Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ головного конструктора

Положення про відділ головного конструктора

 1. Загальні положення відділу головного конструктора

.1.    Відділ головного конструктора є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює головний конструктор, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

1.4.2.      Головний конструктор має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) головним конструктором.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу головного конструктора, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням головного конструктора.

 1. Структура відділу головного конструктора

2.1. Склад і штатну кількість відділу головного конструктора затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням головного конструктора і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Головний конструктор розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції відділу головного конструктора

Задача

Функції

3.1

Здійснення єдиної політики підприємства в області конструкторських розробок.

Розробка проектів нових дослідних і промислових установок, нестандартного устаткування і приладів у зв'язку з реконструкцією об'єктів, автоматизацією виробництва і механізацією трудомістких процесів.

Проведення робіт з підвищення рівня уніфікації, стандартизації і сертифікації розроблюваних конструкцій виробів.

Розробка конструкторських рішень по підвищенню якості і надійності виробів, рівня їхньої технологічності, екологічності, зниження їхньої собівартості, трудомісткості і матеріалоємності.

Здійснення авторського нагляду за виготовленням виробів та їхньою експлуатацією.

Надання на затвердження змін, внесених у технічну документацію по конструкторській підготовці виробництва.

Розгляд і підготовка висновків на найбільш складні раціоналізаторські пропозиції, а також підготовка висновків на проекти стандартів та іншу конструкторську документацію, що надходить на підприємство від сторонніх організацій.

Організація консультацій за рішенням окремих технічних питань.

3.2

Підготовка підприємства до виробництва нової продукції.

Створення нових і модернізація конструкцій виробів (комплексів, машин, апаратів, приладів, механізмів) діючого виробництва.

Опанування у виробництві перспективних конструкторських розробок, новітніх матеріалів.

Підготовка техніко-економічних обґрунтувань ефективності нових конструкторських розробок, їхніх переваг  порівняно з тими, що виготовлялися раніше.

Розробка і впровадження перспективних і поточних планів впровадження й опанування нової техніки.

Конструкторська підготовка виробництва.

Розробка і проведення заходів щодо скорочення термінів опанування нової техніки, вартості і циклу конструкторської підготовки виробництва.

Організація виготовлення дослідних зразків, їхньої експериментальної перевірки, відпрацьовування настановних партій і випуску перших промислових зразків.

Участь у монтажі, випробуваннях, налагодженні і запуску нових конструкцій виробів.

Розробка пропозицій по реконструкції, технічному переозброєнню, інтенсифікації виробництва, підвищенню його ефективності.

Конструкторська розробка прийнятих до впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

3.3

Забезпечення високої конкурентноздатності розроблюваної продукції.

Забезпечення високого технічного рівня конструкцій виробів, їх конкуренто- і патентоспроможності, відповідності сучасним досягненням науки і техніки, вимогам технічної естетики і найбільш економічній технології виробництва.

Забезпечення відповідності нових і модернізованих конструкцій технічним завданням, стандартам, вимогам раціональної організації й охорони праці, нормам техніки безпеки.

Проведення дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт.

Своєчасне складання, узгодження і затвердження креслень та іншої технічної документації, розробленої відділом.

Разом із замовниками розробка технічних завдань на проектування.

Забезпечення захисту й узгодження у встановленому порядку розроблених ескізних, технічних і робочих проектів.

Робота з атестації виробів по категоріях якості.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу головного конструктора з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав відділ головного конструктора взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом головного технолога

висновків по конструкціях виробів;

- планів розподілу робіт над виробами по структурних підрозділах підприємства;

- узгодження окремих вузлів і деталей виробів;

- пропозицій по технологічних питаннях;

- технологічної документації;

- маршрутних аркушів обробки деталей;

- консультацій за технологією виробництва;

креслень виробів;

- технічної документації на узгодження;

- специфікацій деталей;

- технічних умов;

- технічної документації по запиту відділу головного технолога для розробки нових технологій виробництва;

5.2

З відділом стандартизації

стандартів;

- інструкцій;

- технічних умов;

- висновків по технічній документації щодо дотримання діючого законодавства про стандартизацію;

- планів робіт зі стандартизації й уніфікації;

- інформації про переведення підприємства на нові стандарти;

- повідомлень про зміни і доповнення стандартів і ТУ

технічної документації по розробках;

- пропозицій по проведенню робіт зі стандартизації;

- пропозицій по переведенню підприємства на нові стандарти;

- інформації про порушення стандартів і технічних умов;

5.3

З інструментальним відділом

висновків про можливість застосування того чи іншого інструмента;

- консультацій по застосуванню експериментального інструмента;

- оснащення дослідного виробництва

заявок на експертну оцінку можливості застосування конкретного інструмента;

- заявок на оснащення інструментами дослідного виробництва;

- звіту про застосування інструментів у дослідному виробництві;

- заявок на розробку нового інструменту;

5.4

З виробничо-диспетчерським відділом

оперативних розпоряджень по координації виробництва;

- інформації від інших підрозділів підприємства, прямо не пов'язаних з відділом головного конструктора;

графіків виконання робіт;

- повідомлень про зміну конструкцій виробів;

- проектів виробництва нових зразків;

- зведеної технічної документації по виробах;

- копій звітів про виконання робіт;

5.5

З відділом патентної і винахідницької роботи

- заявок на експертну оцінку раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- заявок на виконання науково-дослідних робіт;

- планів по впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів у виробництво;

- допомоги у вирішенні поставлених задач

висновків за заявками раціоналізаторів і винахідників;

- результатів науково-дослідних робіт;

- допомоги в конструкторському вирішенні окремих питань;

- допомоги у виконанні креслень, виготовленні моделей;

- можливості дослідної перевірки винаходів;

5.6

З відділом контролю якості

результатів випробувань дослідних зразків продукції;

- побажань і вказівок ОКК про конструкторські зміни продукції;

- узагальненого аналізу рекламаційних актів на продукцію, що випускається;

- консультацій по поліпшенню якості продукції;

технічної документації для контролю;

- дослідних зразків для контролю;

- звітів про виконання вказівок ОКК з поліпшення якості продукції;

- заявок на випробування;

- інформації про параметри іспиту;

5.7

З відділом охорони праці

інформації про нормативи і стандарти трудового законодавства;

- висновків по технічних проектах щодо дотримання норм техніки безпеки;

інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

- заявок на висновки по технічних проектах щодо виконання правил техніки безпеки;

5.8

З відділом технічної інформації

технічної документації по окремих питаннях;

- технічної літератури;

- бюлетенів по нових і очікуваних надходженнях літератури;

- заявок на копії технічної документації відділу;

копій технічної документації відділу;

- оригінальних креслень для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, копіювання і розсилання технічної документації;

- повідомлень про зміни, внесені у продукцію, що випускається;

- заявок на технічну літературу;

5.9

З відділом матеріально-технічного постачання

консультацій за матеріалами;

- договорів постачання матеріалів для їхнього узгодження;

- переліку матеріалів, небажаних для використання у виробництві;

- адрес постачальників;

- інформації про наявність матеріалів на складі;

- запитів про можливість альтернативної заміни матеріалів;

- запитів про припустимі технічні відхилення якості матеріалів;

- узгодження технічних умов на спеціальні матеріали;

норм витрати матеріалів;

- інформації про можливість заміни матеріалу;

- допусків на відхилення якості матеріалів;

- заявок з переліком необхідних матеріалів для дослідного виробництва;

- планів дослідного виробництва;

- узгодження технічних умов перевезення матеріалів;

...

5.10

З відділом збуту

відомостей про отримані рекламації;

- узагальнених даних про зустрічні пропозиції від споживачів;

- заявок на разове виробництво на договірній основі;

- планів зняття окремих видів продукції з виробництва;

- планів випуску нової продукції;

- виставочних зразків продукції;

- продукції дослідного виробництва для реалізації на договірній основі;

- звітів про виконання разових замовлень;

- супровідної документації на продукцію

5.11

З відділом маркетингу

узагальнених даних про потенційний купівельний попит;

- відомостей про конкурентну продукцію;

- пропозицій по розробці нової продукції;

- пропозицій про дизайнерське оформлення продукції;

- пропозицій по участі у виставках, ярмарках;

- замовлень на інформацію про конкурентний товар;

- запитів про кон'юнктуру ринків збуту;

- дослідних зразків для виявлення споживчого попиту;

- відомостей про науково-технічні можливості підприємства;

- висновків на зразки конкурентної продукції;

- висновків про можливість виробництва продукції, запропонованої відділом маркетингу;

5.12

З відділом організації й оплати праці

консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- завдань по зниженню трудомісткості виробництва за рахунок конструкторських удосконалень;

пропозицій щодо формування штатного розкладу;

- звітів про виконання розпоряджень по зниженню трудовитрат

 1. Права

Відділ головного конструктора має право:

6.1. Брати участь в аналізі товарного ринку, а також у проведенні маркетингових досліджень.

6.2. Приймати рішення про внесення конструкторських змін у продукцію, що випускається.

6.3. Вимагати від начальників усіх структурних підрозділів:

6.3.1. Своєчасного надання документів і матеріалів, необхідних для розробки нової продукції.

6.3.2. Призупинення діяльності структурних підрозділів у випадку відхилення від технічних умов і розпоряджень креслень.

6.3.3. Доводити до відома технічного директора факт призупинення діяльності структурних підрозділів.

6.4. Надавати керівництву підприємства:

6.4.1. Пропозиції про заохочення працівників підприємства за раціоналізаторські пропозиції і винаходи.

6.4.2. Інформацію про плани відділу і звіт про їхнє виконання.

6.5. Затверджувати конструкцію, креслення, технічні умови, еталонний зразок продукції.

6.6. Проводити атестацію інженерів-конструкторів, техніків-конструкторів.

 1. Відповідальність

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділу несе головний конструктор.

7.2. На головного конструктора покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про продукцію.

7.2.3. Своєчасне виконання наказів керівництва.

7.2.4. Недопущення використання несправних інструментів.

7.3. Відповідальність працівників відділу головного конструктора встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі головного конструктора керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним  директором, заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00