Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника відділу зовнішньоекономічних зв’язків

Посадова інструкція начальника відділу зовнішньоекономічних зв’язків

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу зовнішньоекономічних зв’язків.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі зовнішньоекономічної діяльності за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше       3  років.

1.6. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків повинен знати:

1.6.1. Чинне законодавство України, митний кодекс України, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з маркетингу.

1.6.2. Методи і порядок розроблення перспективних та поточних планів виробництва і реалізації продукції.

1.6.3. Методи прогнозування та моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту.

1.6.4. Порядок ціноутворення, розроблення стратегії цін.

1.6.5. Способи і методи рекламування продукції.

1.6.6. Прейскуранти оптових цін на продукцію, що відпускається підприємством.

1.6.7. Економіку виробництва.

1.6.8. Правила оформлення матеріалів для укладення договорів на постачання, документації із збуту.

1.6.9. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.

1.6.10. Зарубіжне митне законодавство.

1.6.11. Стандарти і технічні умови на продукцію, яка випускається підприємством.

1.6.12. Порядок і строки подання звітності.

1.6.13. Основи технології, організації виробництва, праці та управління.

1.6.14. Можливості застосування обчислювальної техніки та правила її експлуатації для виконання техніко-економічних розрахунків.

1.6.15. Основи трудового законодавства, маркетингу.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу    зовнішньоекономічних зв’язків визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків:

2.2.1. Організовує комплексне вивчення та аналіз зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції.

2.2.2. Керує розробленням перспективних і поточних планів зовнішньоекономічної діяльності підприємства, приймає стратегічні рішення з орієнтацією на ринок (умови попиту та конкуренції).

2.2.3. Вивчає сегменти ринку з метою вибору варіанту орієнтації виробничо-збутової політики, уточнення характеру і диференціації попиту.

2.2.4. Вживає заходів щодо максимально швидкого і ефективного збуту нової продукції або продукції, одержаної за допомогою нової техніки.

2.2.5. Координує роботу з проведення експортно-імпортних операцій.

2.2.6. Забезпечує безперебійний рух товару від виробництва до споживача з метою одержання максимального прибутку.

2.2.7. Організовує роботу з вивчення кон’юнктури цін та вироблення форм взаємовідношень (контрактна довгострокова основа, одноразова закупівля тощо) і готує матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами, організовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в органах реєстрації.

2.2.8. Забезпечує одержання ліцензій у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.2.9. Забезпечує декларування і своєчасне митне оформлення експортно-імпортних вантажів підприємства.

2.2.10. Здійснює контроль за виконанням експортно-імпортних поставок.

2.2.11. Веде облік виконання всіх зовнішньоекономічних договорів з експорту продукції підприємства та імпорту товарів за бартерними контрактами.

2.2.12. Бере участь у підготовці техніко-економічних обґрунтувань до контрактів з іноземними покупцями.

2.2.13. Організовує пошук вірогідних джерел інформації щодо кон’юнктури світового ринку та продукції підприємства з метою подальшого просування її на світовий ринок.

2.2.14. Забезпечує переклад з іноземних мов на національну мову необхідної інформації з іноземних джерел.

2.2.15. Організовує проведення ділових зустрічей і переговорів із зарубіжними партнерами.

2.2.16. Бере участь в організації реклам на продукцію підприємства, яка експортується.

2.2.17. Сприяє підвищенню конкурентноздатності продукції підприємства на зовнішньому ринку.

2.2.18. Організовує підготовку, облік та аналіз готових контрактів та разових договорів з іноземними фірмами.

2.2.19. Забезпечує складання і подання необхідної статистичної звітності про зовнішньоекономічну діяльність підприємства.

2.2.20. Бере участь у роботі з вдосконалення методів управління виробництвом з урахуванням вимог охорони праці.

2.2.21. Організовує міжнародне співробітництво у галузі охорони праці з підприємствами галузі.

2.2.22. Забезпечує наявність вимог безпечної експлуатації продукції, що випускається підприємством, в супровідних документах на відвантаження, а також в рекламі.

2.2.23. Забезпечує отримання від сертифікаційного центру України сертифікатів-відповідності обладнання, машин, механізмів, запасних частин до них, комплектуючих виробів, які планується закупити за кордоном до укладення контрактів на їх поставку.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків має право:

а) контролювати виконання планів виробництва і збуту продукції підприємства;

б) контролювати виконання плану матеріального забезпечення підприємства, у тому числі для виконання заходів, спрямованих на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог;

в) контролювати виконання заходів з охорони праці колективного договору (угоди);

г) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за невиконання планів зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

4.3. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві за напрямом своєї  діяльності.

4.4. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками відділу зовнішньоекономічних зв’язків.

5.2. Взаємодіє з іноземними фірмами з питань експортно-імпортних операцій.

5.3. Взаємодіє зі структурними підрозділами з питань складання планів зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

5.4. Взаємодіє зі службою охорони праці, керівниками структурних підрозділів з питань матеріально-технічного    забезпечення заходів з охорони праці.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)