Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про об’єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій

Положення про об’єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій


1. Об’єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій є постійно-діючим органом, який розв’язує питання пов’язані з безпекою та захистом працю-ючого персоналу, населення і територій, реагуваннням на НС природного та техногенного походження.

2. Комісія у своїй діяльності керується актами Президента України, Кабінету Міністрів України іншими актами законодавства та цим Положенням, а також розпорядженнями начальника.

3. Основними завданнями комісії є:

- координація діяльності структурних підрозділів  і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- участь у реалізації заходів державної політики у сфері техногенно екологічної безпеки;

- організація та керівництво проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій типу А, Б і В.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

а) у режимі повсякденної діяльності:

- готує і подає начальнику  пропозиції в сфері захисту працівників, населення і території та запобігання і реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації;

- координує діяльність структурних підрозділів з питань розроблення та реалізації Плана заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій;

- готує пропозициї щодо створення і поновлення резервів матеріальних ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

- приймає участь у розгляді питань при проведенні експертизи найважливіших проектів будівництва та реконструкції в частині забезпечення техногенно-екологічної безпеки;

- сприяє здійсненню цільових видів страхування;

б) у режимі підвищеної готовності:

- здійснює заходи, призначені для режиму повсякденної діяльності і додатково:

- формує оперативну групу для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації, готовить пропозиції щодо її нормалізації;

- посилює роботу пов’язану з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно - небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозуванням можливості виникнення НС та її масштабів;

- впроваджує та контролює виконання заходів до забезпечення стійкого функціонування об’єкту та захисту службовців і території;

- готує пропозиції начальнику по приведенню до стану підвищеної готовності наявних сил і засобів та залучення додаткових сил, уточнення планів їх дії;

- проводити заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації та зменшенню втрат в разі її виникнення;

- запроваджує цілодобове чергування членів комісії;

- інформує службовців про ситуацію та заходи, що вживаються;

в) у режимі діяльності у надзвичайній ситуації, при реальній загрозі або її виникненні:

- безпосереднє керівництво функціонуванням ланок і структурних підрозділів у межах своїх повноважень;

- вивчає обставини, що склалися та готує інформацію начальнику  про вжиті заходи реагування на надзвичайну ситуацію та причини її виникнення;

- залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій необхідні формування;

- взаємодіє з комісіями району і міста;

- організує визначення розміру шкоди, заподіяної об’єкту, службовцям внаслідок надзвичайної ситуації

5. Комісії надається право:

- застосовувати сили і засоби, призначені виконувати завдання із запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них;

- заслуховувати керівників потенційно небезпечних ділянок з питань, що належать до її компетенції, давати їм відповідні доручення і контролювати виконання заходів;

- одержувати від керівників структурних підрозділів  матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, які вона розглядає;

- залучати до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій всі функціональні ланки системи запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них;

- розглядати матеріали про причини виникнення і наслідки надзвичайних ситуацій та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб, винних у виникненні надзвичайної ситуації.

6. Роботою комісії керує її голова, а у разі відсутності голови – за його дорученням заступник. Голова комісії його заступник і загальний склад комісії визначається наказом начальника.

Голова комісії має право:

- залучати для ліквідації або запобігання виникненню надзвичайної ситуації будь-які транспортні, рятувальни, відбудовчі, медичні та інші сили і засоби;

- приймати рішення в межах своїх повноважень по реагуванню на надзвичайну ситуацію;

- має право делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження керівнику ліквідації НС;

- надавати пропозиції начальнику  про заохочення осіб, які внесли значний вклад у розробку та реалізацію заходів запобігання НС та ліквідації їх наслідків.

7. Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не меньше одного разу на три місяці. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів з числа присутніх її членів і оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем.

8. Члени комісії на період проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, якщо цього вимагають обставини, забезпечуються спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту.

9. За членами комісії на час виконання завдання по ліквідації надзвичайної ситуації зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

Начальник штабу цивільної оборони об’єкту