Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ продажу та закупок сировини

Положення про відділ продажу та закупок сировини

1. Загальні положення

1.1. Відділ продажу та закупок сировини – є структурним підрозділом підприємства, який забезпечує організацію закупок і збуту продукції та сировини, орієнтован на задоволення потреб покупців і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, покупців, конкурентів, цінової політики, формування попиту, стимулювання збуту і реклами.

Основними принципами роботи відділу продажу та закупок сировини  є:

• виробництво продукції, засноване на точному знанні потреб покупців, ринкової ситуації і реальних можливостей підприємства;

• ефективна реалізація продукції та закупка сировини на визначених ринках у запланованих обсягах і в намічені терміни;

1.2. Відділ продажу та закупок сировини  підпорядковується безпосередньо заміснику директора підприємства.

1.3. Відділ продажу та закупок сировини  очолюється начальником відділу, що призначається і звільняється від посади директором підприємства.

1.4. Структура і штати відділу затверджуються директором підприємства, виходячи з особливостей виробництва, а також обсягу робіт, покладених на відділ.

1.5. Відділ керується у своїй роботі чинними законодавчо-нормативними актами,наказами і розпорядженнями по підприємству і дійсному Положенню.

2. Задачі

2.1. Задачами відділу продажу та закупок сировини  є:

• комплексне вивчення ринку і розробка на основі його результатів  прогнозів потреб  випускаємої продукції;

• забезпечення стійкої реалізації продукції;

• ринкова орієнтація виробництва - у виробництво запускается тільки та продукція, що продається;

• формування і проведення в життя  ціновой і збутовой політики; визначення і реалізація заходів щодо формування попиту і стимулюванню збуту;

• забезпечення потреб підприємства в сировинних  ресурсах;

• своєчасне підготування  договорів на постачання готової продукції і ресурсів;

• контроль і урахування відвантаження продукції і постачань ресурсів;

• орієнтація керівництва підприємства і виробництва на виконання вимог покупців до що випускаємої продукції.

3. Функції

3.1. Обов'язком відділу  продажу та закупок сировини є реалізація трьох функцій:

а) аналітичної,

що включає дослідження ринку; (вивчення ринку і прогноз його розвитку, аналіз вимог покупців до якості і споживчих властивостей продукці,  аналіз найбільше ефективних методів продажу і реклами.)

б) продажу продукції;

що включає  визначення конкурентноздатності продукції на різноманітних ринках. розгляд і задоволення претензій і рекламацій, що поступили від покупців і партнерів по бізнесу на продукцію підприємства; формування попиту і реалізація продукції на нових ринках України й інших країн;

в) забезпечення потреб підприємства сировиною,

що включає  визначення джерел ресурсів, забезпечення скоординованих із планом виробництва по термінах, обсягам і асортименту постачань сировини , виробітку і реалізацію найбільше раціональних схем сировинного забезпечення; встановлення обгрунтованих нормативів виробничих запасів; вивчення можливості і доцільності встановлення тривалих господарських зв'язків із постачальниками;

4. Права

4.1. Жадати від підрозділів підприємства представлення матеріалів, необхідних для здійснення роботи відділу  продажу та закупок сировини.

4 2. Подавати підприємство в інших підприємствах і організаціях під час обговорення питань реалізації продукції, реклами продукції .

4.3. Вносити пропозиції керівництву підприємства про застосування санкцій у відношенні керівників підрозділів, відповідальних за порушення договірних термінів виготовлення і продажу продукції.

4.4. Вносити пропозиції керівництву підприємства, що враховують вимоги покупців по підвищенню якості і конкурентноздатності що випускається продукції, а також про припинення виробництва продукції, що не має збуту.

4.7. Права відділу реалізуються його начальником або по його дорученню іншими робітниками відділу.

5. Відповідальність

5.1. Відділ відповідає за:

• здійснення продажу продукції;

• забезпечення постачань сировини для потреб підприємства;

• розробку прогнозів потреб ринку в випускаємій продукції;

• достовірність звітних даних.

5.2. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на відділ задач і функцій несе начальник відділу.

5.3. Ступінь відповідальності інших робітників установлюється їхніми посадовими інструкціями.

6. Основні обов'язки робітників відділу продажу та закупок сировини :

Начальник, відділу -

Ринкові дослідження; планування виробництва по асортименту й обсягу продукції; реалізація продукції; керування стимулюванням збуту,  ціновою політикою, методами продажу, формування сприятливої суспільної думки про продукцію і підприємство серед покупців і партнерів по бізнесу.

Менеджер по продажу -

Стабільна реалізація продукції; вибір ринкових партнерів; підготування проектів договорів із визначенням ціни й умов продажу продукції; організація транспортування продукції, погрузо-розгрузочних робіт, експедирування,  аналіз і прогноз розвитку ринку, діяльності конкурентів, цін; представлення звітності про продану продукцію.

(Можна додати:1. Робота з населенням, роз'яснення цін, правил приймання живності й умови оплати. 2.Прийом заявок і організація доставки живності на прийомну базу.)

Експедитор -

Приймання продукції відповідно до супровідних документів; контроль санітарного стану транспорту, слушності виконання вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення й укладки продукції; супровід транспортування продукції до місця призначення; забезпечення цілості вантажу і супровідних документів; оформлення приймально-здавальної документації.

Начальник відділу  продажу та закупок сировини  _____________________