Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція головного енергетика

Посадова інструкція головного енергетика

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головного енергетика.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Головний енергетик призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Головний енергетик підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

1.6. Головний енергетик повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації енергетичного обслуговування.

1.6.2. Закони України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", Кодекс законів про працю України та інші нормативні акти з охорони праці, Правила будови електроустановок, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила безпечної експлуатації електроустановок, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, Правила безпеки систем газопостачання України та інші нормативні акти з питань забезпечення безпечної експлуатації систем енергопостачання, газопостачання, водопостачання, парових та водогрійних котлів, засобів протипожежного захисту.

1.6.3. Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.

1.6.4. Основи технології виробництва продукції.

1.6.5. Особливості енергетичного забезпечення виробництва в галузі та на підприємстві.

1.6.6. Систему планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації енергетичного устаткування.

1.6.7. Виробничі потужності, технічні характеристики та режими роботи енергетичного устаткування, енергоспоживаючих установок, правила їх експлуатації.

1.6.8. Енергозберігаючі технології.

1.6.9. Порядок і методи планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт.

1.6.10. Положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації.

1.6.11. Правила приймання і здавання устаткування після монтування і ремонту.

1.6.12. Вимоги законодавства щодо енергозабезпечення та енергозбереження, охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.6.13. Вимоги організації праці під час експлуатації, ремонтування і модернізації енергетичного устаткування.

1.6.14. Порядок розроблення норм витрат паливно-енергетичних ресурсів.

1.6.15. Порядок укладання договорів із сторонніми організаціями щодо забезпечення підприємства електроенергією, парою, водою та іншими видами енергії.

1.6.16. Передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі енергетичного забезпечення.

1.6.17. Економіку, організацію виробництва, праці та управління, трудове законодавство України.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки головного енергетика визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Головний енергетик:

2.2.1. Керує науково-технічною та технологічною підготовкою енергозбереження підприємства.

2.2.2.   Організовує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного та природоохоронного устаткування та енергосистем, безперервне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою та іншими видами енергії, контроль за раціональними витратами енергетичних ресурсів на підприємстві, послідовне додержання режиму енергозбереження та економії.

2.2.3. Керує плануванням роботи енергетичної служби, розробленням графіків ремонту енергетичного устаткування та енергомереж, планів виробництва та споживання підприємством електроенергії, технологічного палива, пари, газу, води, стислого повітря, норм витрат і режимів споживання всіх видів енергії.

2.2.4. Забезпечує підготовку заявок і необхідних розрахунків на придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних частин, засобів електрозахисту, на відпускання підприємству електричної та теплової енергії і приєднання додаткової потужності до енергозабезпечуючих підприємств, розроблення заходів щодо зниження норм витрат енергоресурсів, впровадження нової техніки, яка забезпечує економічну та безпечну роботу енергоустановок, а також підвищення продуктивності праці.

2.2.5. Бере участь у розробленні планів перспективного розвитку енергогосподарства, підвищення ефективності виробництва, у підготовці пропозицій щодо реконструкції, технічного переоснащення підприємства, впровадження засобів комплексної механізації та автоматизації виробництва, у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем енергозабезпечення підприємства і його підрозділів, у підготовці технічних завдань на проектування нових і реконструкцію діючих енергетичних об’єктів.

2.2.6. Розробляє плани впровадження теплоутилізаційних установок і заходів щодо підвищення ефективності використання вторинних енергетичних ресурсів.

2.2.7. Забезпечує ведення технічного паспорту енергетичного господарства підприємства.

2.2.8. Бере участь у оформленні актів на списання енергоустаткування підприємства, а також на передачу іншим підприємствам і організаціям.

2.2.9. Готує висновки на розроблені проекти, бере участь у випробуванні та прийманні енергоустановок і мереж у промислову експлуатацію.

2.2.10. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатації збудованих об’єктів та змонтованого устаткування.

2.2.11. Забезпечує проведення робіт щодо захисту підземних споруд і комунікацій, організовує перевірку засобів зв’язку, сигналізації, обліку, контролю, захисту, блокування та автоматики, а також своєчасне пред’явлення інспекторам державного нагляду котлів і посудин, які працюють під тиском.

2.2.12. Організовує розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання паливно -  енергетичних ресурсів, надійності та економічності роботи енергоустановок, запобігання аварій, створення безпечних і здорових умов праці під час їх експлуатації.

2.2.13. Здійснює контроль за додержанням правил з охорони праці, інструкцій з експлуатації енергоустановок і використання енергоустаткування та енергомереж.

2.2.14. Укладає договори зі сторонніми організаціями щодо забезпечення підприємства електроенергією, парою, водою та іншими видами енергії, контролює їх виконання.

2.2.15. Організовує збереження, облік наявності та використання енергоустаткування, що знаходиться на підприємстві, а також облік і аналіз витрат електроенергії і палива, техніко-економічних показників роботи енергогосподарства, аварій та їх причин.

2.2.16. Проводить роботу з обміну досвідом у галузі енергетичного устаткування, економії паливно - енергетичних ресурсів, сприяє досягненню високих показників експлуатації енергоустановок.

2.2.17. Забезпечує впровадження прогресивних форм організації праці на дільницях енергогосподарства, проведення атестації робочих місць за умовами праці, впровадження нових прогресивних методів ремонту і експлуатації енергоустаткування.

2.2.18. Готує висновки на раціоналізаторські пропозиції та винаходи щодо удосконалення енергоустаткування та енергозабезпечення, організовує впровадження прийнятих пропозицій.

2.2.19. Забезпечує:

а) впровадження найновіших досягнень науки і техніки в галузі енергетичного обладнання, механізмів, пристроїв с метою підвищення рівня безпеки праці, зниження професійних захворювань, попередження виробничого травматизму та поліпшення умов праці;

б) виконання заходів з охороні праці під час монтажу, демонтажу та експлуатації енергетичних і електротехнічних  установок та їх мереж, які належать підприємству;

в) надійну і безпечну роботу електричних, вентиляційних установок і систем газового господарства у відповідності з правилами будови, технічної та безпечної експлуатації;

г) організацію та своєчасне проведення профілактичних оглядів і планово-попереджувальних ремонтів (далі – ППР) технологічного та електрообладнання, апаратури та електромереж, документальне оформлення результатів профілактичних оглядів і ППР, а також своєчасне усунення порушень, які можуть призвести до аварії або пожежі;

д) своєчасну перевірку справності захисного заземлення (занулення) енергетичного і технологічного обладнання у відповідності з правилами і інструкціями;

е) правильність вибору та застосування кабелів, електропроводів, двигунів, світильників та іншого електрообладнання залежно від класу зон щодо вибухо- та пожежної небезпеки і умов навколишнього середовища;

ж) своєчасне випробування (перевірку) електрозахисних засобів у відповідності з вимогами правил;

з) виробничі підрозділи технічною документацією, необхідною для забезпечення правильної експлуатації енергетичних та електротехнічних установок і споруд;

і) робочі місця плакатами та попереджуючими знаками з електробезпеки, службовою документацією (журналами, бланками), перевіряє їх стан, здійснює заміну та корегування;

к) правильну і ефективну експлуатацію очисних споруд та газопилоуловлюючих установок;

л) забезпечує справний стан обладнання, механізмів, пристроїв, інструментів, оснащує робочі місця необхідними огорожами та захисними пристроями;

м) забезпечує працівників засобами індивідуального та колективного захисту, спецодягом, спецвзуттям, миючими засобами;

н) посадових осіб і спеціалістів - посадовими інструкціями та нормативними документами з охорони праці, а робітників – інструкціями з охорони праці за професіями та видами робіт.

2.2.20. Здійснює:

а) контроль за безпечною експлуатацією і станом електричних, енергетичних, вентиляційних установок, апаратури і мереж, контроль за правильністю ведення відповідної технічної документації;

б) своєчасне розслідування і облік аварій, нещасних випадків та інших порушень в роботі електричних і енергетичних установок;

в) виконання у встановлені терміни приписів органів державного нагляду і відомчого контролю за охороною праці;

г) заходи щодо усунення конструктивних недоліків електротехнічного і енергетичного обладнання і установок, своєчасної заміни морально-застарілих установок, машин і механізмів, що закріплені за службою головного енергетика.

2.2.21. Організовує у службі куток охорони праці та забезпечує його технічними засобами навчання, інструктажу та перевірки знань.

2.2.22. Організовує своєчасне навчання, проведення інструктажів на робочих місцях та перевірок знань робітників з охорони праці, у тому числі з електробезпеки, видає письмове розпорядження про закріплення нових робітників для стажування за висококваліфікованими фахівцями, контролює своєчасність та якість проведення інструктажів та стажування. Приймає участь у роботі постійно діючої комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці та розробленні питань для перевірки знань.

2.2.23. Розроблює для робітників всі види інструкцій, які регламентують безпечні прийоми та методи праці під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання і електротехнічних установок, інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

2.2.24. Оформлює наряд-допуски на роботи в електроустановках та інші роботи підвищеної небезпеки, організовує виконання цих робіт згідно з нормативними актами щодо їх проведення.

2.2.25. Організовує та здійснює своєчасне проходження періодичних медичних оглядів працівників згідно із затвердженим графіком.

2.2.26. Контролює справність апаратів захисту від струменів короткого замикання, перевантаження, внутрішньої та атмосферної перенапруги, а також від інших ненормальних режимів роботи. Своєчасно організовує випробування та перевірку електрозахисних засобів.

2.2.27. Контролює справність спеціальних установок і засобів, призначених для ліквідації загоряння та пожежі в електроустановках і кабельних приміщеннях.

2.2.28. Організовує навчання, інструктаж, перевірку знань всього персоналу з питань пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок.

2.2.29. Організовує оснащення установок, дільниць та окремих робочих місць первинними засобами пожежогасіння, забезпечує постійний працездатний стан систем та приладів для оповіщення, сигналізації, а також захисту від аварій та пожеж.

2.2.30. Бере участь у розслідуванні аварій, нещасних випадків, професійних захворювань та пожеж, що мали місце у службі, аналізує їх причини, розробляє і здійснює заходи щодо їх недопущення.

2.2.31. Щомісяця проводить оперативні наради майстрів та бригадирів за участю уповноважених з охорони праці, на яких розглядає стан охорони праці, пожежної та екологічної безпеки в службі, намічає заходи та забезпечує їх виконання з метою поліпшення стану охорони праці. Про результати інформує головного інженера підприємства.

2.2.32. Приймає участь у роботі комісії з контролю за станом охорони праці підприємства за напрямком своєї   діяльності.

2.2.33. Планує та проводить учбово-тренувальні заняття з робітниками енергетичної служби згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

2.2.34. Збирає і узагальнює зауваження і пропозиції робітників, майстрів з питань охорони праці; розробляє на їх основі з урахуванням паспортизації об’єктів конкретні заходи щодо поліпшення і оздоровлення умов праці, підвищення рівня безпеки праці і подає їх керівництву підприємства для внесення в план комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці, організовує своєчасне виконання запланованих заходів.

2.2.35. У встановлені терміни інформує керівництво підприємства про стан умов праці у службі, про виконання робіт з поліпшення умов і безпеки праці, виконання наказів, вказівок і приписів.

3. ПРАВА

3.1. Головний енергетик має право:

а) забороняти роботу технічно несправних і з закінченим терміном служби і випробування енергетичних, електротехнічних установок і їх мереж, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском;

б) давати вказівки на припинення робіт виробничих дільниць, енергетичного обладнання, електротехнічних установок у випадках порушення правил їх безпечної експлуатації, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

в) надавати директору підприємства пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці і заохочення робітників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Головний енергетик несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях для працівників енергетичної служби, реалізацію комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці.

4.2. За порушення законів та інших нормативно - правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань головний енергетик може притягатися  до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Керує працівниками відділу головного енергетика та підрозділами підприємства, які здійснюють енергетичне обслуговування виробництва.

5.2. Здійснює зв’язок з посадовими особами підприємств та організацій в галузі енерго-, водо-, тепло-, газопостачання.

5.3. З питань охорони праці головний енергетик підпорядкований керівнику підприємства та головному інженеру, організовує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямком своєї діяльності.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)