Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ матеріально-технічного постачання

Положення про відділ матеріально-технічного постачання

  1. 1. Загальні положення відділу матеріально-технічного постачання

1.1. Відділ матеріально-технічного постачання є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства (комерційному директору).

1.4. Керівництво відділу матеріально-технічного постачання:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу матеріально-технічного постачання, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу матеріально-технічного постачання має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу матеріально-технічного постачання.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу матеріально-технічного постачання, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу матеріально-технічного постачання.

  1. 2. Структура відділу матеріально-технічного постачання

2.1. Склад і штатну кількість відділу матеріально-технічного постачання затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу матеріально-технічного постачання і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу матеріально-технічного постачання розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення виробничих підрозділів підприємства матеріально-технічними ресурсами.

Визначення потреби в матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, напівфабрикатах, устаткуванні, комплектуючих виробах, паливі, енергії й ін.).

Визначення джерел задоволення потреби в матеріальних ресурсах.

Розробка проектів перспективних, поточних планів і балансів матеріально-технічного забезпечення виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних нестатків підприємства і його підрозділів.

Забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами необхідної якості.

Складання балансів матеріально-технічного забезпечення, зведених таблиць по видах сировини, матеріалів.

Створення запасів, необхідних для виробництва.

Вивчення оперативної маркетингової інформації і рекламних матеріалів про пропозиції підприємств оптової торгівлі і заготівельних організацій з метою виявлення можливості придбання матеріально-технічних ресурсів.

Доставка матеріальних ресурсів згідно з термінами, визначеними угодами.

Приймання матеріально-технічних ресурсів на склади сировини і матеріалів.

Контроль якості, кількості, комплектності матеріально-технічних ресурсів при прийомі їх на склади сировини і матеріалів.

Участь у розробці стандартів підприємства по матеріально-технічному постачанню якості продукції, що випускається.

Розробка нормативів виробничих (складських) запасів матеріальних ресурсів.

Контроль за станом запасів матеріалів, сировини, напівфабрикатів і комплектуючих виробів.

Оперативне регулювання виробничих запасів на підприємстві.

Організація роботи складського господарства.

Забезпечення високого рівня механізації й автоматизації транспортно-складських операцій, застосування комп'ютерних систем і нормативних умов організації й охорони праці.

Облік руху матеріально-технічних ресурсів.

3.2

Підготовка і укладання угод на постачання матеріально-технічних ресурсів.

Підготовка і укладання угод з постачальниками.

Узгодження умов і термінів постачань матеріальних ресурсів.

Аналіз можливостей і доцільності встановлення прямих довгострокових господарських зв'язків по постачаннях матеріально-технічних ресурсів.

Підготовка претензій до постачальників при порушенні ними договірних зобов'язань і складання розрахунків за цими претензіями.

Узгодження з постачальниками змін умов угод.

Контроль за правильністю наданих до акцепту рахунків та інших розрахункових документів постачальників і забезпечення своєчасної передачі цих документів для оплати.

Участь у формуванні цін на продукцію, що випускається, і оцінці обґрунтованості цін постачальників.

Планування й організація таких заходів:

Встановлення зв'язків як з існуючими, так і з перспективними, включаючи іноземних, постачальниками, в першу чергу з питань цін і якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів.

Покупка масових видів сировини і матеріалів у великій упаковках (залізничних і автоцистернах, контейнерах, мішках на піддонах і т.д.).

Придбання дрібних партій окремих видів матеріально-технічних засобів не у виробників, що поставляють великі партії, а у підприємств, що продають дрібними партіями.

Введення практики кращої закупівлі сировини у підприємств, що здійснюють продаж на умовах часткової передоплати.

Пошук по кожному виду сировини і матеріалів двох і більше постачальників з метою усунення залежності від одного постачальника і мінімізації втрат від зривів постачань сировини, а також зниження цін на цю продукцію.

Складання:

- списків постачальників, їхніх реквізитів, схем прямих господарських зв'язків з постачальниками;

- заявок на матеріально-технічні ресурси (зведені річні; річні, що надійшли від підрозділів підприємств; квартальні; місячні);

- зведених даних про розподіл і реалізацію фондів на сировину і матеріали;

- документів (відомостей, довідок) про розподіл і реалізацію фондів на усі види постачання;

- актів, висновків про якість матеріально-технічних ресурсів, що надходять;

- комерційних актів;

3.3

Організація раціонального використання матеріально-технічних ресурсів.

Дотримання лімітів на відпустку матеріальних ресурсів і контроль за їхньою витратою в підрозділах підприємства за прямим призначенням.

Розробка і впровадження заходів щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів, зниження витрат, пов'язаних із транспортуванням і збереженням.

Розробка рекомендацій з використання вторинних ресурсів і відходів виробництва.

Виявлення зайвої сировини, матеріалів, устаткування й інших видів матеріально-технічних ресурсів і їхня реалізація стороннім організаціям.

Вилучення в підрозділах підприємства наднормативних залишків матеріалів, передача їх на склад сировини і матеріалів, в інші підрозділи і належне оформлення таких операцій.

Розробка пропозицій по заміні дорогих і дефіцитних матеріалів, сировини більш доступними за ціною.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу матеріально-технічного постачання з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ матеріально-технічного постачання взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З виробничими підрозділами

- розрахунків потреби і заявок на матеріально-технічні ресурси;

- звітів про використання матеріально-технічних ресурсів і дотримання встановлених норм витрати;

- актів про брак, оформлених у встановленому порядку;

- документації про прийом матеріально-технічних ресурсів підрозділами;

- відомостей про залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих;

- планів постачань матеріально-технічних ресурсів;

- лімітних карт на відпуск матеріально-технічних ресурсів;

- звітів про виконання планів матеріально-технічного постачання;

- відомостей про наявність матеріально-технічних ресурсів на складі сировини і матеріалів;

- ...

5.2

З виробничо-диспетчерським відділом

- виробничих планів і графіків виробництва;

- відомостей про норми заділів на ділянках і в цехах та їх дотримання;

- графіків подачі матеріалів у виробничі підрозділи;

- відомостей про причини порушень ходу виробничого процесу;

- ...

- відомостей про забезпечення підрозділів матеріально-технічними ресурсами;

- даних про загальну кількість поставленої продукції відповідно до номенклатури, передбаченої планами матеріально-технічного постачання та укладеними угодами;

- відомостей про наявність матеріально-технічних ресурсів на складі сировини і матеріалів;

- пояснювальних про причини порушення термінів і обсягів передачі матеріально-технічних ресурсів виробничим підрозділам, що призвело до простою виробництва;

5.3

З відділом головного технолога

- норм витрати матеріально-технічних ресурсів для визначення обсягів матеріально-технічного забезпечення;

- допусків на відхилення якості матеріально-технічних ресурсів;

- заявок з переліком матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва;

- планів виробництва;

- відповідей на пропозиції по заміні дорогих і дефіцитних матеріально-технічних ресурсів на більш доступні;

- таблиць взаємозамінності матеріально-технічних ресурсів;

- повідомлень про заміну матеріалів;

- консультацій за матеріалами і сировиною;

- запитів про припустимі технологічні відхилення якості матеріалу;

- узгоджених технологічних умов на спеціальні матеріали;

- технічної й інструктивної документації на передані у виробництво матеріально-технічні ресурси;

- ...

5.4

З відділом контролю якості

- документів, що підтверджують якість матеріально-технічного постачання;

- актів прийому продукції по якості і комплектності;

- актів відбраковування продукції;

- заяв про рекламації;.

- вказівок про припинення подачі у виробництво матеріально-технічних ресурсів, що мають відхилення від технічних умов;

- супровідних документів постачальників на матеріально-технічні засоби, що надходять на підприємство (сертифікати, декларації про відповідність, паспорти, інструкції, технічні умови і т.д.);

- копій угод постачань і змін до них;

- документів, необхідних для складання рекламацій;

- ...

5.5

З транспортним відділом

- оперативних, місячних, квартальних і річних планів-графіків транспортних перевезень матеріально-технічних ресурсів;

- графіків подачі транспортних засобів під завантаження матеріально-технічних ресурсів, прийнятих у постачальників;

- транспортно-експедиційної документації з оцінками про прийом матеріально-технічних засобів від постачальників;

- звітів про виконання планів по навантаженню і розвантаженню, централізованому завезенню матеріально-технічних ресурсів;

- планів закупівлі матеріально-технічних ресурсів за укладеними угодами;

- заявок на подачу транспортних засобів;

- інструкцій і вимог до перевезення матеріально-технічних засобів різними видами транспорту;

- ...

5.6

З планово-економічним відділом

- планів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) на місяць, квартал, рік;

- результатів аналізу діяльності відділу матеріально-технічного постачання за попередні планові періоди;

- розрахунків обсягів запасів матеріальних ресурсів;

- ...

- розрахунків потреби матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, устаткування, палива, енергії й ін.);

- даних про зміни цін на матеріальні ресурси у постачальників;

- проектів перспективних і поточних планів матеріально-технічного забезпечення виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства і його підрозділів;

- звітів про виконання планів матеріально-технічного постачання;

5.7

З фінансовим відділом

- погоджених проектів претензій;

- пропозицій по усуненню причин, що спричинили  висунення претензій і санкцій до підприємства;

- затверджених розрахунків нормативів оборотних коштів;

- ...

- проектів перспективних і поточних планів матеріально-технічного забезпечення виробничої діяльності підприємства;

- звітних даних про рух сировини і матеріалів, про їхні залишки на кінець звітного періоду;

- копій претензій, заявлених контрагентами;

- проектів претензій до контрагентів при порушенні ними договірних зобов'язань;

- звітів про виконання планів матеріально-технічного постачання;

5.8

З головною бухгалтерією

- затверджених кошторисів витрат на придбання матеріально-технічних ресурсів;

- підсумків інвентаризації матеріально-технічних ресурсів;

- звітних даних про обіг сировини і матеріалів, про їхні залишки на кінець звітного періоду;

- ...

- товарно-супровідної документації;

- звітів про відвантажені контрагентам матеріально-технічні ресурси;

- відомостей про стан запасів на складі сировини і матеріалів;

- звітів про витрати на придбання матеріально-технічних ресурсів;

5.9

З відділом маркетингу

- узагальненої інформації про постачальників матеріалів, сировини, напівфабрикатів, що вимагаються підприємству;

- відомостей про ціни на необхідні матеріально-технічні засоби у різних постачальників, в заготівельних організаціях;

- інформації про стан товарного ринку;

- відомостей про появу нових видів матеріалів, сировини, напівфабрикатів,  комплектуючих з додаванням технічних характеристик;

- інформації про попит на матеріально-технічні засоби, його можливі коливання та їх причини;

- відомостей про великих постачальників (передбачуваних і дійсних обсягах оборотів, стійкості на товарному ринку, ін.);

- відомостей про заплановані виставки, ярмарки;

- відомостей про укладені угоди на постачання матеріально-технічних засобів;

- заявок на проведення маркетингового аналізу оптових і роздрібних цін на реалізовану продукцію;

- звітів відділу контролю якості, головного технолога, виробничих підрозділів про якість матеріально-технічних ресурсів;

- документів, необхідних для оформлення участі у виставках, ярмарках;

- ...

5.10

З юридичним відділом

- результатів правової експертизи наданих для візування угод, наказів, розпоряджень, інструкцій;

- проектів угод на придбання матеріально-технічних засобів;

- протоколів узгодження суперечок за умовами угод, що укладаються;

- погоджених претензій і позовів до постачальників матеріально-технічних засобів із приводу порушення ними договірних зобов'язань;

- роз'яснень діючого законодавства і порядку його застосування;

- аналізу змін і доповнень цивільного законодавства;

- наказів, розпоряджень, інструкцій для візування і правової експертизи;

- відомостей про порушення контрагентами договірних зобов'язань, недотримання термінів постачань;

- документів і необхідних розрахунків для висунення претензій і позовів до постачальників матеріально-технічних засобів з приводу порушення ними договірних зобов'язань;

- заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів і на роз'яснення діючого законодавства;

- ...

  1. Права відділу матеріально-технічного постачання

6.1. Відділ матеріально-технічного постачання має право:

6.1.1. Давати структурним підрозділам підприємства вказівки по витраті матеріально-технічних ресурсів, що є обов'язковими до виконання.

6.1.2. Вимагати й одержувати від усіх структурних підрозділів підприємства відомості, необхідні для виконання покладених на відділ задач.

6.1.3. Контролювати раціональність і правильність використання матеріально-технічних ресурсів підрозділами підприємства.

6.1.4. Самостійно вести листування з питань матеріально-технічного постачання.

6.1.5. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відносяться до компетенції відділу, у взаєминах з державними і муніципальними органами, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

6.1.6. Давати роз'яснення, рекомендації і вказівки з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.1.7. Вносити пропозиції керівництву підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства за результатами перевірок.

6.1.8. Залучати у встановленому порядку фахівців структурних підрозділів підприємства, експертів сторонніх організацій для участі в розгляді і виконанні робіт з питань, що входять у компетенцію відділу відповідно до дійсного положення.

6.2. Начальник відділу матеріально-технічного постачання підписує і візує документи, пов'язані з матеріально-технічним постачанням підприємства (плани, угоди, звіти, кошториси, довідки, відомості, акти, ін.).

6.3. Начальник відділу матеріально-технічного постачання також має право:

6.3.1. Вносити пропозиції у відділ кадрів і керівництву підприємства про переміщення працівників відділу, їх заохочення за успішну роботу, а також пропозиції про накладення стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну.

  1. Відповідальність відділу матеріально-технічного постачання

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу несе начальник відділу матеріально-технічного постачання.

7.2. На нього, зокрема, покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Невідповідності законодавству виданих відділом інструкцій, наказів, виписаних рахунків, порушень правил обліку і звітності.

7.2.2. Складання, затвердження і надання недостовірної зведеної звітності і порушення термінів її надання у відповідні підрозділи підприємства.

7.2.3. Незабезпечення збереженості матеріально-технічних ресурсів.

7.2.4. Перевищення меж витрати коштів, виділених на матеріально-технічне забезпечення підприємства.

7.2.5. Розтрати коштів, виділених на придбання матеріально-технічних ресурсів.

7.2.6. Порушення планів матеріально-технічного забезпечення по термінах, обсягах і номенклатурі, що спричинило простій виробництва.

7.2.7. Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва підприємства інформацією з питань роботи відділу матеріально-технічного постачання.

7.2.8. Несвоєчасного, а також неякісного виконання документів і доручень керівництва підприємства.

7.2.9. Допущення використання інформації співробітниками відділу в неслужбових цілях.

7.2.10. Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

7.2.11. Перевитрати коштів на утримання відділу.

7.3. Відповідальність співробітників відділу матеріально-технічного постачання встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі МТС керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(комерційним директором, заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00