Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про бюро інвестицій

Положення про бюро інвестицій

  1. 1. Загальні положення бюро інвестицій

1.1. Бюро інвестицій є структурним підрозділом фінансового відділу.

1.2. Бюро створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Бюро підпорядковується безпосередньо начальнику фінансового відділу.

1.4. Керівництво бюро інвестицій:

1.4.1. Бюро інвестицій очолюється начальником бюро, призначуваним на посаду наказом директора підприємства за наданням начальника фінансового відділу.

1.4.2 Начальник бюро інвестицій має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником бюро інвестицій.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі бюро інвестицій, інші працівники бюро призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства по представленню начальника бюро інвестицій.

  1. 2. Структура бюро інвестицій

2.1. Склад і штатну кількість бюро інвестицій затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника фінансового відділу і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу бюро входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Положення про фахівців затверджуються начальником фінансового відділу, а розподіл обов'язків між співробітниками підрозділів провадиться начальником бюро інвестицій.

2.4. ...

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення єдиної інвестиційної політики підприємства.

Визначення інвестиційної політики підприємства з обліком: стану ринку продукції, виробленої підприємством, обсягу її реалізації, якості і ціни цієї продукції; фінансово-економічного положення на підприємстві; технічного рівня виробництва підприємства, наявності в ньому незавершеного будівництва і невстановленого устаткування; сполучення власних і позикових ресурсів підприємства; фінансових умов інвестування на ринку капіталів; пільг, одержуваних інвесторами від держави;

Підготовка матеріалів, що оформляють основні положення інвестиційної політики, розробленої бюро, на розгляд керівнику підприємства.

Надання положень розробленої і прийнятої інвестиційної політики підприємства в підрозділи планово-економічного відділу для розробки техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, а також у підрозділи фінансового відділу для використання в розробці концепцій використання різних джерел фінансування.

Визначення потреби в ресурсах для проведення інвестиційної політики підприємства на підставі розробки стратегії розвитку його виробництва згідно з кон'юнктурою, що складається.

Збір і аналіз даних, необхідних для обліку при обґрунтуванні інвестиційної політики підприємства, а саме про:

- види, обсяги і якість продукції, що повинна провадитися підприємством відповідно до прийнятої ним інвестиційної політики;

- склад і послідовність намічених до реалізації інвестиційних проектів;

- рівні галузевої спеціалізації підприємства, переваги його технології виробництва й устаткування, технічної й економічної безпеки підприємства;

- одноразові витрати при реалізації інвестиційних проектів, а також капітальних вкладеннях, витрат на будівельно-монтажні роботи, НИОКР і придбання нематеріальних активів;

- поточні експлуатаційні витрати підприємства, операційні витрати підприємства, у тому числі на виробництво продукції (витрати на придбання палива, енергії, сировини і матеріалів, орендну плату за використання устаткування, у тому числі лізингові платежі, оплату праці і нарахування на неї, інші операційні витрати);

- податки та інших обов'язкових платежі, що відносяться до собівартості продукції підприємства;

- ціну продукції підприємства і виторгу від реалізації продукції.

3.2

Пошук і залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

Визначення загального обсягу інвестицій підприємства, способів раціонального використання накопичень, включаючи можливі сполучення різних джерел фінансування і залучення позикових коштів.

Розробка інвестиційних проектів.

Узгодження інвестиційних проектів за обсягами виділених ресурсів і термінами реалізації.

Визначення і дослідження власних джерел інвестицій.

Визначення і дослідження зовнішніх джерел інвестицій.

Розробка бізнес-планів реалізації інвестиційних проектів, намічених до здійснення підприємством.

Аналіз показників ефективності інвестиційних проектів (строків окупності, комерційної ефективності) і відношення обсягу надходжень у бюджет до обсягу платежів з бюджету (бюджетної ефективності).

Оцінка можливих комерційних ризиків, пов'язаних зі здійсненням інвестиційних проектів (різних видів будівельних, виробничих, маркетингових, кредитних, валютних ризиків).

Визначення способів захисту інвестиційних проектів від некомерційних ризиків (стихійних лих, цивільних безладів, змін економічної політики держави), що не залежать від інвесторів (державних гарантій, страхування інвестицій, інших способів).

Оцінка ефективності інвестиційної політики підприємства по показниках терміну окупності інвестицій, сформована на основі даних бізнес-плану підприємства, і попередніх розрахунків по обґрунтуванню інвестиційних проектів у рамках інвестиційної політики підприємства.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія бюро інвестицій з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, бюро інвестицій взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З науково-інноваційним відділом

- планів реалізації інноваційних проектів;

- висновків за заявками бюро інвестицій;

- прогнозів розвитку підприємства;

- заявок на експертну оцінку інвестиційних проектів;

- відомостей про плани інвестування новацій;

- ...

5.2

З відділом маркетингу

- заявок на розробку інвестиційних проектів;

- відомостей про існуючий ринок інвестицій;- ...

- планів реалізації інвестиційних проектів;

- інших відомостей, необхідних для діяльності відділу маркетингу;

6. Права бюро інвестицій

6.1. Бюро інвестицій має право:

6.1.1. Запитувати в структурних підрозділах матеріали і документи, необхідні для проведення досліджень.

6.1.2. Користатися інформаційними базами дані підприємства.

6.1.3. Залучати співробітників інших підрозділів підприємства (за узгодженням з їх керівництвом і з начальником фінансового відділу) до участі в рішенні окремих питань, що відносяться до компетенції бюро.

6.1.4. Готувати матеріали з окремих питань, пов'язаним з формуванням інвестиційної політики підприємства.

6.1.5. Давати роз'яснення, рекомендації і вказівки з питань, що входять у компетенцію бюро.

  1. Відповідальність бюро інвестицій

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій бюро інвестицій несе начальник бюро.

7.2. На начальника бюро інвестицій покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про роботу бюро.

7.2.3. Своєчасне і якісне виконання доручень керівництва.

7.3. Відповідальність працівників бюро інвестицій встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у бюро інвестицій керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій і т.д.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(начальником фінансового відділу, заступником генерального директора, генеральним директором і т.д.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій і т.д.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00