Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про інструментальний відділ

Положення про інструментальний відділ

  1. 1. Загальні положення інструментального відділу

1.1. Інструментальний відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво інструментального відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник інструментального відділу, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник інструментального відділу має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником інструментального відділу.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі інструментального відділу, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника інструментального відділу.

  1. 2. Структура інструментального відділу

2.1. Склад і штатну кількість інструментального відділу затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і начальника інструментального відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник інструментального відділу розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Безперервне постачання підприємству інструменту і технологічного оснащення.

Безперервне і комплектне забезпечення всіх підрозділів підприємства інструментами і технологічним оснащенням.

Складання заявок на придбання інструментів та оснащення.

Розміщення замовлень на виготовлення інструментів та оснащення іншими підприємствами.

Виготовлення інструментів та оснащення силами відділу.

Придбання й одержання устаткування і матеріалів, необхідних для виготовлення, ремонту і відновлення інструментів.

Проектування спеціальних інструментів та оснащення, стандартизація й уніфікація.

3.2

Економія витрат на виготовлення, експлуатацію, ремонт і збереження інструмента і технічного оснащення.

Розробка організаційно-технічних заходів щодо ощадливої витрати інструментів та оснащення, зниження їхньої собівартості і норм витрати на одиницю продукції, що випускається.

Технічний нагляд за правильністю експлуатації інструментів та оснащення.

Облік і вивчення причин передчасного зносу і поламок інструментів та оснащення.

Розробка і впровадження заходів щодо підвищення якості, стійкості і ремонтопридатності інструментів та оснащення.

Визначення норм витрати і запасів інструментів та оснащення на робочих місцях, центральному інструментальному складі та в інструментально-роздавальних коморах.

Забезпечення централізованого заточення усіх видів ріжучих інструментів.

Ремонт і відновлення відпрацьованих інструментів.

Виявлення наднормативних запасів і вживання заходів по списанню зношених і реалізації зайвих і неходових інструментів та оснащення.

Участь у комісії з підготовки продукції до сертифікації.

Навчання персоналу експлуатації інструмента.

3.3

Проведення заходів щодо підвищення конкурентноздатності інструменту й оснащення.

Розробка інструкцій з експлуатації і збереження інструментів та оснащення.

Узгодження методики використання інструментів з іншими відділами підприємства.

Підготовка матеріалів для техніко-економічного обґрунтування необхідності відновлення використовуваних інструментів.

Контроль за дотриманням підрозділами підприємства норма витрати інструментів й оснащення і встановлення причин їхньої перевитрати.

Облік наявності, надходження і витрати інструментів та оснащення.

3.4

Визначення потреб підрозділів підприємства в інструменті й оснащенні.

Визначення потреб підрозділів підприємства в інструменті й оснащенні.

3.5

Розробка проектів перспективних і річних планів інструментального забезпечення виробництва.

Розробка проектів перспективних і річних планів інструментального забезпечення виробництва.

Оформлення договорів з постачальниками відповідно до виявлених потреб у металі й інших матеріалах, необхідних для інструментального забезпечення виробництва.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія інструментального відділу з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, інструментальний відділ взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

1. З відділом головного конструктора і головного технолога

- графіків виробництва нової продукції;

- планів модернізації продукції, що випускається;

- технологічної документації;

- заявок на експертну оцінку можливості застосування конкретного інструмента;

- заявок на інструмент і оснащення;

- пропозицій по вдосконаленню процесу експлуатації і ремонту інструментів;

- інформації про плани роботи відділу;

- висновків про можливість застосування того чи іншого інструмента;

- консультацій по застосуванню експериментального інструмента;

- оснащення відділу відповідним ремонтним устаткуванням;

- відомостей про наявність інструментів на складі;

- інформації про готовність застосування інструментів;

5.2

З відділом контролю якості

- висновків про відповідність матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, ін.) ТУ і ДСТ;

- висновків про можливість застосування матеріальних ресурсів у виробництві;

- відомостей про якість продукції, що випускається;

- повідомлень про порушення технологічних процесів;

- звітів про кількість і технічні характеристики браку;

- матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, ін.) на аналіз їхньої відповідності ДСТ, ТУ;

- технологічних процесів на узгодження операцій контролю якості;

- ...

5.3

З цехами основного виробництва

- звітів про дотримання технології використання інструмента й оснащення;

- заявок на оснащення виробництва інструментом;

- пропозицій по удосконаленню технології використання інструмента й оснащення;

- ...

- інструментів та оснащення за заявками;

- вказівок про внесення змін у технологію використання інструментів та оснащення;

- експертної оцінки пропозицій;

- креслень, специфікацій;

- технологічних маршрутних аркушів для всіх етапів виробництва;

- консультацій по застосуванню технологій використання інструментів та оснащення;

5.4

З відділом патентної і винахідницької роботи

- заявок на експертну оцінку раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- планів по впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- допомоги у вирішенні поставлених задач;

- ...

- висновків по раціоналізаторських пропозиціях і винаходах;

- допомоги в технологічному вирішенні окремих питань;

- допомоги у виконанні креслень, виготовленні моделей;

- інформації про можливість дослідної перевірки винаходів;

5.5

З відділом стандартизації

- стандартів;

- інструкцій;

- технічних умов;

- висновків по технічній документації щодо дотримання діючого законодавства про стандартизацію;

- планів робіт зі стандартизації, нормалізації, уніфікації;

- інформації про переведення підприємства на нові стандарти;

- повідомлень про зміни і доповнення стандартів і ТУ;

- документації по експлуатації і ремонту інструмента;

- пропозицій по проведенню робіт зі стандартизації;

- пропозицій по переведенню підприємства на нові стандарти;

- інформації про порушення стандартів і технічних умов;

- ...

5.6

З виробничо-диспетчерським відділом

- оперативних розпоряджень по координації ремонтних і профілактичних робіт;

- інформації від інших підрозділів, прямо не пов'язаних з інструментальним відділом;

- ...

- графіків виконання робіт;

- повідомлень про зміни технології експлуатації інструмента;

- проектів введення нових технологій експлуатації інструмента;

- зведеної технологічної документації по експлуатації інструмента;

- копій звітів про виконання робіт;

5.7

З відділом охорони праці

- інформації про вимоги законодавства про охорону праці;

- висновків за технологією обслуговування і ремонту устаткування щодо дотримання норм техніки безпеки;

- інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

- заявок на висновки за технологією обслуговування і ремонту устаткування щодо виконання правил техніки безпеки;

5.8

З відділом головного механіка

- заявок на розробку інструментів;

- відомостей про устаткування підприємства;

- відомостей про стан пресових механізмів;

- графіків профілактичних ремонтних робіт з устаткуванням;

- графіків планово-профілактичних робіт з інструментом і оснащенням;

- виконання заявок по оснащенню інструментом;

- заявок на ремонт устаткування;

- ...

5.9

З відділом патентної і винахідницької роботи

- раціоналізаторських пропозицій і винаходів для експертної оцінки;

- планів по впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів у виробництво;

- допомоги у вирішенні поставлених задач;

- ...

- висновків по раціоналізаторських пропозиціях і винаходах;

- допомоги в технологічному вирішенні окремих питань;

- допомоги у виконанні креслень, виготовленні моделей;

- можливості дослідної перевірки винаходів;

5.10

З відділом технічної інформації

- технічної документації з окремих питань;

- технічної літератури;

- бюлетенів по нових і очікуваних надходженнях літератури;

- заявок на копії технічної документації відділу;

- ...

- копій технічної документації відділу;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, копіювання і розсилання технічної документації;

- повідомлень про зміни, внесені у технологію обслуговування устаткування;

- заявок на технічну літературу;

5.11

З відділом матеріально-технічного постачання

- консультацій за матеріалами;

- запитів про припустимі технологічні відхилення;

- погоджень технологічних умов використання спеціальних видаткових матеріалів;

- ...

- норм витрати матеріалів;

- допусків на відхилення якості матеріалів;

- заявок з переліком необхідних матеріалів для забезпечення роботи відділу;

- планів ремонтних і профілактичних робіт;

5.12

З відділом збуту

- замовлень на виготовлення інструмента для зовнішніх продажів на комерційній основі;

- рекламацій на продукцію відділу;

- звітів про зовнішні продажі інструмента, виготовленого силами відділу;

- продукції відділу для зовнішніх продажів;

- документів, що підтверджують якість інструмента (сертифікатів, паспортів і т.д.);

- документів, що супроводжують продукцію;

- пропозицій за угодами з контрагентами;

5.13

З відділом організації й оплати праці

- консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- завдань по зниженню трудомісткості виробництва за рахунок удосконалення технології ремонту й обслуговування устаткування;

- пропозицій по формуванню штатного розкладу;

- звітів про виконання розпоряджень

5.14

З планово-економічним відділом

- планів виробництва продукції по номенклатурі;

- вказівок по економії коштів;

- оцінок економічної ефективності ремонту устаткування;

- ...

- планів проведення профілактичних робіт;

- планів впровадження нових технологій;

- відомостей, необхідних для економічного аналізу діяльності відділу;

- інших матеріалів по запиту планово-економічного відділу;

5.15

З головною бухгалтерією

- погоджених актів на списання, передачу, продаж інструментів та оснащення;

- даних про виділення коштів відділу;

- аналізу темпів витрати коштів;

- ...

- переліку інструментів та оснащення, що підлягають списанню і зняттю з балансу;

- переліку невикористаного устаткування, що підлягає передачі чи продажу;

- актів ремонту інструмента;

- заявок на оплату замовленого інструмента й оснащення;

  1. Права інструментального відділу

6.1. Інструментальний відділ має право:

6.1.1. Давати вказівки по експлуатації інструмента й оснащення.

6.1.2. Приймати рішення про внесення змін у технологію застосування інструмента і використання оснащення.

6.1.3. Вимагати від керівників виробничих і технічних підрозділів:

- виконання запропонованих норм по витраті й експлуатації інструмента й оснащення;

- своєчасного надання відомостей про порушення технології застосування інструмента і використання оснащення;

- своєчасного складання заявок на ремонт і заміну інструменту й оснащення;

- забезпечення режиму економії витрати інструмента;

6.1.4. Забороняти роботу з несправним інструментом.

6.1.5. Брати участь у розробці технічних умов, інструкцій.

6.2. Начальник інструментального відділу також має право:

6.2.1. Надавати керівництву підприємства пропозиції про заохочення працівників підприємства, що відзначилися в роботі з ощадливої і раціональної витрати інструменту.

6.2.2. Надавати керівництву підприємства пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на працівників, що порушують вимоги інструментального відділу.

  1. Відповідальність інструментального відділу

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділом несе начальник інструментального відділу.

7.2. На начальника інструментального відділу покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про стан і запаси інструменту.

7.2.3. Своєчасне і якісне виконання наказів керівництва.

7.2.4. Недопущення застосування застарілих технологій, що можуть викликати підвищену витрату інструменту (при наявності можливості застосування нових, удосконалених).

7.3. Відповідальність працівників інструментального відділу встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ в інструментальному відділі керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту