Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ виробничо-ветеринарного контролю

Положення про відділ виробничо-ветеринарного контролю

1. Загальні положення відділу виробничо-ветеринарного контролю

1.1. Відділ виробничо-ветеринарного контролю є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ виробничо-ветеринарного контролю створюється та ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ виробничо-ветеринарного контролю  безпосередньо підпорядковується директору підприємства.

1.4. Керує відділом виробничо-ветеринарного контролю  - начальник відділу виробничо-ветеринарного контролю, який призначається чи звільняється безпосередньо директором підприємства.

1.5. У разі відсутності начальника відділу виробничо-ветеринарного контролю, його обов'язки виконує завідуючий виробничою лабораторією.

1.6. Начальник відділу виробничо-ветеринарного контролю розподіляє обов'язки між співробітниками відділу виробничо-ветеринарного контролю та затверджує їх посадові інструкції.

2. Структура відділу виробничо-ветеринарного контролю

2.1. Склад і штатну чисельність відділу виробничо-ветеринарного контролю встановлює директор підприємства, виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства.

2.2. До складу відділу виробничо-ветеринарного контролю входять:

2.2.1. Ветеринарні лікарі забійного цеху:

-         1 старший ветеринарний лікар;

-         2 ветеринарних лікарі.

-         1 нарізчик проб м'яса.

-         1 лікар-трихінолоскопіст;

2.2.2. Ветеринарні лікарі ковбасного цеху та експедиції:

-         1 старший ветеринарний лікар;

-         3 ветеринарних лікарі;

-         5 операторів комп'ютерного набору;

До ветеринарних лікарів забійного, ковбасного цехів та експедиції відноситься:

-         1 дезінфектор.

2.2.3. Загально-виробнича лабораторія:

-         1 токсиколога;

-         1 інженер-хімік;

-         1 лаборант хімічного аналізу;

-         1 лікара-бактеріолога;

-         1 лаборант-мікробіолог;

-         1 мийник посуду;

-         1 інженер з стандартизації.

2.3. Ветеринарні лікарі забійного, ковбасного цехів та експедиції відповідають безпосередньо за ветеринарно-санітарний контроль, а виробнича лабораторія відповідає безпосередньо за лабораторні дослідження.

3. Обов'язки відділу виробничо-ветеринарного контролю

3.1. Здійснення ветеринарно-санітарного контролю за надходженням забійних тварин, іншої підконтрольної продукції та матеріалів, включаючи перевірку правильності оформлення і відповідності ветеринарних документів до вантажу, що надійшов, дотримання правил транспортування тощо.

3.2. Установлення причин падежу, вимушеного забою тварин при їх надходженні, а також на території підприємства.

3.3. Контроль за дотриманням правил карантинування і термінів передзабійної витримки тварин.

3.4. Проведення в повному обсязі ветеринарно-санітарної експертизи сировини, продовольчої сировини, у тому числі м'яса та м'ясопродуктів, отриманих при забої тварин, відповідно до порядку, визначеного Правилами ветеринарного огляду забійних тварин ветеринарно-санітарної експертизи м'яса і м'ясних продуктів та іншими нормативно-правовими актами.

3.5. Проведення трихінелоскопії.

3.6. Клеймування туш відповідно до Інструкції по клеймуванню м'яса.

3.7. Контроль за якістю та безпекою продукції, у тому числі допоміжних матеріалів, що використовуються для її виготовлення, а також за приготування, зберігання і використанням нітриту натрію.

3.8. Відбір зразків продукції, інших підконтрольних матеріалів для проведення ветеринарно-санітарних досліджень в атестованій лабораторії суб'єкта господарювання.

3.9. Проведення обов'язкових лабораторних досліджень: фізико-хімічних, біологічних, бактеріологічних, хіміко-токсилогічних, гістологічних, радіологічних та інших відповідно до чинних нормативно-правових актів з метою оцінки безпеки та якості продукції, а також води та інших підконтрольних матеріалів.

3.10. Проведення в повному обсязі ветеринарно-санітарної експертизи, у тому числі постійного лабораторного контролю продукції тваринного походження при надходженні до холодильника, її оцінка відповідно до чинних нормативних актів при переробці, випуску в реалізацію, а також контроль за дотриманням термінів зберігання продукціїї.

3.11. Контроль за дотриманням правил пакування, транспортування продукції тваринного походження.

3.12. Контроль за дотриманням температурних режимів переробки продукції, отриманої на підприємстві або тієї, що надійшла.

3.13. Контроль за своєчасною утилізацією трупів тварин, ветеринарних конфіскатів, забракованого м'яса та іншої продукції.

3.14. З'ясування причин виготовлення продукції тваринного походження, що не відповідає ветеринарно-санітарним вимогам, участь у розробці і здійсненні заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3.15. Контроль за санітарним станом виробничих приміщень (холодильників, складів тощо), умовами зберігання продукції тваринного походження та інших підконтрольних матеріалів.

3.16. Проведення обліку ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження та ветеринарно-санітарної роботи, своєчасне подання звітності у встановленому порядку.

4. Перелік основних нормативно-правових документів та інструкцій, якими має керуватися відділ виробничо-ветеринарного контролю у своїй діяльності

4.1. Зовнішні документи:

4.1.1. Закон України “Про ветеринарну медицину”.

4.1.2. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”.

4.1.3. Положення про державний ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження.

4.1.4. Інструкція з мийки і профілактичної дезінфекції на підприємствах м'ясної і птахопереробній  промисловості.

4.1.5. Санітарні правила для підприємств м'ясної і птахопереробній промисловості.

4.1.6. Правила ветсанекспертизи.

4.2. Внутрішні документи:

4.2.1. Положення про підрозділ.

4.2.2. Посадові інструкції.

4.2.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Права відділу виробничо-ветеринарного контролю

5.1. Відвідувати безперешкодно всі виробничі об'єкти.

5.2. Одержувати від керівників та спеціалістів підрозділів своєчасну інформацію, яка необхідна для розв'язання поставлених завдань.

5.3. Проводити відбір проб продукції, інших матеріалів для проведення ветеринарно-санітарних та лабораторних досліджень згідно з чинними нормативно-правовими актами.

5.4. Бракувати продукцію, яка за результатами ветеринарно-санітарної експертизи визнана непридатною до споживання.

5.5. Не допускати використання сировини, продовольчої сировини, інших продуктів тваринного походження, у тому числі харчових, недоброякісних у ветеринарно-санітарному відношенні та виготовлених із порушенням стандартів та технологічних інструкцій.

5.6. Не допускати розміщення в загальних загонах, камерах тварин, продукцію тваринного походження, що надійшли без ветеринарних свідоцтв або без інших документів установленої форми, а також недоброякісну у ветеринарно-санітарному відношенні, дотримання правильно оформлених відповідних документів або усунення виявлених дефектів.

5.7. Не допускати відпуск продукції у транспортні засоби, які не відповідають санітарним вимогам.

6. Відповідальність відділу виробничо-ветеринарного контролю

6.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання обов'язків відділу виробничо-ветеринарного контролю несе начальник відділу виробничо-ветеринарного контролю.

6.2. На начальника відділу виробничо-ветеринарного контролю покладається персональна відповідальність за:

6.2.1. Дотримання діючого законодавства.

6.2.2. Своєчасне і якісне виконання наказів керівництва.

6.2.3. Випуск неякісної продукції, за ветеринарно-санітарною експертизою.

6.2.4. Організацію виробничо-ветеринарного контролю.

6.2.5. Організацію ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів.

6.2.6. Правильність та своєчасність проведення ветеринарно-санітарних мироприємств на підприємстві.

6.2.7. Правильність оформлення ветеринарних свідоцтв та посвідчень про якість продукції.

6.3. Відповідальність працівників відділу виробничо-ветеринарного контролю установлюється відповідними посадовими інструкціями.

7. Заключні положення

7.1. Внесення змін і доповнень у дане положення затверджується директором підприємства.

Начальник відділу виробничо-ветеринарного контролю _______________