Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція директора

Посадова інструкція директора

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція)    визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність директора.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Директор призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому діючим трудовим законодавством порядку.

1.4. Директор підпорядковується посадовим особам, які обрали його на цю посаду.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

1.6. Директор повинен знати:

1.6.1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативні акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність підприємства.

1.6.2. Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.

1.6.3. Перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства.

1.6.4. Можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни.

1.6.5. Порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничо-господарської діяльності.

1.6.6. Сучасні методи господарювання і управління.

1.6.7. Порядок укладання і виконання господарських договорів.

1.6.8. Вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і технології відповідної галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках продукції.

1.6.9. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.

1.6.10. Напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи.

1.6.11. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки директора визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Директор:

2.2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства.

2.2.2. Організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих підрозділів.

2.2.3. Визначає напрямки розвитку підприємства під час формування фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності.

2.2.4. Направляє діяльність структурних підрозділів на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва та якості продукції на основі широкого впровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління, удосконалення господарського механізму.

2.2.5. Направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів.

2.2.6. Забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками.

2.2.7. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня та якості продукції, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів.

2.2.8. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних та сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

2.2.9. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору.

2.2.10. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.2.11. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу.

2.2.12. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договорной дисципліни та господарського розрахунку.

2.2.13. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників.

2.2.14. Створює на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

2.2.15. З метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці виконує такі функції:

- створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

-    розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці, тощо;

- забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

- забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

- організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

- організовує розроблення і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

- здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

- організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно - рятувальні формування у  разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

3. ПРАВА

3.1. Директор має право:

а) доручати виконання окремих організаційно - господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів підприємства;

б) видавати накази про прийняття, звільнення та переміщення працівників підприємства;

в) за поданням керівників структурних підрозділів та з особистої ініціативи заохочувати працівників за успішне виконання службових обов'язків, сприяння успішному виконанню планових показників, за активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці і притягувати працівників до відповідальності за недбале виконання своїх службових обов'язків, порушення вимог охорони праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Директор несе відповідальність за незабезпечення виконання підприємством поставлених перед ним завдань, порушення вимог охорони праці згідно з діючим законодавством України.


5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Директор взаємодіє з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства; з органами державної влади і місцевого самоврядування; банками, податковою адміністрацією; органами нагляду за охороною праці та навколишнього середовища, органами пожежного нагляду,  санепідемстанцією.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис) (розшифровка підпису)