Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника відділу збуту (маркетингу)

Посадова інструкція начальника відділу збуту (маркетингу)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу збуту (маркетингу).

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу збуту (маркетингу) призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник відділу збуту (маркетингу) підпорядковується безпосередньо директору підприємства (директору комерційному).

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі збуту за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник відділу збуту (маркетингу) повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації збуту та постачання готової продукції.

1.6.2. Теорію і практику маркетингу.

1.6.3. Методи досліджень та аналізу у галузі маркетингу (виробнича, збутова, торгова, рекламна, цінова та інша діяльність підприємства).

1.6.4. Методи прогнозування та моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту.

1.6.5. Порядок ціноутворення, розроблення стратегії цін.

1.6.6. Способи і методи рекламування продукції.

1.6.7. Методи і порядок розроблення перспективних і річних планів виробництва і реалізації продукції.

1.6.8. Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення: прейскуранти оптових цін на продукцію, що відпускається підприємством.

1.6.9. Економіку виробництва.

1.6.10. Методи і порядок розроблення нормативів запасів готової продукції.

1.6.11. Порядок визначення загального обсягу постачання, потреби у вантажних і транспортних засобах.

1.6.12. Умови постачання, зберігання і транспортування продукції.

1.6.13. Правила оформлення матеріалів для укладення договорів на постачання, документації із збуту.

1.6.14. Порядок підготовки претензій споживачам і відповідей на претензії, що надходять.

1.6.15. Стандарти і технічні умови на продукцію, яка випускається підприємством.

1.6.16. Організацію складського господарства і збуту продукції.

1.6.17. Основи технології, організації виробництва, праці та управління.

1.6.18. Вітчизняне та зарубіжне митне законодавство.

1.6.19. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.

1.6.20. Організацію обліку операцій із збуту і складання звітності про виконання плану реалізації.

1.6.21. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.22. Трудове законодавство.

1.6.23. Основи менеджменту.


2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу збуту (маркетингу) визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник збуту (маркетингу):

2.2.1. Організовує комплексне вивчення та аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції, рівня цін на продукцію, можливих замовлень, розвитку виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і тактики їх діяльності, реакції на появу нової продукції.

2.2.2. Здійснює розроблення коротко-, середньо- та довготермінової стратегії маркетингової діяльності, орієнтує проектувальників та виробництво на виконання вимог споживачів щодо продукції, що вироблюється підприємством.

2.2.3. Організовує дослідження споживчої властивості продукції та чинників, що визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, ринкової кон’юнктури.

2.2.4. Розроблює рекомендації щодо удосконалення асортименту та якості продукції, обґрунтованості та доцільності випуску нової продукції, орієнтованої на задовольняння потреб споживачів.

2.2.5. Вивчає стратегію і тактику збуту продукції.

2.2.6. Організує роботи з аналізу ефективності форм і методів реалізації продукції, послуг посередників.

2.2.7. Бере участь в організації виставок, ярмарок, рекламуванні продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, розповсюдженні інформації про виробника та його можливості.

2.2.8. Бере участь у внесенні відповідних корегувань діяльності підприємства в разі зміни вимог ринку чи зіткнення з певними проблемами в розробленні заходів захисту від конкурентів.

2.2.9. Здійснює організацію збуту продукції підприємства згідно з плановими завданнями та укладеними договорами, вчасного її відвантаження споживачам у встановлених обсягах реалізації.

2.2.10. Забезпечує участь відділу в підготовці проектів перспективних і річних планів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт щодо вивчення попиту на продукцію підприємства, одержання замовлень, узгодження умов і укладання договорів на її постачання, розрахункових нормативів запасів готової продукції, планування її постачання споживачам.

2.2.11. Вживає заходів щодо виконання плану реалізації продукції, своєчасного одержання нарядів, специфікацій та інших документів на постачання, а також реалізації продукції, яка не розподілена за планом і не знаходить збуту за нарядами.

2.2.12. Забезпечує контроль за виконанням підрозділами підприємства замовлень, договірних зобов’язань у встановлені строки за обсягом реалізації продукції, номенклатурою, комплектністю, якістю, за станом запасів готової продукції на складах.

2.2.13. Організовує приймання готової продукції від виробничих підрозділів на склади, раціональне зберігання і підготовку до відправлення споживачам, визначення потреби в транспортних засобах, механізованих навантажувальних засобах, тарі та робочій силі для відвантаження готової продукції.

2.2.14. Здійснює розроблення і упровадження стандартів підприємства щодо організації зберігання, збуту та транспортування готової продукції, а також заходів щодо удосконалення роботи зі збуту, скорочення транспортних витрат, зниження понаднормативних залишків готової продукції та прискорення операцій у збуті.

2.2.15. Вживає заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію.

2.2.16. Бере участь у розгляданні претензій споживачів, які надходять на підприємство, і підготовці відповідей на заявлені позови, а також претензій споживачам за порушення ними умов договорів.

2.2.17. Забезпечує облік виконання замовлень і договорів, відвантаження та залишків нереалізованої готової продукції, своєчасне оформлення документації зі збуту, складання передбаченої звітності зі збуту (постачання), виконання плану реалізації.

2.2.18. Бере участь в організації обслуговування реалізованої продукції.

2.2.19. Бере участь в роботі з ліцензування продукції, робіт, послуг, що виконує підприємство.

2.2.20. Забезпечує наявність вимог безпечної експлуатації продукції, що випускається підприємством, в супровідних документах на відвантаження, а також в рекламі.

2.2.21. Забезпечує своєчасне навчання, атестацію і перевірку знань персоналу, який здійснює вантажно-розвантажувальні та складські роботи.

2.2.22. Організовує своєчасне розроблення інструкцій з безпечного ведення вантажно-розвантажувальних та складських робіт, приймає  участь у розробленні інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, забезпечення ними робочих місць; надає практичну допомогу керівникам виробничих підрозділів в укладанні цих інструкцій;

2.2.23. Бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

2.2.24. Здійснює аналіз причин аварій, травматизму, професійної захворюваності працівників, пов'язаних з виконанням вантажно-розвантажувальних та складських робіт.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу збуту (маркетингу) має право:

а) контролювати виконання планів виробництва і збуту продукції підприємства;

б) контролювати виконання плану матеріального забезпечення підприємства, у тому числі для виконання заходів, спрямованих на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог;

в) контролювати виконання заходів з охорони праці колективного договору (угоди);

г) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, посадових осіб, які витрачають кошти, виділені на заходи з охорони праці, не за призначенням, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві за напрямом своєї  діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник відділу збуту (маркетингу) може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками відділу збуту (маркетингу).

5.2. Координує діяльність складів готової продукції.

5.3. Орієнтує проектувальників та виробництво на виконання вимог споживачів щодо продукції, що виробляється підприємством.

5.4. Здійснює зв’язок з постачальниками сировини, матеріалів, напівфабрикатів, а також зі споживачами продукції підприємства.

5.5. З питань охорони праці начальник відділу збуту (маркетингу) організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)