Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки

Положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки


1. Загальні положення

1.1. Положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки  розроблено від­повідно до статті 8 Закону України «Про пожежну безпеку».

1.2. Положення встановлює види і порядок проведення спеціального навчання, інструктажів з пи­тань пожежної безпеки робітників, службовців та ін­ших категорій працівників, що працюють у ТОВ « _________».

1.3. Працівники під час прийняття на роботу та за місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки відповідно до порядку, встановленого в розділі 2 цього Положення.

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостійного виконання робіт, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім постійно, один раз на рік, - перевірку знань.

1.4. Особи, які суміщують професії (роботи), нав­чаються або інструктуються як за основною, так і за суміжною професією (роботою).

1.5. Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки в структурних підрозділах (відділеннях, бізнесах, відділах і т.ін.) покладається на керівника відповідного підрозділу.

1.6. Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки в цілому по об'єкту покладається на заступника директора з підтримці.

1.7. Порядок проходження працівниками спеці­ального навчання., інструктажів і перевірки знань ви­значається Положенням.

1.8. Допуск до роботи осіб, які не пройшли спе­ціального навчання, інструктажі або перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

2. Протипожежні інструктажі

2.1. За призначенням та часом проведення проти­пожежні інструктажі поділяються на:

вступний,

первинний,

повторний,

позаплановий,

цільовий.

2.2. Вступний протипожежний інструктаж

2.2.1. Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, що прибули в установу банку у відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі.

2.2.2. Вступний протипожежний інструктаж проводить спеціаліст відділу по роботі з персоналом і може поєднуватися з вступним інструктажем з охорони праці.

2.2.3. Вступний протипожежний інструктаж проводиться в кабінеті з охорони праці по програмі, розробленій начальником відділу по роботі з персоналом і затвердженій директором .

2.2.4. Після проведення вступного протипожежного інструктажу з усною перевіркою знань проводиться відмітка в журналі реєстрації вступного протипожежного інструктажу.

2.2.5. Начальник відділу кадрів не має права направляти, а керівники структурних підрозділів приймати на роботу осіб, які не пройшли вступного протипожежного інструктажу.

2.3. Первинний протипожежний інструктаж

2.3.1 Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.

Його повинні проходити:

  • усі новоприйняті на роботу (постійну чи тимчасову);
  • працівники, переведені з інших структурних підрозділів, дільниць установи;
  • особи, що прибули  у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі;
  • будівельники сторонніх організацій, які виконують на діючих дільницях установи банку будівельно - монтажні, ремонтні або інші роботи;
  • учні (студенти) під час виробничої практики (навчання), а також перед проведенням з ними практичних занять в відділеннях, бізнесах, відділах установи тощо.

2.3.2.Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу розробляється керівником відповідного структурного підрозділу (начальником відділення, відділу тощо), відповідальним за протипожежний стан.

2.3.3. Програми для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів погоджуються з заступником директора з підтримки, начальником об'єктової добровільної пожежної дружини та затверджується керівником підприємства.

2.3.4. Перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення первинного протипожежного інструктажу.

2.4. Повторний протипожежний інструктаж

2.4.1 Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менш як один раз на рік за переліком питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.

2.4.2. Повторний протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або в групі робітників, які виконують однотипні роботи.

2.4.3. Повторний протипожежний інструктаж робітників та службовців проводиться їх безпосереднім керівником.

2.5. Позаплановий протипожежний інструктаж

2.5.1. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні:

  • у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо);
  • у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;
  • на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

2.5.2. Позаплановий протипожежний інструктаж про­водиться індивідуально або з групою працівників спо­ріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин, що викликали необхідність його проведення.

2.6. Цільовий протипожежний інструктаж

2.6.1. Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних та інших), при ліквідації аварії, стихійного лиха.

2.6.2. Цільовий протипожежний інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншою документацією.

2.6.3. Цільовий протипожежний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт.

2.7. Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт (начальником відділення, бізнесу, відділу тощо), які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.8. Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.

2.9. Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з відповідними інструктажами з охорони праці.

2.10. Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.

Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).

3. Спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) та перевірка знань працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою

3.1. Попереднє спеціальне навчання (пожежно-тех­нічний мінімум) проходять особи, яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою:

  • електрогазозварювальники;
  • особи, що мають брати безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною небезпекою А і Б (відповідно до ОНТП 24-86);
  • особи, які мають виконувати роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії а водою, киснем повітря та один з одним;
  • працівники складського господарства, де зберігаються пожежо небезпечні матеріали і речовини;
  • електрики, що працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах (відповідно до ПУЕ);
  • інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.

3.2. Метою проведення пожежно-технічного мінімуму є підвищення загальних пожежно-технічних знань працюючих, навчання їх правилам пожежної безпеки з урахуванням пожежонебезпечних особливостей виробництва, більш глибоке ознайомлення з протипожежними заходами та діями в разі виникнення пожежі; напрацювання навичок використання наявних засобів пожежогасіння.

3.3. Порядок, форма, місце проведення пожежно-технічного мінімуму, а також конкретний перелік робіт та спеціальностей, з яких проводять таке спеціальне навчання, встановлюються наказом директора філії з урахуванням специфіки, характеру та виду робіт, які виконуються в установі банку, вимог відповідних нормативних актів та цього Положення.

3.4. Спеціальне навчання проводиться за програмою, яка розроблена і затверджена директором. Програма проведення занять з пожежно - технічного мінімуму.

3.5. Програма спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму погоджена з місцевими органами державного пожежного нагляду.

3.6. Заняття повинні здійснюватися по групах, з урахуванням фаху працівників.

3.7. Якщо спеціальне навчання з пожежно-технічного мінімуму проводилося в навчальних закладах, результати фіксуються в навчальному закладі, де воно проводилося.

3.8. Після закінчення спеціального навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму від тих, хто навчався, приймаються заліки. Результати заліків оформлюються протоколом.

Для прийняття заліків наказом директора філії утворюється комісія, яку очолює заступник директора з підтримки.

Працівники підприємств та установ, які проходили спеціальне навчання на інших підприємствах (у навчальних закладах), складають заліки за місцем навчання.

3.9. Особам, які успішно-склали заліки, видається посвідчення відповідної форми.

3.10. Звільнення від проходження спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму може надаватися особам, які за попереднім місцем роботи вже проходили його (відповідно до спеціальності або виду роботи, на яку їх приймають) і мають відповідне посвідчення. При цьому строк останньої перевірки їх знань не повинен перевищувати один рік.

3.11. Працівники, які проходять попереднє спеціальне навчання (пожежпо-технічний мінімум) на підприємстві, можуть бути звільнені від вступного та первинного протипожежних інструктажів. Особи, яких для проходження навчання направляють до інших підприємств або до навчальних закладів, від таких інструктажів не звільняються.

3.12. Щорічно працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, повинні проходити перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Для проведення перевірки наказом директора призначається комісія, яку очолює заступник директора з підтримки.

3.13. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки розробляється комісією та затверджується директором філії

3.14. Результати перевірки оформлюються протоколом. У разі незадовільного результату працівники повинні пройти повторну перевірку протягом одного місяця.

Відмітки про перевірку вносяться до посвідчення про проходження спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму.

Начальник штабу ЦО

 

Узгоджено:

Заступник директора з підтримки

Начальник ДПД