Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція майстра контрольного

Посадова інструкція майстра контрольного

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність майстра контрольного.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Майстер контрольний призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Майстер контрольний підпорядковується безпосередньо начальнику структурного підрозділу.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше   2 років.

1.6. Майстер контрольний повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції.

1.6.2. Технологічні процеси і режими виробництва.

1.6.3. Основні технологічні і конструктивні дані вироблюваної продукції.

1.6.4. Технічні вимоги до сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів.

1.6.5. Методи відбирання проб, порядок атестації якості промислової продукції, види виробничого браку, методи його запобігання та усунення.

1.6.6. Правила проведення випробування і приймання продукції.

1.6.7. Порядок оформлення технічної документації, яка посвідчує якість продукції (робіт, послуг).

1.6.8. Основи економіки, організації виробництва, праці і управління.

1.6.9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.10. Основи трудового законодавство України.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки майстра контрольного визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Майстер контрольний:

2.2.1. Організовує роботу контролерів і контроль якості продукції і послуг, комплектності виробів, які випускаються на закріпленій дільниці виробництва, контролює правильність установлення сортності продукції (виробів, напівфабрикатів тощо) відповідно до затверджених зразків, еталонів, стандартів, технічних умов та іншої нормативно-технічної документації.

2.2.2. Вживає заходів щодо попередження виробництва продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, виявляє причини і винуватців браку, забезпечує контроль за додержанням технологічних режимів на всіх стадіях виробничого процесу.

2.2.3. Керує роботою з оформлення технічної документації, що посвідчує якість і комплектність виробів (паспортів, сертифікатів тощо), які випускаються або поставляються, бере участь у здаванні готової продукції, виконаних робіт (послуг) замовникам.

2.2.4. Перевіряє додержання інструкцій і методик з технічного контролю на робочих місцях, а також здійснює контроль якості тари та упаковки, технічного стану устаткування і засобів транспорту, зберігання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, готової продукції.

2.2.5. Стежить за виконанням графіків перевірки на точність виробничого устаткування та оснащення, технічним станом контрольно-вимірювальних засобів, наявністю їх на робочих місцях і своєчасним поданням для державної перевірки.

2.2.6. Бере участь у розробленні і впровадженні більш досконалих систем управління якістю і методів контролю, включаючи вхідний контроль комплектуючих виробів, матеріалів, напівфабрикатів, які надходять і передбачають механізацію і автоматизацію контрольних операцій, і у проведенні заходів, пов’язаних з уведенням нових і переглядом чинних стандартів, технічних умов, нормативів якісних показників і інструкцій.

2.2.7. Організовує облік браку, бере участь у вивченні причин виникнення виробничих дефектів готової продукції і рекламацій, що надійшли, а також у розробленні і впровадженні заходів з підвищення якості продукції, виконуваних робіт (послуг), запобіганню та усуненню причин випуску неякісних виробів.

2.2.8. Виконує роботу, пов’язану з атестацією промислової продукції за категоріями якості.

2.2.9. Контролює додержання підлеглими йому робітниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.10. Сприяє розвитку творчої ініціативи, впровадженню передового досвіду, проводить виховну роботу в колективі.

2.2.11. Забезпечує правильну організацію і безпечне ведення робіт, безпечну експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт систем і засобів контролю якості продукції, контрольно-вимірювальних приладів, засобів захисту, а також утримання робочих місць у належному стані.

2.2.12. Забезпечує раціональне і безпечне розміщення матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів, інструментів, пристроїв на робочих місцях,  їх зберігання,  не допускає нагромаджування, мотлоху в проходах і проїздах.

2.2.13. Забезпечує проходження періодичних медичних оглядів робітників згідно із затвердженим графіком проходження медичних оглядів.

2.2.14. Не допускає до роботи осіб з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння.

2.2.15. Виконує приписи органів державного нагляду, представників відомчого нагляду, розпорядження та вказівки керівництва підприємства.

2.2.16. Здійснює контроль забезпеченості працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також контроль за правильним застосуванням цих засобів; не допускає робітника до роботи без наявності відповідного спецодягу, спецвзуття, інших ЗІЗ, запобіжних пристосувань та огорож.

2.2.17. Забезпечує робочі місця знаками безпеки, попереджувальними написами і плакатами, комплектом документації (інструкціями, правилами, положеннями).

2.2.18. Забезпечує дотримання режиму робочого часу і відпочинку робітниками, охорону праці жінок та неповнолітніх, дотримання робітниками норм перенесення вантажу.

2.2.19. Розглядає на зборах робітників стан умов праці на робочих місцях; аналізує результати перевірок робочих місць, огляду устаткування; розбирає виявлені  порушення і недоліки; доводить  до відому робітників зміст наказів і розпоряджень з охорони праці, обставини і причини нещасних випадків.

2.2.20. Приймає участь у роботі з пропаганди охорони праці.

2.2.21. Збирає і узагальнює зауваження і пропозиції робітників з питань охорони праці і передає їх керівництву структурного підрозділу підприємства.

2.2.22. Забезпечує виконання у встановлені терміни запланованих заходів із забезпечення безпечних умов праці, а також пропозицій робітників з питань охорони праці,  ліквідує виявлені порушення і недоліки.

2.2.23. Інформує у встановлені терміни керівництво структурного підрозділу підприємства про стан умов праці на об'єктах, про проведені заходи щодо поліпшення охорони і умов праці, про виконання наказів і розпоряджень.

2.2.24. Проводить у встановлені терміни інструктажі з робітниками з безпечних методів роботи з відповідним оформленням у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

2.2.25. Приймає участь у розробленні і перегляді інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт; вносить керівництву структурного підрозділу підприємства пропозиції про зміни і доповнення до інструкцій.

2.2.26. Виконує постійний контроль за стажуванням нових робітників; по закінченні стажування під час співбесіди перевіряє засвоєння робітниками безпечних прийомів  роботи і знання інструкцій; за необхідністю роз'яснює робітникам вимоги правил і інструкцій з показом правильних прийомів роботи.

2.2.27. Приймає участь у перевірці знань з охорони праці робітників дільниці.

2.2.28. У разі нещасного випадку організовує надання долікарської допомоги потерпілому і направляє його до медичної установи; негайно повідомляє керівництво структурного підрозділу підприємства і профспілкового комітету, про нещасний випадок, що стався; вживає заходи щодо зберігання обстановки на робочому місці і стану устаткування таким, якими вони були на момент нещасного випадку або аварії (якщо це не погрожує життю і здоров'ю оточуючих робітників і не викликає аварії).

2.2.29. Здійснює передбачені в актах розслідування нещасних випадків заходи і про їх виконання інформує начальника структурного підрозділу підприємства.

2.2.30. Здійснює контроль за станом охорони праці першого ступеню.

2.2.31. Бере участь у складанні комплексних планів поліпшення умов і безпеки праці у дільниці.

2.2.32. Організовує контроль за виконанням планів поліпшення умов і безпеки праці у дільниці.

3. ПРАВА

3.1. Майстер контрольний має право:

а) зупиняти роботу технічно несправного, із закінченим терміном служби і випробування обладнання, інвентарю та інструменту;

б) давати вказівки на припинення робіт у дільниці у випадках порушення правил безпечної експлуатації обладнання, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

в) відстороняти від роботи робітників, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

г) контролювати виконання заходів з охорони праці у дільниці;

д) контролювати виконання комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці у дільниці;

е) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях контролерів, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань майстер контрольний може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. В своїй роботі підпорядковується начальнику структурного підрозділу підприємства.

5.2. Здійснює керівництво контролерами.

5.3. З питань охорони праці майстер контрольний організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)