Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника відділу автоматизованої системи керування виробництвом

Посадова інструкція начальника відділу автоматизованої системи керування виробництвом

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника відділу автоматизованої системи керування виробництвом (далі – АСКВ).

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі механізації та автоматизації оброблення інформації за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації автоматизованої системи керування виробництвом.

1.6.2. Перспективи розвитку підприємства.

1.6.3. Технологію виробництва продукції підприємства.

1.6.4. Організацію техніко-економічного планування та оперативного керування виробництвом.

1.6.5. Структуру підприємства, виробничі та функціональні зв’язки між його підрозділами.

1.6.6. Задачі АСКВ.

1.6.7. Порядок розроблення проектів АСКВ і його підсистем.

1.6.8. Технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила експлуатації засобів оброблення та передавання інформації.

1.6.9. Порядок постановки задач, їх алгоритмізацію.

1.6.10. Основи проектування механізованого оброблення інформації та програмування.

1.6.11. Формалізовані язики програмування.

1.6.12. Чинні системи числень, шифрів і кодів.

1.6.13. Стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.

1.6.14. Порядок розроблення та оформлення технічної документації.

1.6.15. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

1.6.16. Основи трудового законодавства.

1.6.17. Будову та правила експлуатації засобів автоматизації, правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації електронно - обчислювальних машин (далі – ЕОМ).

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника відділу автоматизованої системи керування виробництвом визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом:

2.2.1. Керує розробленням і впровадженням проектів удосконалення керування виробництвом на основі використання сукупності економіко-математичних методів, сучасних технічних засобів (електронно-обчислювальних машин, засобів зв’язку, пристроїв відображення інформації  тощо) та елементів теорії економічної кібернетики.

2.2.2. Організовує проведення досліджень систем керування, порядку і методів планування і регулювання виробництва з метою визначення можливості їх формалізації та доцільності перекладу на ЕОМ, а також вивчення проблем обслуговування АСКВ.

2.2.3. Бере участь у складанні технічних завдань із створення АСКВ і окремих її підсистем.

2.2.4. Забезпечує підготовку планів проектування та упровадження АСКВ та контроль за їх виконанням, постановку задач, їх алгоритмізацію, зв’язок організаційного та технічного забезпечення всіх підсистем АСКВ, створення та упровадження нових типів блоків.

2.2.5. Організовує роботу з удосконалення документообігу на підприємстві (визначення вхідних і вихідних документів, порядок їх уведення і виведення, приймання та переформування, передавання по каналах зв’язку, оптимізації документів, раціоналізації змісту і побудови документів, які задовольняють вимогам АСКВ і забезпечують зручність роботи відповідних виконавців), проектування технологічних схем оброблення інформації з усіх задач АСКВ і технологічних процесів оброблення інформації на ЕОМ.

2.2.6. Здійснює керівництво розробленням інструкцій, методичних і нормативних матеріалів, пов’язаних з інформаційним забезпеченням АСКВ (кодування сировини, матеріалів, готових виробів, деталей, складальних одиниць, підготовка необхідних довідників, дешифраторів тощо), уведенням підсистеми нормативно-довідкової інформації, забезпеченням правильності перенесення вихідних даних на машинні носії.

2.2.7. Проводить роботу з установлення, налагодження, дослідної перевірки і введення в експлуатацію комплексу технічних засобів АСКВ.

2.2.8. Забезпечує безперебійне функціонування системи і вживає оперативних заходів щодо усунення виникаючих у процесі роботи порушень.

2.2.9. Організовує контроль за своєчасним надходженням первинних документів, передбачених системою, правильністю їх оформлення, передаванням у відповідні підрозділи обробленої на ЕОМ інформації.

2.2.10. Аналізує відмови системи, розробляє заходи щодо підвищення якості і надійності АСКВ, розширення сфери її застосування, модернізації технічних засобів, що застосовуються, а також удосконалення організації та методів підготовки задач з алгоритмізації з метою скорочення строків і вартості проектування АСКВ.

2.2.11. Контролює виконання правил і інструкцій з експлуатації технічних засобів АСКВ, організовує їх своєчасну перевірку, атестацію і ремонт.

2.2.12. Забезпечує дотримання встановленого порядку допуску до експлуатації технічних засобів АСКВ.

2.2.13. Контролює виконання приписів органів нагляду, які відносяться до експлуатації і ремонту технічних засобів АСКВ.

2.2.14. Контролює проведення навчання, атестації, інструктажів, перевірки знань з питань охорони праці працівників, які здійснюють експлуатацію технічних засобів АСКВ.

2.2.15. Організовує своєчасну і якісну розробку інструкцій з безпечної експлуатації технічних засобів АСКВ, забезпечує ними працівників відділу.

2.2.16. Бере участь у роботі постійно діючої комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці та розробленні питань для перевірки знань.

2.2.17. Приймає участь у роботі комісії з контролю за станом охорони праці підприємства за напрямком своєї   діяльності.

2.2.18. Бере участь у роботі комісії з атестації робочих місць за умовами праці, розробленні комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці.

2.2.19. У встановлені терміни інформує керівництво підприємства про стан умов праці у відділу, про виконання робіт з поліпшення умов і безпеки праці, виконання наказів, вказівок і приписів.

3. ПРАВА

3.1. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом має право:

а) контролювати функціонування АСКВ;

б) забороняти роботу технічно несправних і з закінченим терміном служби технічних засобів АСКВ;

в) давати вказівки на припинення робіт з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту засобів АСКВ у випадках порушення правил їх безпечної експлуатації, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

г) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці і заохочення робітників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві;

д) приймати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві за напрямом своєї  діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. З питань охорони праці підпорядкований головному інженеру.

5.2. Керує працівниками відділу автоматизованої системи керування виробництвом.

5.3. Надає методичну допомогу підрозділам підприємства в підготовці вихідних даних для АСКВ, розшифровці інформації, одержаної з ЕОМ, механізації та автоматизації процесів управління виробництвом.

5.4. З питань охорони праці начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)