Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція головного інженера

Посадова інструкція головного інженера

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головного інженера.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Головний інженер призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому діючим трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Головний інженер підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

1.6. Головний інженер повинен знати:

1.6.1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування, які регулюють діяльність підприємства.

1.6.2. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.

1.6.3. Перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі і підприємства.

1.6.4. Виробничі потужності підприємства.

1.6.5. Технологію виробництва продукції.

1.6.5. Технологічні характеристики, конструктивні особливості і режим роботи устаткування, правила його безпечної експлуатації.

1.6.6. Порядок і методи планування підготовки виробництва.

1.6.7. Порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності.

1.6.8. Методи господарювання та управління підприємством.

1.6.9. Порядок укладання і виконання господарських договорів.

1.6.10. Вітчизняні і світові досягнення науки і техніки відповідно до галузі виробництва та досвід передових підприємств, менеджмент, маркетинг, економіку, організацію виробництва, праці та управління, законодавство України в галузі науково-технічної політики.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки головного інженера   визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Головний інженер:

2.2.1. Визначає науково-технічну політику, перспективи розвитку підприємства і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямків удосконалення, реструктуризації,   реконструкції і технічного переозброєння виробництва.

2.2.2. Керує створенням нових та модернізацією конструкцій виробів (комплексів, машин, апаратів, приладів, механізмів) діючого виробництва, забезпечуючи їх високий технічний рівень, відповідність сучасним досягненням науки і техніки, вимогам технічної естетики, технології виробництва.

2.2.3. Вживає заходів щодо прискорення освоєння перспективних конструкторських розробок, найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень.

2.2.4. Організовує розроблення проектів нових дослідних промислових установок, нестандартного устаткування і пристроїв у зв’язку з реконструкцією об’єктів, автоматизацією виробництва та механізацією трудомістких процесів.

2.2.5. Проводить роботу з підвищення рівня стандартизації та уніфікації конструкцій виробів, що розробляються.

2.2.6. Забезпечує відповідність нових і модернізованих конструкцій технічним завданням, стандартам, вимогам організації праці та охорони праці.

2.2.7. Керує підготовкою техніко-економічних обґрунтувань ефективності нових конструкторських розробок, їх переваг порівняно з тими виробами, що виготовлялись раніше.

2.2.8. Організовує розроблення перспективних і річних планів впровадження нової техніки, конструкторської підготовки виробництва, науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт, контролює їх виконання.

2.2.9. Забезпечує впровадження систем автоматизованого проектування, своєчасну підготовку, узгодження, затвердження креслень та іншої технічної документації, яка розроблюється конструкторськими підрозділами.

2.2.10. Разом з замовниками здійснює розроблення технічних завдань на проектування, забезпечує захист в установленому порядку розроблених ескізних, технічних і робочих проектів, їх узгодження відповідними організаціями, подає проектні рішення на затвердження.

2.2.11. Організовує зберігання відповідно до діючих правил, тиражування, своєчасне забезпечення виробництва кресленнями та іншою конструкторською документацією.

2.2.12. Вживає заходів щодо скорочення термінів освоєння нової техніки, вартості і циклу конструкторської підготовки виробництва за рахунок впровадження прогресивних методів проектування, обчислювальної і копіювальної техніки, широкого використання у проектах стандартизованих і уніфікованих деталей і складальних одиниць.

2.2.13. Здійснює керівництво дослідними та експериментальними роботами, що проводяться в підрозділах дослідного виробництва.

2.2.14. Організовує виготовлення дослідних зразків, їх експериментальну перевірку, опрацювання установочних партій та випуск перших промислових серій, домагаючись постійного підвищення надійності виробів і рівня їх технологічності, зниження собівартості, трудомісткості і матеріаломісткості.

2.2.15. Бере участь у монтажі, випробуванні, налагоджуванні та пуску нових конструкцій виробів.

2.2.16. Здійснює авторський нагляд за виготовленням виробів та їх експлуатацією.

2.2.17. Подає на затвердження зміни, які вносяться в технічну документацію з конструкторської підготовки виробництва.

2.2.18. Бере участь у роботі з атестації виробів за категоріями якості, розробленні пропозицій щодо реконструкції, технічного переозброєння виробництва, підвищення його ефективності.

2.2.19. Забезпечує конструкторське розроблення прийнятих до впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

2.2.20. Розглядає та готує відгуки і висновки на винаходи та раціоналізаторські пропозиції, а також на проекти стандартів та іншу конструкторську документацію, яка надходить на підприємство від сторонніх організацій.

2.2.21. Здійснює контроль за виконанням будівельно-монтажних робіт, експлуатацією, ремонтом, випробуванням машин, обладнання, інструменту і засобів механізації згідно з вимогами правил і норм охорони праці і несе відповідальність за організацію і безпечне виконання робіт і евакуацію техніки.

2.2.22. Організовує розроблення, затверджує та контролює виконання графіків планово-запобіжних ремонтів машин, механізмів і обладнання.

2.2.23. Розглядає технічну документацію і дає дозвіл на початок монтажних і спеціальних робіт згідно з планами виконання робіт, вимогами правил охорони праці і пожежної безпеки.

2.2.24. Здійснює контроль за надходженням до монтажу обладнання, конструкцій і матеріалів згідно з вимогами технічної документації та інших нормативних документів.

2.2.25. Здійснює контроль за оформленням документів на приймання об'єктів в експлуатацію згідно з вимогами чинних документів з будівництва, охорони праці, пожежної безпеки та промислової санітарії.

2.2.26. Забезпечує:

- контроль за відповідністю стандартам, технічним умовам та іншим нормативним актам з охорони праці обладнання, приладів і технологічних процесів, що впроваджуються на об’єктах;

- контроль за радіаційною, енерго- і пожежною безпекою;

- виконання всіх технологічних процесів згідно з проектами, чинними нормами, стандартами, технічними умовами, правилами охорони праці;

- контроль за організацією робочих місць згідно з вимогами правил і норм охорони праці та проведенням їх атестації і паспортизації;

- впровадження у структурному підрозділі стандартів безпеки праці;

- планову роботу з відбору аналізів повітряного середовища, виміру рівня виробничих шумів, вібрації, електричних і магнітних полів;

- своєчасне і якісне навчання робітників безпечному веденню робіт;

- своєчасне виконання перспективних і річних планів заходів з охорони праці;

- безпечну експлуатацію будівель і споруд.

2.2.27. Здійснює заходи щодо оснащення виробничого устаткування і об’єктів технічними засобами безпеки, які поліпшують умови праці і підвищують її безпеку, згідно з діючими нормативами охорони праці.

2.2.28. Приймає участь у роботі комісії з контролю за станом охорони праці на підприємстві. Організовує та контролює виконання приписів органів нагляду та контролю за охороною праці, заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків з охорони праці.

2.2.29. Розглядає на технічних нарадах питання безпеки та умов праці на підприємстві, заслуховує інформацію керівників служб з цих питань.

2.2.30. Керує розробкою (переглядом) інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в структурному підрозділі.

2.2.31. Підготовлює відповідні матеріали щодо конструктивних недоліків устаткування, механізмів і пристроїв, які створюють небезпеку травмування працівників, направляє їх вищій організації, заводам-виробникам.

2.2.32. Організовує контроль за належним веденням технічної документації на обладнання з підвищеною небезпекою.

2.2.33. Приймає участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій, у розробленні заходів щодо їх попередження, контролює виконання запланованих заходів.

2.2.34. Очолює постійну діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.

2.2.35. Керує розробкою кошторису на заходи з охорони праці.

3. ПРАВА

3.1. Головний інженер має право:

а) давати вказівки на припинення робіт виробничих дільниць, машин, механізмів, верстатів, обладнання та інших засобів виробництва у випадках порушення правил їх безпечної експлуатації, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

б) вимагати від посадових осіб необхідні документи і пояснення з питань охорони праці;

в) надавати пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці і   заохочення робітників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у  діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань головний інженер може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками підпорядкованого відділу, направляє і координує діяльність підрозділів, які ведуть конструкторську підготовку виробництва.

5.2. З питань охорони праці головний інженер підпорядкований керівнику підприємства, організовує та контролює виконання приписів та вимоги органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)