Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ реклами

Положення про відділ реклами

 1. 1. Загальні положення відділу реклами

1.1. Відділ реклами є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо комерційному директору.

1.4. Керівництво відділу реклами:

1.4.1. Відділ очолює керівник відділу реклами, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Керівник відділу реклами має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) керівником відділу реклами.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу реклами, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням керівника відділу реклами.

 1. 2. Структура відділу реклами

2.1. Склад і штатну кількість відділу реклами затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням керівника відділу реклами і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Керівник відділу реклами розподіляє обов'язку між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. 3. Задачі і функції відділу реклами

Задачі

Функції

3.1

Визначення напрямків і планування рекламних кампаній.

Формування рекламної стратегії, заснованої на перспективних напрямках подальшого організаційного розвитку, інноваційної та інвестиційної діяльності.

Планування робіт із проведення рекламних кампаній: Вивчення сегментів ринку, на яких планується рекламувати товар. Визначення цілей рекламної кампанії. Вироблення основної ідеї рекламної кампанії. Визначення типів конкретних носіїв реклами (газети, журнали, рекламні ролики й ін.) і їхнього оптимального сполучення. Вибір форм і методів реклами в засобах масової інформації, їх текстового, колірного і музичного оформлення. Прогнозування термінів дії реклами. Визначення витрат, необхідних для проведення рекламної кампанії.

Вивчення ринку збуту і купівельного попиту з метою визначення найкращого часу і місця розміщення реклами, масштабів і термінів проведення рекламних кампаній, кола осіб, на яке має бути спрямована реклама, орієнтування реклами на цільові групи за фахом, віком, купівельною спроможністю, статтю.

Збір і систематизація інформації про рекламу продукції підприємств-конкурентів.

Аналіз впливу діючих і проведених рекламних заходів на зміну попиту на вироблену продукцію або чинні.

3.2

Організація рекламних кампаній.

Робота з рекламування виробленої підприємством продукції чи діючих  послуг з метою їхнього просування на ринки збуту.

Планування участі підприємства у виставках, ярмарках.

Висновок договорів з оргкомітетами виставок, ярмарків.

Підготовка рекламних та інформаційних матеріалів.

Підбор і підготовка персоналу, що бере участь у виставках, ярмарках.

Оформлення акредитацій, запрошень, пропусків на виставки для ділових партнерів.

Висновок угод щодо рекламування продукції чи послуг зі сторонніми організаціями у випадках повномасштабної реклами на телебаченні, у засобах масової інформації, міському суспільному транспорті, ін.

Встановлення зв'язків з діловими партнерами і розширення зовнішніх зв'язків з метою удосконалення рекламної діяльності.

Складання кошторису рекламних витрат.

3.3

Розробка рекламних матеріалів.

Розробка рекламних текстів, ескізів і макетів каталогів, буклетів, проспектів, тощо і підготовка їх для затвердження директором підприємства.

Забезпечення при розробці рекламних матеріалів дотримання норм суспільної моралі, правил конкурентної боротьби, Закону України "Про рекламу".

Розробка фірмового стилю підприємства, підготовка сувенірних рекламних продуктів поліграфічного і промислового характеру  (блокнотів, календарів, канцелярського приладдя з логотипами підприємства тощо) для розповсюдження їх серед працівників підприємства, що вступають у ділові відносини з контрагентами.

Розробка планів виставочних стендів.

 1. 4. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. 5. Взаємодія відділу реклами з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ реклами взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З головною бухгалтерією

нормативів на представницькі, рекламні і командировочні витрати

звітів про витрати, зроблених на проведення рекламних розробок, рекламних заходів;

5.2

З фінансовим відділом

погоджених кошторисів витрат на проведення рекламних кампаній; аналізу витрат, зроблених відділом за місяць (квартал, рік) з додаванням  рекомендацій з ощадливої витрати коштів;

кошторисів витрат на проведення рекламних кампаній і участь у виставках, ярмарках; рекламних планів; результатів досліджень ефективності реклами

5.3

З відділом маркетингу

узагальненої інформації про попит на вироблену продукцію; відомостей про конкурентне середовище; інформації про стан товарного ринку; проектів маркетинг-планів для підготовки відділом реклами розділів, пов'язаних з рекламою продукції

планів проведення рекламних кампаній; рекламних розділів проектів маркетинг-планів; відомостей про рекламну політику конкурентів; аналіз ефективності рекламних заходів;

5.4

З відділом головного технолога

технічної документації на продукцію підприємства; відомостей про особливості технології виробництва продукції;

пропозицій про дизайнерське оформлення продукції й упакування; документів і матеріалів для участі у виставках, ярмарках; заявок на виділення працівників, участь яких необхідно у виставках, ярмарках;

5.5

З відділом збуту

відомостей про основні групи споживачів продукції, виробленої підприємством; даних про попит на продукцію по окремих позиціях номенклатури (асортименту); відгуків споживачів на продукцію, що поставляється

зразків рекламних продуктів; сувенірної рекламної продукції підприємства; відомостей

про заплановані виставки, ярмарки

 1. Права відділу реклами

Відділ реклами має право:

1.1. Давати вказівки структурним підрозділам підприємства з питань, що належать до компетенції відділу і випливають з функцій, перерахованих у дійсному Положенні.

1.2. Вимагати й одержувати від структурних підрозділів підприємства матеріали, необхідні для діяльності відділу.

1.3. Вести листування з питань, що входять до компетенції відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

1.4. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що належать до компетенції відділу у взаєминах з державними і муніципальними організаціями, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

1.5. За узгодженням з директором підприємства залучати експертів і фахівців з реклами для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

1.6. Давати роз'яснення і рекомендації з питань, що входять у компетенцію відділу.

1.7. Проводити наради з питань реклами на підприємстві і брати участь у конференціях і семінарах з питань реклами.

2. Керівник відділу реклами підписує всі документи, пов'язані з діяльністю відділу (плани, угоди, звіти, кошториси, довідки, ін.).

 1. Відповідальність відділу реклами

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання функцій відділу несе керівник відділу реклами.

7.2. На керівника відділу реклами покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Невідповідності законодавству інструкцій, що видаються відділом, наказів.

7.2.2. Випуску реклами з порушенням законодавства, що призвело до ускладнення взаємин з контрагентами, зменшення прибутку підприємства, пошкодженню ділової репутації підприємства, а також залученню підприємства до відповідальності.

7.2.3. Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва підприємства інформацією з питань роботи відділу реклами.

7.2.4. Невчасного, а також неякісного виконання документів і доручень керівництва підприємства.

7.2.5. Витоку інформації, що є комерційною таємницею.

7.2.6. Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

7.3. Відповідальність співробітників відділу реклами встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі реклами керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(комерційним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00