Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника виробничого відділу

Посадова інструкція начальника виробничого відділу

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника виробничого відділу.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник виробничого відділу призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник виробничого відділу підпорядковується безпосередньо директору підприємства (заступнику директора з виробництва).

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з оперативного керування виробництвом за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник виробничого відділу повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування і оперативного управління виробництвом.

1.6.2. Перспективи розвитку підприємства.

1.6.3. Виробничі потужності підприємства та його виробничої бази.

1.6.4. Спеціалізацію підрозділів підприємства та виробничі зв’язки між ними.

1.6.5. Номенклатуру продукції, що випускається, види виконуваних робіт і послуг.

1.6.6. Основи технології виробництва продукції.

1.6.7. Організацію виробничого планування на підприємстві.

1.6.8. Порядок розроблення виробничих програм та календарних планів випуску продукції.

1.6.9. Організацію оперативного обліку процесу виробництва.

1.6.10. Організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт.

1.6.11. Організаційну техніку і засоби автоматизації оперативного обліку та регулювання процесу виробництва і управління.

1.6.12. Основи трудового законодавства.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника виробничого відділу визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник виробничого відділу:

2.2.1. Керує роботою з оперативного регулювання ходу виробництва, забезпечення ритмічного випуску продукції згідно з плановими завданнями та договорами постачання.

2.2.2. Керує складанням календарних графіків випуску продукції на підприємстві і його структурних підрозділах, їх корегуванням протягом планового періоду, розробленням та упровадженням календарно-планових нормативів для оперативного планування виробництва.

2.2.3. Організовує оперативний контроль за забезпеченням виробництва технічною документацією, устаткуванням, інструментом, технологічною оснасткою, матеріалами, комплектуючими виробами, транспортом, вантажно-розвантажувальними засобами, а також за здійсненням підготовки виробництва нових видів виробів.

2.2.4. Забезпечує щоденний оперативний облік процесу виробництва, виконання добових завдань випуску готової продукції за кількістю та номенклатурою виробів, контроль за станом і комплектністю незавершеного виробництва, додержанням установлених норм заділів на складах та робочих місцях, за раціональністю використання транспортних засобів і своєчасним виконанням вантажно - розвантажувальних робіт.

2.2.5. Координує роботу підрозділів підприємства, вживає заходів щодо забезпечення ритмічності виконання календарних планів виробництва, запобігання та усунення порушень під час виробничого процесу.

2.2.6. Забезпечує своєчасне оформлення, облік і регулювання виконання замовлень по кооперації та міжцехових послуг.

2.2.7. Контролює виконання взаємних вимог і претензій підрозділів підприємства, аналізує результати діяльності за попередній плановий період з метою виявлення можливостей більш повного і рівномірного завантаження потужностей, устаткування та виробничої площі, скорочення циклу виготовлення продукції.

2.2.8. Проводить роботу з виявлення та освоєння технічних новинок, наукових відкриттів та винаходів, передового досвіду, які сприяють поліпшенню технології, організації виробництва та зростанню продуктивності праці.

2.2.9. Керує роботою виробничих складів, забезпечує участь відділу в проведенні інвентаризації незавершеного виробництва.

2.2.10. Організовує розроблення заходів щодо удосконалення оперативного планування, поточного обліку виробництва і механізації диспетчерської служби, упровадження технічних засобів передавання інформації і диспетчерського управління.

2.2.11. Забезпечує підрозділи підприємства стандартами, нормативно-технічною документацією з охорони праці.

2.2.12. Організовує складання заявок на засоби колективного захисту.

2.2.13. Бере участь:

а) в розробленні інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт; контролює правильність їх виконання;

б) в організації кабінетів, куточків, вітрин з охорони праці;

в) в роботі постійно діючої комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці;

г) в роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності;

д) в роботі комісії з атестації робочих місць за умовами праці в структурних підрозділах підприємства;

е) в розробленні комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві.

2.2.14. Організовує роботи з вдосконалення методів управління виробництвом с урахуванням вимог охорони праці.

2.2.15. Контролює своєчасність забезпечення цеху засобами колективного захисту, системами аварійної сигналізації, системами автоматичного пожежогасіння, первинними засобами пожежегасіння, іншими засобами, які забезпечують безпечне виконання робіт.

2.2.16. Розробляє організаційно-технічні заходи щодо безпечного ведення вантажно-розвантажувальних та складських робіт, контролює їх виконання.

2.2.17. Забезпечує безпечні і здорові умови праці працівникам відділу, контролює дотримання ними вимог охорони праці та пожежної безпеки.

3. ПРАВА

3.1. Начальник виробничого відділу має право:

а) здійснювати контроль за правильним і безпечним виконанням технологічних процесів в підрозділах;

б) приймати участь у здійсненні контролю за виконанням заходів з охорони праці колективного договору (угоди);

в) виконувати роботи з упровадження ефективних методів підвищення продуктивності праці на основі вдосконалення безпечних умов праці;

г) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників відділу, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник виробничого відділу може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. З питань охорони праці підпорядкований головному інженеру.

5.2. Здійснює методичне керівництво роботою виробничо-диспетчерського бюро структурних підрозділів підприємства.

5.3. Керує працівниками виробничого відділу.

5.4. Надає методичну допомогу начальникам цехів з питань раціональної організації праці.

5.5. З питань охорони праці начальник виробничого відділу організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.

5.6. Взаємодіє з усіма підрозділами і службами підприємства, підтримує зв'язок з органами державного нагляду за охороною праці, з науково-дослідними закладами.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)