Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника виробничо-диспетчерського бюро цеху

Посадова інструкція начальника виробничо-диспетчерського  бюро цеху

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника виробничо-диспетчерського бюро цеху.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху підпорядковується безпосередньо начальнику цеху (головному диспетчеру).

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з оперативного керування виробництвом за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

1.6. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування і оперативного управління виробництвом.

1.6.2. Номенклатуру продукції, що випускається, види виконуваних робіт і послуг.

1.6.3. Технічні вимоги до продукції.

1.6.4. Основи технології виробництва продукції.

1.6.5. Організацію виробничого планування і виконання диспетчерських функцій.

1.6.6. Порядок розроблення виробничих програм, календарних планів, змінно-добових завдань.

1.6.7. Організацію оперативного обліку процесу виробництва і здавання готової продукції.

1.6.8. Організацію складського господарства.

1.6.9. Організаційну техніку і засоби автоматизації оперативного обліку та регулювання процесу виробництва.

1.6.10. Економіку, організацію виробництва і управління.

1.6.11. Основи трудового законодавства.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки начальника виробничо-диспетчерського бюро цеху визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху:

2.2.1. Забезпечує безперервну роботу цеху та рівномірний випуск продукції зазначеної якості згідно з виробничою програмою, календарними планами і змінно - добовими завданнями дільниць та бригад, раціональне завантаження потужностей, устаткування і використання виробничої площі, координує роботу дільниць, бригад.

2.2.2. Керує складанням на основі виробничих програм цеху календарних планів і змінно-добових завдань дільницям та бригадам, а також календарно-планових нормативів і розрахунків щодо вивчення розмірів партій запуску, строків подавання і норм заділів у виробництві.

2.2.3. Контролює забезпеченість цеху та його підрозділів усім необхідним для виконання виробничої програми (виробничо-технічною документацією, устаткуванням, інструментом, технологічною оснасткою, матеріалами, комплектуючими виробами, транспортом, вантажно - розвантажувальними засобами тощо).

2.2.4. Організовує своєчасне оформлення та відправлення з цеху готової продукції.

2.2.5. Вживає заходів щодо запобігання та усунення виникаючих відхилень під час виробничого процесу і залучає, в разі потреби, для усунення таких порушень відповідні підрозділи цеху, підприємства.

2.2.6. Підводить підсумки роботи дільниць, бригад та змін щодо виконання плану випуску продукції.

2.2.7. Організовує проведення інвентаризації незавершеного виробництва, а також роботу виробничих складів цеху, здійснює контроль за наявністю в них заділу в межах установлених нормативів, за раціональним використанням транспорту і вантажно-розвантажувальних засобів.

2.2.8. Розробляє заходи щодо зниження простоїв устаткування, поліпшення організації виробничого планування і диспетчеризації в цеху, щодо упровадження технічних засобів регулювання процесу виробництва, контролю внутрішньозмінної ритмічності, оперативному обліку випуску продукції та правильним використанням зворотної тари.

2.2.9. Бере участь у розроблені комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці в цеху.

2.2.10. Організовує роботи з вдосконалення методів управління виробництвом з урахуванням вимог охорони праці.

2.2.11. Контролює своєчасність забезпечення цеху технічними засобами захисту, системами аварійної сигналізації, системами автоматичного пожежогасіння, первинними засобами пожежегасіння, іншими засобами, які забезпечують безпечне виконання робіт.

2.2.12. Розробляє організаційно-технічні заходи щодо безпечного ведення складських робіт.

2.2.13. Забезпечує безпечні і здорові умови праці працівникам бюро, контролює дотримання ними вимог охорони праці та пожежної безпеки.

3. ПРАВА

3.1. Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху має право:

а) приймати участь у здійсненні контролю за виконанням заходів з охорони праці колективного договору (угоди) у цеху;

б) виконувати роботи з упровадження ефективних методів підвищення продуктивності праці на основі вдосконалення безпечних умов праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників бюро, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці в цеху за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно - правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками бюро і змінними диспетчерами цеху.

5.2. Взаємодіє з начальником цеху, уповноваженими цеху з охорони праці, службою охорони праці з питань матеріального стимулювання робітників за плідну роботу із забезпечення безпечних і здорових умов праці.

5.3. Надає методичну допомогу начальнику цеху, бригадирам, майстрам цеху з питань раціональної організації праці.

5.4. Взаємодіє зі службою охорони праці, з начальником цеху, уповноваженими цеху з охорони праці з питань   формування розділу “Охорона праці” у колективному договорі.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису) 

Помощь специалисту