Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ головного інженера

Положення про відділ головного інженера

 1. Загальні положення відділу головного інженера

.1.    Відділ головного інженера є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює головний інженер, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

1.4.2.      Головний інженер має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) головним інженером.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу головного інженера, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням головного інженера.

 1. Структура відділу головного інженера

2.1. Склад і штатну кількість відділу головного інженера затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням головного інженера і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Головний інженер розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції відділу головного інженера

Задача

Функції

3.1

Визначення технічної політики і напрямків технічного розвитку підприємства, шляхів реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва, рівня спеціалізації і диверсифікованості виробництва на перспективу.

Керівництво розробкою заходів щодо реконструкції і модернізації підприємства.

Організація розробки і реалізації планів впровадження нової техніки і технології,  проведення організаційно-технічних заходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

Координація  роботи  з  питань  патентно-винахідницької діяльності, уніфікації, стандартизації і сертифікації продукції, атестації і раціоналізації робочих місць, метрологічного забезпечення, механізованого та енергетичного обслуговування виробництва.

Організація проведення наукових досліджень і експериментів, випробувань нової техніки і технології, а також роботи в області науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва.

Проведення роботи з захисту пріоритету впроваджених науково-технічних рішень, підготовки матеріалів на їхнє патентування, одержання ліцензій і прав на інтелектуальну власність.

3.2

Забезпечення необхідного рівня технічної підготовки виробництва.

Здійснення контролю за дотриманням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки,  виробничої  санітарії  та  пожежної  безпеки, вимог  природоохоронних, санітарних органів, а також органів, що здійснюють технічний нагляд.

Забезпечення своєчасної підготовки технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт).

3.3

Забезпечення підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці, скорочення витрат (матеріальних, фінансових, трудових), високої якості і конкурентноздатності виробленої продукції,   відповідності   виробів, що  випускаються,   діючим державним стандартам, технічним умовам і вимогам технічної естетики.

Забезпечення ефективності проектних рішень, своєчасної і   якісної   підготовки   виробництва,   технічної   експлуатації, ремонту і модернізації устаткування.

Організація роботи з поліпшення асортименту і якості, удосконалення  і  відновлення   продукції, що  випускається,  техніки  і технології,  по  проектуванню  і  впровадженню  у  виробництво  засобів комплексної механізації й автоматизації технологічних процесів.

Висновок з договорів на розробку нової техніки і технології виробництва, проектів реконструкції підприємства, його підрозділів, відновлення і модернізацію устаткування.

Організація розгляду  і впровадження проектів технічного переозброєння, розроблених сторонніми організаціями.

Складання заявок на придбання устаткування на умовах лізингу.

Вживання заходів по удосконаленню організації виробництва, праці й управління на основі впровадження новітніх технічних і телекомунікаційних засобів виконання інженерних та управлінських робіт.

Організація навчання і підвищення кваліфікації робочих і інженерно-технічних працівників і забезпечення постійного удосконалення підготовки персоналу.

Керівництво   діяльністю   технічних   служб   підприємства, здійснення контролю за результатами їхньої роботи, станом трудової і виробничої дисципліни в підлеглих підрозділах.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу головного інженера з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав відділ головного інженера взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом головного технолога

технологічного узгодження конструкцій, деталей, вузлів, систем, виробів, технічних умов;

інструкцій та іншої технологічної документації, пропозицій по підвищенню технологічності конструкції виробів;

висновків по технічних питаннях.

креслень виробів;

технічних умов, інструкцій;

зведених маршрутних відомостей для  узгодження  маршрутів проходження;

детальних відомостей про покупні вироби та іншу технічну документацію для розробки технологічних процесів;

повідомлень про зміни в кресленнях, специфікаціях, відомостях, технічних умовах, інструкціях та іншій технічній документації;

переліку виробів, що надходять у порядку кооперації

5.2

З відділом головного енергетика

повідомлень про підключення встановлюваного устаткування;

графіка планово-профілактичного ремонту енергоустаткування;

розробок електричних схем;

повідомлень про виконання ремонту енергоустаткування;

звіту про виконання планових завдань.

завдань на розробку електричних схем;

заявок на підключення встановлюваного енергоустаткування; планів впровадження нової техніки і технологій;

пропозицій по здійсненню режиму економії енергії і скороченню витрат виробництва, відновлення і модернізації устаткування, комплексній механізації й автоматизації виробничих процесів; заявок на підключення встановлюваного устаткування.

5.3

З відділом головного конструктора

деталей, вузлів, виробів; технічної документації;

завдань на розробку нових виробів, устаткування; пропозицій по впровадженню у виробництво перспективних конструкторських розробок, новітніх матеріалів, науково-технічних досягнень;

проектів нових дослідних і промислових установок, нестандартного устаткування і приладів;

висновків про відповідність нових і модернізованих конструкцій технічним завданням, стандартам, вимогам раціональної організації й охорони праці, нормам техніки безпеки; техніко-економічних обґрунтувань  ефективності  нових конструкторських розробок;

проектів планів конструкторської підготовки виробництва, дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт;

узгодження і затвердження креслень та іншої технічної документації, розроблюваної конструкторськими підрозділами; розробок технічних завдань на проектування; проектних рішень на затвердження; дослідних зразків;

змін, внесених у технічну документацію по конструкторській підготовці виробництва;

пропозицій по реконструкції, технічному переозброєнню, інтенсифікації виробництва.

планів впровадження нової техніки і технології, проведення організаційно-технічних заходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт);

копій договорів на розробку нової техніки і технології виробництва, проектів реконструкції підприємства, відновлення і модернізації устаткування, комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів;

узгодження конструкцій виробів, технічної документації;

висновків по технічних умовах;

пропозицій по реконструкції і модернізації підприємства, підвищенню якості і конкурентноздатності виробленої продукції.

5.4

З відділом головного механіка

планів (графіків) оглядів, випробувань і профілактичних ремонтів устаткування; технічної документації;

нормативних матеріалів по ремонту устаткування, витраті матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби;

пропозицій по модернізації устаткування, реконструкції, технічному переозброєнню підприємства, впровадженню засобів комплексної механізації й автоматизації технологічних процесів; відомостей про застаріле обладнання, об'єкти, що вимагають капітального ремонту;

пропозицій по попередженню позапланових зупинок устаткування, продовженню термінів служби вузлів і деталей, міжремонтних періодів; інформації про причини підвищеного зносу устаткування, його простоїв, аварій.

заявок на ремонт устаткування;

актів про приймання устаткування після ремонту;

пропозицій по удосконалюванню виробництва ремонтних робіт.

5.5

З відділом стандартизації

стандартів, технічних умов і іншої технічної документації; повідомлень про внесення змін у стандарти, технічні умови й іншу технічну документацію;

плану робіт зі стандартизації, нормалізації й уніфікації.

пропозицій по розробці стандартів, технічних умов і інший

технічної документації;

відомостей про порушення стандартів і технічних умов.

5.6

З відділом технічної документації

креслень, технічних умов, іншої технічної документації; технічної літератури;

змін технічної документації.

заявок на копіювання і розсилання технічної документації;

технічної документації для збереження;

відомостей про внесення змін у технічну документацію;

копій технічної документації;

заявок на підбір технічної літератури.

5.7

З інструментальним відділом

проектів перспективних і річних планів інструментального забезпечення виробництва;

пропозицій з опанування і впровадження нових видів інструментів і оснащення;

норм витрати інструмента й оснащення на одиницю продукції, що випускається;

проектів норм витрати і запасів інструмента й оснащення на робочих місцях, центральному інструментальному складі та в інструментально-роздавальних коморах;

повідомлень про забезпечення відділу необхідним інструментом і оснащенням;

відомостей про можливість використання нового інструмента.

заявок на надання необхідного інструменту й оснащення;

заявок на розробку інструмента;

пропозицій по удосконаленню технології виготовлення, ремонту і відновлення інструменту.

5.8

З відділом матеріально-технічного постачання

відомостей про наявні матеріали, сировину, напівфабрикати;

висновків про припустимі відхилення якості матеріалів, сировини, напівфабрикатів;

сертифікатів, паспортів і інших супровідних документів на матеріально-технічні ресурси, що постачаються підприємству;

проектів перспективних і поточних планів і балансів матеріально-технічного забезпечення виробничої програми;

проектів    стандартів    підприємства    по   матеріально-технічному забезпеченню якості продукції, що випускається;

проектів економічно обґрунтованих нормативів виробничих(складських) запасів матеріальних ресурсів;

відомостей про стан запасів матеріалів і комплектуючих виробів;

інформації про дотримання лімітів на відпустку матеріальних ресурсів та їхню витрату в підрозділах підприємства;

пропозицій по підвищенню ефективності використання матеріальних ресурсів, зниженню витрат, пов'язаних з їхнім транспортуванням і збереженням;

звіту про виконання плану матеріально-технічного забезпечення підприємства.

заявок на необхідні відділу матеріально-технічні ресурси;

розрахунку потреби відділу в матеріально-технічних ресурсах;

відомостей про особливості перевезення окремих видів матеріальних ресурсів;

узгоджених умов постачань.

5.9

З відділом організації праці і заробітної платні

затвердженого штатного розкладу;

положення про порядок преміювання працівників;

завдань по зниженню трудомісткості виробництва продукції;

консультацій з питань трудового права.

пропозицій по зниженню трудомісткості виробництва, раціональному використанню трудових ресурсів підприємства, удосконаленню нормування й організації праці;

пропозицій по складанню штатного розкладу.

5.10

З цехами

даних поточного виробничого планування;

звітності про виробничу діяльність цеху.

пропозицій по удосконаленню організації виробництва, його технології, механізації й автоматизації виробничих процесів, попередженню браку і підвищенню якості виробів;

технічної документації.

5.11

З планово-економічним відділом

проектів комплексних планів виробничої, фінансової і комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства для узгодження;

планових техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат;

проектів оптових і роздрібних цін на продукцію підприємства;

нормативних калькуляцій продукції;

результатів економічного аналізу усіх видів діяльності підприємства;

методичних матеріалів по техніко-економічному плануванню діяльності   підрозділів   підприємства,   розрахунку   економічної ефективності впровадження нової техніки і технології.

планів впровадження  нового технологічного обладнання  і нової техніки;

даних, необхідних для економічного планування й економічного аналізу діяльності підприємства.

З відділом маркетингу

даних аналізу споживчих властивостей виробленої продукції і прогнозування споживчого попиту і ринкової кон'юнктури;

відомостей про ринок збуту і можливих споживачів продукції;

даних про аналогічну продукцію і технологію її виробництва;

пропозицій про зняття з виробництва продукції, що не користується

попитом;

пропозицій по впровадженню у виробництво нової продукції.

завдань на дослідження ринку збуту;

завдань на вивчення аналогічної продукції, її технології;

висновків про технологічні можливості підприємства з виробництва нових видів продукції.

З відділом контролю якості

даних про якість продукції, що випускається;

відомостей про розмір і причини браку;

даних про відповідність матеріальних ресурсів стандартам і технічним умовам;

пропозицій по поліпшенню якості продукції, що випускається; інформації про порушення технологічних процесів.

технічної документації;

завдань на проведення перевірки відповідності матеріальних ресурсів стандартам і технічним умовам.

5.12

З виробничо-диспетчерським відділом

даних оперативного контролю за ходом виробництва; виробничих програм і календарних графіків випуску продукції по підприємству і його підрозділах, їх корегування; нормативів виробничого планування

відомостей про виконання добових завдань випуску готової продукції по кількості і номенклатурі виробів; відомостей про стан і комплектність незавершеного виробництва.

 1. Права

Відділ головного інженера має право:

6.1. Давати вказівки керівникам технічних служб підприємства.

6.2. Приймати рішення про внесення інженерських змін у продукцію, що випускається.

6.3. Укладати договори з науково-дослідними, проектними (конструкторськими і технологічними) організаціями на розробку нової   техніки   і   технології   виробництва,   проектів   реконструкції підприємства, відновлення і  модернізації устаткування, комплексну механізацію та автоматизації виробничих процесів.

6.4. Вимагати від відділів і цехів підприємства своєчасного надання відомостей і матеріалів, необхідних для роботи.

6.5. Вимагати від підрозділів підприємства дотримання технологічної дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог Держміськтехнагляду, природоохоронних, санітарних та інших норм.

6.6. Надавати керівництву підприємства:

6.6.1. Пропозиції про заохочення працівників підприємства за раціоналізаторські пропозиції і винаходи.

6.6.2. Інформацію про плани відділу і звіт про їхнє виконання.

6.7. Проводити атестацію працівників відділу.

 1. Відповідальність

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділу несе головний інженер.

7.2. На головного інженера покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про продукцію.

7.2.3. Своєчасне виконання наказів керівництва.

7.2.4. Недопущення використання несправних інструментів.

7.3. Відповідальність працівників відділу головного інженера встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі головного інженера керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, инициалы)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, инициалы)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, инициалы)

00.00.00