Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ роздрібної торгівлі

Положення про відділ роздрібної торгівлі

 1. Загальні положення відділу роздрібної торгівлі

.1.    Відділ роздрібної торгівлі є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює начальник, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2.      Начальник відділу роздрібної торгівлі має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу роздрібної торгівлі.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу роздрібної торгівлі, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу роздрібної торгівлі.

 1. Структура відділу роздрібної торгівлі

2.1. Склад і штатну кількість відділу роздрібної торгівлі затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу роздрібної торгівлі і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник роздрібної торгівлі розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції відділу роздрібної торгівлі

Задача

Функції

3.1

Організація продажу продукції вроздріб.

Прийом продукції , виробленої підприємством, а також придбаної за угодами обміну (бартеру) на склад (у комору), сортування, комплектація.

Реалізація товарів вроздріб (роздрібним покупцям).

Застосування прогресивних форм торгового обслуговування.

Створення умов для правильного вибору товарів покупцями.

Оформлення й одержання ліцензій, відповідних дозволів, інших документів.

Оформлення касових і товарних операцій, а також видача покупцям касових, товарних чеків.

Доведення до відома покупців інформації про товари під час  продажу товарів, а також надання для ознайомлення документів, передбачених законодавством (сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, гігієнічних висновків, ін.).

Забезпечення справності торгового устаткування, контрольно-касових машин, засобів вимірювання, дотримання правил збереження і використання торгового інвентарю.

3.2

Облік реалізованої продукції.

Ведення обліку товарно-матеріальних цінностей і обсягів продажів, підготовка звітів і надання їх директору підприємства.

Складання планів продажів і звітності про їхнє виконання.

Аналіз результатів продажів і якості обслуговування покупців і проведення заходів щодо підвищення якості торгового обслуговування, скорочення термінів витрат і ведення торгових операцій.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу роздрібної торгівлі з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав відділ роздрібної торгівлі взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З головною бухгалтерією

норм природного збитку;

- рекомендацій для бюро бухгалтерського обліку;

- аналізу даних бухгалтерського обліку і звітності;

документації по касових і товарних операціях;

- звітів про обсяги реалізованих відділом товарів;

- відомостей про стан запасів товарів на складі (у коморі) відділу;

- даних про повернення продукції покупцями і документації, що оформляє ці операції;

- відомостей про псування, ушкодження, втрату товарів;

- актів про списання товарів

5.2

З виробничими складами, складами готової продукції відділу збуту

відомостей про запаси продукції;

- товарно-супровідної документації;

- інструкцій зі збереження продукції;

заявок на продукцію;

- звітів про продажі;

- копій претензій до якості продукції, пред'явлених покупцями;

5.3

З відділом маркетингу

відомостей про конкурентне середовище з питань цінової політики, обсягів продажів, конкурентноздатності, швидкості продажів продукції;

- інформації про стан товарного ринку

відомостей про продані товари (обсяги, терміни, категорії покупців, ін.);

- відгуків покупців про продані товари;

 1. Права

Відділ роздрібної торгівлі має право:

6.1. Розробляти пропозиції з питань виробництва продукції на підставі результатів продажів і думок покупців і доводити їх до відома керівництва підприємства, а також виробничих і технічних підрозділів підприємства.

6.2. Не приймати брак, некомплектну продукцію.

6.3. Вимагати й одержувати від усіх структурних підрозділів підприємства відомості, необхідні для виконання покладених на відділ задач.

6.4. Самостійно вести листування з питань реалізації продукції, а також з інших питань, що входять у компетенцію відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.5. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що належать до компетенції відділу, у взаєминах з державними і муніципальними органами, а також суспільними об'єднаннями споживачів.

 1. Відповідальність

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання функцій відділу несе начальник відділу роздрібної торгівлі.

7.2. На начальника відділу роздрібної торгівлі покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Невідповідності законодавству інструкцій, що видаються відділом, наказів, що виписуються, рахунків, порушень правил обліку і звітності.

7.2.2. Складання, затвердження і надання недостовірної звітності і порушення термінів її надання у відповідні підрозділи підприємства.

7.2.3. Незабезпечення збереженості товарно-матеріальних цінностей.

7.2.4. Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва підприємства інформацією з питань роботи відділу роздрібної торгівлі.

7.2.5. Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

7.2.6. Накладання на підприємство державними і муніципальними контрольно-наглядовими органами адміністративних стягнень за порушення торгового законодавства.

7.3. Відповідальність співробітників відділу роздрібної торгівлі встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі роздрібної торгівлі керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з по персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00