Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція головного технолога

Посадова інструкція головного технолога

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головного технолога.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Головний технолог призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Головний технолог підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

1.6. Головний технолог повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва.

1.6.2. Закон України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Кодекс законів про працю України", правила безпечного ведення технологічних процесів, виробничої санітарії, будови і безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, засобів механізації, засобів протипожежного захисту та інші нормативні акти з охорони праці.

1.6.3. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.

1.6.4. Перспективи технічного розвитку галузі та підприємства.

1.6.5. Технологію виробництва продукції.

1.6.6. Системи і методи проектування.

1.6.7. Організацію технологічної підготовки виробництва в галузі і на підприємстві.

1.6.8. Виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування, правила його експлуатації.

1.6.9. Порядок і методи планування технологічної підготовки виробництва.

1.6.10. Технічні вимоги щодо сировини, матеріалів і готової продукції.

1.6.11. Положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації.

1.6.12. Засоби механізації та автоматизації виробничих процесів.

1.6.13. Методи визначення ефективності впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозиції та винаходів.

1.6.14. Порядок атестації якості промислової продукції.

1.6.15. Можливість застосування засобів обчислювальної техніки і методи проектування технологічних процесів з їх використанням.

1.6.16. Порядок введення устаткування в експлуатацію.

1.6.17. Передовий вітчизняний та світовий досвід у відповідній галузі виробництва аналогічної продукції.

1.6.18. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.

1.6.19. Трудове законодавство України.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки головного технолога визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Головний технолог:

2.2.1. Організовує розроблення і впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих ресурсозберігаючих технологічних процесів і режимів виробництва продукції, що випускає підприємство, виконання робіт (послуг), які забезпечують підвищення рівня технологічної підготовки і технічного переоснащення виробництва, скорочення витрат сировини, матеріалів, трудових витрат, поліпшення якості продукції, робіт (послуг) та прискорення темпів зростання продуктивності праці.

2.2.2. Вживає заходів щодо прискорення освоєння у виробництві прогресивних технологічних процесів, найновіших матеріалів, широкого впровадження науково - технічних досягнень.

2.2.3. Керує складанням планів упровадження нової техніки і технології, підвищення ефективності виробництва, розробленням технологічної документації, організовує контроль за забезпеченням нею цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів підприємства.

2.2.4. Розглядає та затверджує зміни, що вносяться в технічну документацію у зв’язку з корегуванням технологічних процесів і режимів виробництва.

2.2.5. Контролює виконання перспективних і річних планів технологічної підготовки виробництва, суворе додержання технологічної дисципліни та вживає заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків.

2.2.6. Керує роботою з організації та планування нових цехів і дільниць, їх спеціалізації, освоєння нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів, виконання розрахунків виробничих потужностей та завантаження устаткування, підвищення технічного рівня виробництва і коефіцієнта змінності роботи устаткування, розроблення та перегляду технічних умов і вимог до сировини, основних та допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, упровадження прогресивних норм трудових витрат, витрачання технологічного палива та електроенергії, сировини та матеріалів, заходів щодо запобігання та усунення браку, зниження матеріаломісткості продукції та трудомісткості її виробництва.

2.2.7. Забезпечує удосконалення технології виготовлення виробів, виконання робіт (послуг), упровадження досягнень науки і техніки, передових базових технологій, високопродуктивних, ресурсозберігаючих та безвідходних технологій, проектування і впровадження технологічних систем, засобів охорони праці та навколишнього середовища, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, нестандартного устаткування, технологічної оснастки, пристроїв та інструменту, своєчасне освоєння проектних потужностей, додержання нормативів використання устаткування.

2.2.8. Здійснює заходи щодо атестації робочих місць за умовами праці, доведення умов та безпеки праці до нормативних вимог.

2.2.9. Бере участь у роботі з визначення номенклатури параметрів і оптимальних норм похибок вимірювань, з вибору необхідних засобів вимірювань, удосконалення методів контролю якості продукції.

2.2.10. Розглядає проекти конструкцій виробів або складу продукту, державних і галузевих стандартів, а також раціоналізаторські пропозиції та винаходи щодо технології виробництва, готує висновки про їх відповідність вимогам виробництва.

2.2.11. Забезпечує впровадження системи автоматизованого проектування, організаційної та обчислювальної техніки, автоматизованих систем управління технологічними процесами та устаткуванням.

2.2.12. Бере участь у розробленні проектів реконструкції підприємства, заходів щодо скорочення строків освоєння техніки і технології, раціонального використання виробничих потужностей, зниження енерго- і матеріаломісткості виробництва, підвищення його ефективності, поліпшення якості продукції.

2.2.13. Керує розробленням дослідних і експериментальних робіт з освоєння розроблених технологічних процесів, бере участь у промислових випробуваннях нових видів машин і механізмів, засобів механізації та автоматизації виробництва, в роботі комісії з приймання систем і устаткування в експлуатацію.

2.2.14. Забезпечує визначення ефективності впровадження нової техніки, технології, організації виробництва, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, складання звітів про впровадження досягнень науки, техніки та передового досвіду.

2.2.15. Забезпечує:

а) дотримання вимог нормативних актів з охорони праці, а також наказів і приписів служб державного нагляду, відомчого і регіонального контролю з охорони праці в підпорядкованих підрозділах під час виконання всіх видів технологічних процесів;

б) суворе дотримання технологічного регламенту в усіх виробничих підрозділах;

в) дотримання правил безпеки під час експлуатації устаткування, проведення ремонтних, монтажних та налагоджувальних робіт в діючих цехах і об'єктах виробництва;

г) розроблення технологічної документації на вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються підпорядкованими підрозділами, згідно з нормативно-технічною документацією щодо вимог безпеки під час виконання цих робіт;

д) проведення контролю за веденням технологічних процесів у структурних підрозділах, наявністю сертифікатів, відповідністю їх нормативним актам з охорони праці;

е) наявність технологічних інструкцій на всі технологічні процеси, які складені з урахуванням вимог з охорони праці;

ж) наявність у підрозділах технологічної документації, що необхідна для правильної експлуатації об'єктів виробництва;

з) розроблення і здійснення заходів щодо технологічної підготовки підприємства до роботи в літній та осінньо-зимовий період;

и) наявність плакатів, знаків, написів, що стосуються безпечного ведення технологічних процесів;

к) своєчасне впровадження в підпорядкованих підрозділах машин, механізмів з програмним управлінням та засобів механізації, що покращують умови праці та знижують виробничий травматизм.

2.2.16. Визначає технологічні процеси, що підлягають заміні через невідповідність вимогам правил і норм безпеки.

2.2.17. Здійснює заходи для усунення виявлених недоліків у технологічних процесах, своєчасної заміни або модернізації застарілого устаткування.

2.2.18. Впроваджує у виробництво нові види більш досконалої огороджувальної техніки, захисні блокувальні пристрої автоматичної дії на різних видах обладнання.

2.2.19. Здійснює аналіз причин аварій, травматизму, професійної захворюваності працівників, пов'язаних з веденням технологічних процесів.

2.2.20. Особисто бере участь в розслідуванні причин аварій, нещасних випадків, які сталися під час ведення технологічних процесів.

2.2.21. Організовує розроблення організаційно - технічних заходів щодо попередження аварій, пожеж, нещасних випадків і професійних захворювань, які пов'язані з веденням технологічних процесів, впровадженням передових методів роботи.

2.2.22. Забезпечує дотримання встановленого порядку допуску персоналу до обслуговування обладнання підвищеної небезпеки. Організовує і проводить навчання і перевірку знань з питань охорони праці персоналу служби головного технолога. Забезпечує своєчасне навчання, атестацію і перевірку знань з питань охорони праці персоналу, який обслуговує устаткування з підвищеною небезпекою.

2.2.23. Організовує своєчасне:

а) розроблення технологічних інструкцій, перегляд цих інструкцій у випадках зміни або модернізації технологічних процесів або нормативних актів з охорони праці стосовно їх проведення, приймає участь у розробленні інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, забезпеченні ними робочих місць; надає практичну допомогу керівникам виробничих підрозділів в укладанні цих інструкцій;

б) навчання, інструктаж і перевірку знань обслуговуючого персоналу з питань охорони праці.

2.2.24. Перевіряє стан умов праці у підрозділах, дотримання персоналом правил і норм безпеки під час ведення технологічних процесів. Приймає участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

2.2.25. Приймає участь у складанні щорічного “Звіту про стан умов і безпеки праці” за формою № 1-УБ щодо обліку технологічних процесів, наявності відповідних сертифікатів та відповідності нормативним актам з охорони праці.

2.2.26. Щомісяця проводить оперативні наради майстрів та бригадирів за участю уповноважених з охорони праці, на яких розглядає стан охорони праці, пожежної та екологічної безпеки в службі, намічає заходи та забезпечує їх виконання з метою поліпшення стану охорони праці. Про результати інформує головного інженера підприємства.

2.2.27. Приймає участь у складанні плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

2.2.28. Планує та проводить учбово-тренувальні заняття з робітниками підпорядкованих підрозділів згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

2.2.29. Збирає і узагальнює зауваження і пропозиції робітників, майстрів з питань охорони праці; розробляє на їх основі з урахуванням паспортизації об’єктів конкретні заходи щодо поліпшення і оздоровлення умов праці, підвищення рівня безпеки праці і подає їх керівництву підприємства для внесення в план комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці, організовує своєчасне виконання запланованих заходів.

2.2.30. У встановлені терміни інформує керівництво підприємства про стан умов праці у службі, про виконання робіт з поліпшення умов і безпеки праці, виконання наказів, вказівок і приписів.

3. ПРАВА

3.1. Головний технолог має право:

а) контролювати виконання перспективних і річних планів технологічної підготовки виробництва, суворе додержання встановлених технологічних режимів;

б) виявляти порушення технологічної дисципліни та вживати заходів щодо їх усунення;

в) давати вказівки на припинення технологічних процесів у виробничих підрозділах у випадках порушення правил їх безпечного ведення, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

г) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, затвердженої технології виробництва і заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків. За несумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків може притягатися до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

4.2. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях працівників підпорядкованих підрозділів, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці за напрямом своєї діяльності.

4.3. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань головний технолог може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. В своїй роботі підпорядковується директору підприємства.

5.2. Керує працівниками відділу головного технолога та підрозділами, які здійснюють ремонтне обслуговування     устаткування, будівель та споруд підприємства.

5.3. Координує і направляє діяльність підрозділів підприємства, які забезпечують технологічну підготовку виробництва.

5.4. Узгоджує питання щодо технологічної підготовки виробництва з підрозділами підприємства, проектними, дослідними організаціями, представниками замовників.

5.5. З питань охорони праці головний технолог організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.

5.6. Підтримує зв'язок з науково-дослідними організаціями, які розробляють нові технології в галузі.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)