Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція директора комерційного

Посадова інструкція директора комерційного

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність директора комерційного.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Директор комерційний призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Директор комерційний підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не   менше 3 років.

1.6. Директор комерційний повинен знати:

1.6.1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства.

1.6.2. Порядок укладання і виконання господарських договорів.

1.6.3. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.

1.6.4. Перспективи технічного, технологічного та економічного розвитку галузі та підприємства.

1.6.5. Основи технології виробництва продукції підприємства.

1.6.6. Порядок розроблення і затвердження планів господарсько-фінансової діяльності.

1.6.7. Методи господарювання та управління підприємством.

1.6.8. Досвід роботи з установлення контактів із постачальниками, порядок ведення обліку і складання звітів про господарсько-фінансову діяльність підприємства.

1.6.9. Організацію фінансової роботи, матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування та збуту продукції.

1.6.10. Організацію вантажно-розвантажувальних робіт.

1.6.11. Порядок розроблення нормативів обігових коштів, норм витрат і запасів товарно-матеріальних цінностей.

1.6.12. Економіку, цінову та рекламну політику, організацію виробництва, праці та управління.

1.6.13. Законодавство України з охорони праці, трудове законодавство України.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки директора комерційного визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Директор комерційний:

2.2.1. Визначає, планує і координує роботу господарсько-фінансової діяльності підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення, придбання і зберігання сировини, збуту продукції за договорами постачання, транспортного та адміністративно-господарського обслуговування і забезпечує ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів.

2.2.2. Вживає заходів щодо своєчасного укладення договорів з постачальниками і споживачами, розширення господарських зв’язків, забезпечує виконання завдань і зобов’язань на постачання продукції (щодо кількості, номенклатури, асортименту, якості, строків та інших умов поставок).

2.2.3. Здійснює контроль за виконанням плану реалізації продукції, матеріально-технічного забезпечення підприємства, планів з прибутку та інших фінансових показників, за правильним витраченням обігових коштів і цільовим використанням банківського кредиту, припинення виробництва продукції, яка не матиме збуту.

2.2.4. Керує розробленням заходів щодо ресурсозбереження і комплексного використання матеріальних ресурсів, вдосконалення нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників роботи підприємства, підвищення рентабельності виробництва, зміцнення фінансової дисципліни і господарського розрахунку, запобігання утворенню наднормативних запасів товарно - матеріальних цінностей, а також перевитрат матеріальних ресурсів.

2.2.5. Контролює своєчасне виконання завдань і зобов’язань з поставок продукції і їх відповідність господарським договорам, вивчає перспективи попиту на вироби, які випускає підприємство.

2.2.6. Організовує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання матеріальних ресурсів і готової продукції.

2.2.7. Забезпечує раціональне використання всіх видів транспорту, вдосконалення вантажно - розвантажувальних робіт, вживає заходів щодо максимального оснащення цієї служби необхідними механізмами і пристроями.

2.2.8. Організовує роботу з використання і реалізації вторинних ресурсів і побічних продуктів.

2.2.9. Забезпечує своєчасне складання кошторисно-фінансових та інших розрахунків, установленої звітності про виконання планів матеріально-технічного постачання, роботи транспорту, збуту готової продукції і фінансової діяльності.

2.2.10. Забезпечує:

а) наявність матеріальних ресурсів для виконання заходів, спрямованих на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення існуючого рівня охорони праці;

б) раціональне та ефективне використання коштів, виділених на виконання заходів з охорони праці.

2.2.11.  Організовує:

а) роботу підлеглих йому служб і структурних підрозділів щодо розроблення перспективних та річних планів матеріального забезпеченості та фінансування робіт з охорони праці;

б) вивчає стан охорони праці з урахуванням перспективи розвитку підприємства.

2.2.12. Бере участь у розробленні:

а) комплексного плану соціально-економічного розвитку підприємства;

б) розділу “Охорона праці” в колективному договорі (угоді) підприємства.

2.2.13. Забезпечує:

а) дотримання вимог нормативних актів з охорони праці, а також наказів і приписів служб державного контролю, відомчого і регіонального контролю з охорони праці в підпорядкованих підрозділах під час виконання всіх вантажно-розвантажувальних та складських робіт;

б) правильну і безпечну експлуатацію вантажозахоплювальних пристосувань, вантажопідіймальних машин та механізмів;

в) наявність технологічної документації на вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються підпорядкованими підрозділами;

г) наявність плакатів, знаків, написів, що стосуються питань безпечного виконання вантажно - розвантажувальних та складських робіт;

д) своєчасне впровадження в підпорядкованих підрозділах машин, механізмів з програмним управлінням та засобів механізації, що покращують умови праці та знижують виробничий травматизм.

2.2.14. Впроваджує у виробництво нові види більш досконалої огороджувальної техніки, захисні блокувальні пристрої автоматичної дії на різних видах обладнання.

2.2.15. Здійснює аналіз причин аварій, травматизму, професійної захворюваності працівників, пов'язаних з виконанням вантажно-розвантажувальних та складських робіт.

2.2.16. Забезпечує своєчасне навчання, атестацію і перевірку знань персоналу, який здійснює вантажно - розвантажувальні та складські роботи.

2.2.17. Організовує своєчасне:

а) розроблення інструкцій з безпечного ведення вантажно-розвантажувальних та складських робіт, приймає  участь у розробленні інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, забезпечення ними робочих місць; надає практичну допомогу керівникам виробничих підрозділів в укладанні цих інструкцій;

б) навчання, інструктаж і перевірку знань персоналу підпорядкованих підрозділів з питань охорони праці.

2.2.18. Бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

3. ПРАВА

3.1. Директор комерційний має право:

а) контролювати виконання плану матеріального забезпечення підприємства, у тому числі для виконання заходів, спрямованих на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог;

б) контролювати правильність і цільове витрачання коштів, виділених на виконання заходів з охорони праці;

в) контролювати виконання заходів з охорони праці колективного договору (угоди).

г) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, посадових осіб, які витрачають кошти, виділені на заходи з охорони праці, не за призначенням, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків. За несумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків може притягатися до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників підпорядкованих підрозділів, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно - правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань директор комерційний може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. В своїй роботі підпорядковується директору підприємства.

5.2. Координує роботу підлеглих йому служб і підрозділів.

5.3. Організовує роботу підлеглих йому служб і структурних підрозділів щодо розроблення перспективних та річних планів виробництва і реалізації продукції, матеріально-технічного постачання, фінансових планів підприємства, а також нормативних документів з матеріального забезпечення якості продукції, організації зберігання і транспортування сировини, збуту готової продукції.

5.4 З питань охорони праці директор комерційний організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)