Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про бюро статистики

Положення про бюро статистики

  1. 1. Загальні положення бюро статистики

1.1. Бюро статистики є структурним підрозділом планово-економічного відділу.

1.2. Бюро створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Бюро підпорядковується безпосередньо начальнику планово-економічного відділу.

1.4. Керівництво бюро статистики:

1.4.1. Бюро статистики очолюється начальником бюро, призначуваним на посаду наказом директора підприємства за наданням начальника планово-економічного відділу.

1.4.2 Начальник бюро статистики має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником бюро статистики.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі бюро статистики, інші працівники бюро призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника бюро статистики.

  1. 2. Структура бюро статистики

2.1. Склад і штатну кількість бюро статистики затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника планово-економічного відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу бюро входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Положення про фахівців затверджуються начальником планово-економічного відділу, а розподіл обов'язків між співробітниками підрозділів провадиться начальником бюро статистики.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Організація статистичного обліку і звітності на підприємстві.

Ведення статистичного обліку і звітності на підприємстві відповідно до інструкцій, наказів, вказівок Держкомстату, а також розпоряджень начальника планово-економічного відділу.

Своєчасне складання і надання у встановленому порядку достовірної інформації про результати діяльності підприємства, виконання планів капітального будівництва і капітального ремонту основних коштів, а також даних по організації й оплаті праці, впровадженні нової техніки.

Систематизація й обробка цифрових даних (групування, підрахунок підсумків, розрахунок відносних показників).

Підготовка статистичної інформації для проведення економічного аналізу діяльності підприємства.

Систематична перевірка структурних підрозділів підприємства щодо дотримання встановленого порядку ведення первинного обліку, вірогідності звітних даних.

Розробка заходів щодо скорочення, спрощення, удосконалення і скасування не затверджених у встановленому порядку форм оперативно-статистичного обліку і звітності.

Контроль за правильним застосуванням структурними підрозділами інструкцій і методологічних вказівок з питань ведення оперативно-статистичного обліку.

Контроль за дотриманням в обчислювальному (інформаційно-обчислювальному) центрі методології обліку, встановлених термінів розробки і надання оперативної і статистичної звітності про діяльність підприємства.

Проведення інструктивних нарад, технічного і методологічного навчання працівників підприємства статистичному обліку.

Підготовка різних довідок на основі даних статистичного обліку.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія бюро статистики з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, бюро статистики взаємодіє:

Підрозділ

З питань

5.1

З усіма підрозділами підприємства

одержання первинних документів, відомостей, звітів, даних про виконання планових завдань, іншої документації для складання статистичного обліку і звітності.

5.2

Схеми взаємодії визначаються начальником планово-економічного відділу й узгоджуються з керівниками структурних підрозділів підприємства.

6. Права бюро статистики

Бюро статистики має право:

6.1. Запитувати й одержувати відповідно до встановленого порядку від підрозділів підприємства первинні документи, а також відомості, звіти, дані про виконання планових завдань, відомості, що містять якісні і кількісні характеристики складу персоналу, технологічного устаткування, транспорту й ін.

6.2. Повертати в підрозділи документи й інформацію при виявленні в них недостовірних відомостей.

6.3. Користатися інформаційними базами дані підприємства, одержувати і видавати статистичну інформацію.

6.4. Залучати співробітників інших підрозділів підприємства (за узгодженням з їх керівництвом і з начальником планово-економічного відділу) до участі у вирішенні окремих питань, що відносяться до компетенції бюро.

6.5. Готувати матеріали з окремих питань, пов'язаним зі статистикою, обліком і звітністю, для керівництва підприємства.

  1. Відповідальність бюро статистики

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій бюро, перерахованих у дійсному Положенні, несе начальник бюро статистики.

7.2. На начальника бюро статистики покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності бюро по виконанню задач і функцій, покладених на бюро.

7.2.2. Організацію в бюро оперативної і якісної підготовки і виконання документів, ведення діловодства згідно з діючими правилами й інструкціями.

7.2.3. Своєчасність і якість виконання документів і доручень керівництва підприємства.

7.2.4. Створення умов для виробничої діяльності співробітників бюро.

7.2.5. Дотримання співробітниками бюро трудової і виробничої дисципліни.

7.3. Начальник бюро статистики також несе дисциплінарну відповідальність у випадку накладення на підприємство адміністративних стягнень за порушення порядку представлення державної статистичної звітності (ненадання звітів та інших даних, необхідних для проведення державних статистичних спостережень; викривлення звітних даних; порушення термінів надання звітів).

7.4. Відповідальність співробітників бюро статистики встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у бюро статистики начальник відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(начальником планово-економічного відділу, заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту