застосовуються для дослідження прийомів і методів праці, вимірювання витрат робочого часу, розрахунку технічно обґрунтованих норм.

1.6.21. Передовий вітчизняний і світовий досвід організації, оплати праці та управління виробництвом.

1.6.22. Технічні засоби, що застосовуються для дослідження прийомів і методів праці, вимірювання витрат робочого часу, розрахунку технічного обґрунтування норм.

1.6.23. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.24. Основи трудового законодавства України.

1.6.25. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу організації праці та заробітної плати визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник відділу організації праці та заробітної плати:

2.2.1. Забезпечує виконання робіт з удосконалення організації праці, управління виробництвом, форм і систем заробітної плати, матеріального і морального стимулювання працівників підприємства.

2.2.2. Організовує підготовку перспективних і річних планів заробітної плати, кошторисів витрат на утримання апарату управління, розроблення завдань щодо зниження трудомісткості продукції (робіт, послуг) і календарних планів перегляду норм трудових витрат.

2.2.3. Аналізує ефективність застосування діючих форм і систем оплати праці, матеріального та морального стимулювання, забезпечує розроблення пропозицій щодо їх удосконалення, а також проектів положень про преміювання працівників підприємства.

2.2.4. Керує проведенням робіт з трудових процесів, організації та умов праці і виявлення резервів зростання продуктивності праці, а також розроблення заходів щодо вдосконалення розподілу і кооперації праці, поліпшення використання робочого часу, атестації та раціоналізації робочих місць, скорочення застосування важкої фізичної праці, створення сприятливих умов праці тощо.

2.2.5. Готує пропозиції щодо упровадження і підвищення ефективності колективних форм організації та оплати праці, а також застосування централізовано розроблених типових проектів організації праці працівників і окремих підрозділів підприємства.

2.2.6. Організовує роботу з нормування праці, своєчасного перегляду норм, упровадження технічно обґрунтованих нормативів праці, удосконалення нормування на основі застосування міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці, розширення сфери нормування праці робітників з погодинною оплатою праці та керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців.

2.2.7. Забезпечує контроль за витраченням фондів заробітної плати і матеріального заохочення, застосуванням форм і систем заробітної плати, тарифних ставок та розцінок, посадових окладів, установленням розрядів робітникам і категорій працівникам.

2.2.8. Проводить роботу з удосконалення організаційних структур управління, організації та механізації праці працівників, розроблення положень про структурні підрозділи підприємства і посадових інструкцій працівникам, штатних розписів згідно з нормативами чисельності та встановленим фондом оплати праці.

2.2.9. Забезпечує контроль за раціональним використанням фонду оплати праці, а також підготовкою пропозицій з вдосконалення управління виробництвом.

2.2.10. Бере участь у розгляді проектів розширення і реконструкції підприємства.

2.2.11. Спільно з відповідними підрозділами підприємства бере участь у підготовці проектів кошторисів використання фондів соціально-культурних заходів і житлового будівництва за основними напрямками їх витрачення, проекту колективного договору і забезпечує контроль за його виконанням.

2.2.12. Організовує контроль за додержанням на підприємстві трудового законодавства, постанов, розпоряджень та інших нормативних актів з питань організації праці, заробітної плати та управління виробництвом.

2.2.13. Забезпечує ведення обліку показників з праці та складання встановленої статистичної звітності.

2.2.14. Контролює дотримання вимог трудового законодавства при організації праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

2.2.15. Приймає участь у роботі комісії з атестації робочих місць за умовами праці, розробленні заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на кожному робочому місці.

2.2.16. Контролює дотримання вимог законодавства з питань робочого часу і часу відпочинку, надання пільг та компенсацій робітникам за роботу у шкідливих та особливо шкідливих умовах праці.

2.2.17. Розраховує кошториси пільг та компенсацій працівникам за роботу у шкідливих та особливо шкідливих умовах праці.

2.2.18. Веде:

а) перелік виробництв, структурних підрозділів і робочих місць з особливо шкідливими, а також шкідливими і важкими умовами праці;

б) перелік професій і посад із зазначенням робочих місць, за яким працівникам надаються пільги і компенсації згідно з чинним законодавством з зазначенням їх видів та розмірів;

в) перелік професій і посад із зазначенням робочих місць, за яким працівникам надаються додаткові пільги і компенсації за рахунок прибутку підприємства на підставі колективного договору.

2.2.19. Організовує:

а) занесення відомостей про пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах праці в особисті картки працівників та ознайомлення з ними працівників;

б) внесення змін у відомості про пільги і компенсації при зміні умов праці, чинного законодавства, умов колективного договору і своєчасне інформування про них працівників.

2.2.20. Готує вихідні дані для складання “Звіту про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці” за формою № 1-ПВ.

2.2.21. Враховує вимоги законодавства з охорони праці під час здійснення наступних функцій у сфері організації праці та управління:

а) аналізі економічної ефективності функціонування системи управління виробництвом та її підсистеми – системи управління охороною праці на підприємстві в цілому;

б) розробленні методів економічного стимулювання робіт з охорони праці на підприємстві;

в) вдосконаленні виробничої структури підприємства;

г) підвищенні ефективності організації праці.

2.2.22. Аналізує економічну ефективність заходів, спрямованих на зниження рівня травматизму, професійних захворювань і аварій, підвищення існуючого рівня безпеки праці.

2.2.23. Забезпечує додержання вимог охорони праці та пожежної безпеки працівниками відділу.

2.2.24. Бере участь в підготовці плану комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці в колективному договорі і контролі за його виконанням.

2.2.25. Бере участь у роботі комісії з контролю за станом охорони праці на підприємстві.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу організації праці та заробітної плати має право:

а) приймати участь у здійсненні контролю за виконанням заходів з охорони праці колективного договору (угоди) та аналізі їх економічної ефективності;

б) виконувати роботи з упровадження ефективних методів підвищення продуктивності праці на основі вдосконалення безпечних умов праці;

в) подавати подання на посадових осіб, які витрачають кошти, виділені на виконання заходів з охорони праці, не за призначенням, для притягнення до відповідальності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник відділу організації праці та заробітної плати може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками відділу.

5.2. Координує діяльність підрозділів підприємства і надає їм методичну допомогу у вирішенні питань організації праці, її оплати та управління виробництвом.

5.3. Взаємодіє з начальниками цехів, уповноваженими з охорони праці підприємства, службою охорони праці з питань матеріального стимулювання робітників за плідну роботу із забезпечення безпечних і здорових умов праці.

5.4. Взаємодіє зі службою охорони праці, з керівниками підрозділів, уповноваженими з охорони праці підприємства з питань формування розділу “Охорона праці” у колективному договорі.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)