Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про інформаційно-обчислювальний центр

Положення про інформаційно-обчислювальний центр

  1. 1. Загальні положення інформаційно-обчислювального центра

1.1. Інформаційно-обчислювальний центр (далі ІОЦ) є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. ІОЦ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. ІОЦ підпорядковується безпосередньо директору чи підприємства його заступнику.

1.4. Керівництво ІОЦ:

1.4.1. ІОЦ очолюється начальником ІОЦ, призначуваним на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник ІОЦ має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником ІОЦ.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі ІОЦ, інші працівники ІОЦ призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника ІОЦ.

  1. 2. Структура ІОЦ

2.1. Склад і штатну кількість ІОЦ затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу бюро входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Розподіл обов'язків між співробітниками ІОЦ провадиться начальником ІОЦ.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Вивчення ринку інформаційних послуг.

Проведення маркетингу електронного інформаційного ринку.

Пошук, фільтрація і систематизація інформації.

Копіювання й електронне розсилання інформації.

Організація, систематизація, прийом, облік, класифікація й автоматизована обробка інформації, що надходить.

Вивчення й аналіз ринку інформаційних послуг з метою забезпечення виробництва та управління підприємством сучасними інформаційними технологіями.

3.2

Збір первинної інформації.

Вивчення можливих джерел інформації для забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи.

3.3

Автоматизована обробка інформації і проведення обчислювальних робіт.

Проведення заходів щодо створення, обслуговування, розвитку й інформаційного забезпечення системи засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку для механізованої й автоматизованої обробки інформації, вирішення інженерних, економічних та інших задач виробничого і науково-дослідного характеру.

Розробка планів і графіків обробки інформації і проведення обчислювальних робіт відповідно до замовлень підрозділів підприємства.

Виконання договірних робіт для сторонніх організацій.

Вибір основного складу електронно-обчислювального устаткування, його економічне обґрунтування.

Складання заявок на устаткування ІОЦ.

Визначення форми і методів збору інформації.

Створення каналів зовнішньої і внутрішньої інформації.

Виявлення потреби підприємства в електронній інформації.

Розробка та узгодження з відповідними підрозділами підприємства технологічних схем обробки інформації (по задачах і технологічних процесах) засобами обчислювальної техніки.

Контроль за:

- ходом надходження інформації;

- дотриманням графіків і регламентів вирішення задач;

- виконанням робіт у встановлений термін;

- якістю виконання робіт.

Відновлення технічної бази ІОЦ та інформаційного обслуговування.

Розробка організаційно-технічних заходів щодо впровадження засобів обчислювальної техніки з метою підвищення ефективності праці.

Технічне обслуговування обчислювальних, апаратних засобів локальних обчислювальних мереж і комунікаційного устаткування.

Супровід системного програмного забезпечення обчислювальних засобів, інструментальних і прикладних програмних засобів.

Організація і проведення профілактичних робіт, усунення несправностей, що виникають у процесі експлуатації засобів обчислювальної техніки.

3.4

Рішення інженерних, економічних та інших задач виробничого і науково-дослідного характеру.

Забезпечення єдиної технології розвитку інформаційно-обчислювальних систем управління виробничою діяльністю.

Здійснення керівництва проектуванням структури баз даних і механізмів доступу до них.

Розробка і забезпечення регламенту робіт з даними системи.

Організація захисту системи відповідно до концепції забезпечення безпеки.

Розробка і розвиток нормативів і стандартів підприємства щодо використання програмно-апаратних коштів, методичної бази для створення і розвитку інформаційно-обчислювальної системи підприємства.

3.5

Забезпечення структурних підрозділів результатами обчислень.

Збереження й обслуговування бібліотеки стандартних програм, дотримання правил збереження й експлуатації машинних носіїв, їхня своєчасна заміна у випадку непридатності.

Організація і проведення навчання користувачів прикладних програмних додатків.

Проектування і розробка автоматизованої системи безупинного навчання користувачів прикладних програмних додатків.

Вивчення іноземного і вітчизняного досвіду електронної обробки інформації.

Організація консультацій за вирішенням окремих питань.

Комерційне поширення інформації за межами підприємства (за узгодженням з директором підприємства).

Взаємодія з науково-дослідними інститутами, організаціями.

Резензування наукових праць, нормативних документів і науково-методичних розробок по профільних напрямках ІОЦ.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія ІОЦ з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, ІОЦ взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З технічними підрозділами

- технічної інформації в будь-якому вигляді;

- заявки на обробку інформації;

- заявки на копіювання й електронне розсилання інформації;

- заявок на обчислювальні роботи;

- заявок на пошук інформації в глобальній комп'ютерній мережі;

- заявок на створення математичних моделей та їх віртуальне випробування;

- заявок на створення програмних продуктів;

- обробленої інформації за заявками;

- обчислювальних даних;

- звітів про електронне розсилання інформації;

- програмних продуктів для діяльності структурних підрозділів;

- звітів про віртуальне випробування математичних моделей;

- аналізу джерел даних;

- тематичних оглядів по глобальній комп'ютерній мережі;

- консультацій по суміжних проблемах;

- ...

5.2

З відділом охорони праці

- інформації про нормативи і стандарти законодавства про охорону праці;

- висновків про відповідність технології проведення робіт в ІОЦ законодавству про охорону праці і вимогам техніки безпеки;- ...

- інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

- заявок на висновки про відповідність технології проведення робіт в ІОЦ законодавству про охорону праці і вимогам техніки безпеки;

5.3

З відділом організації й оплати праці

- консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- проекту штатного розкладу;

- ...

6. Права ІОЦ

ІОЦ має право:

6.1. Запитувати й одержувати від структурних підрозділів документи й інформацію, необхідні для виконання функцій ІОЦ.

6.2. Вимагати від керівників структурних підрозділів:

6.2.1. Забезпечення виконання вказівок по експлуатації засобів обчислювальної техніки.

6.2.2. Дотримання регламенту робіт з базами даних і доступу до них.

6.3. Брати участь у формуванні замовлень, опрацювання контрактів на здійснення необхідних для виконання своїх задач закупівель програмних, технічних засобів і видаткових матеріалів.

  1. Відповідальність ІОЦ

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій ІОЦ несе начальник ІОЦ.

7.2. На начальника ІОЦ покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва центром.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про діяльність ІОЦ.

7.2.3. Своєчасне, а також якісне виконання доручень керівництва.

7.2.4. Дотримання вимог нормативних документів, що визначають порядок організації обчислювальних робіт.

7.2.5. Дотримання режиму доступу до інформації, що є державною, комерційною і службовою таємницею, а також використання цієї інформації співробітниками ІОЦ у службових цілях.

7.3. Відповідальність працівників ІОЦ встановлюється відповідними посадовими й іншими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ в ІОЦ керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00