Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ психологічної допомоги

Положення про відділ психологічної допомоги

 1. Загальні положення відділу психологічної допомоги

.1.    Відділ психологічної допомоги є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює начальник, що має вищу професійну (психологічну) освіту і стаж практичної роботи на посаді психолога II категорії не менш _______ років, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2.      Начальник відділу психологічної допомоги має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу психологічної допомоги.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу психологічної допомоги, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальником відділу психологічної допомоги.

 1. Структура відділу психологічної допомоги

2.1. Склад і штатну кількість відділу психологічної допомоги затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу психологічної допомоги і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2.                       До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу психологічної допомоги розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції відділу психологічної допомоги

Задача

Функції

3.1

Надання соціально-психологічної допомоги працівникам підприємства у вирішенні індивідуальних і соціально-психологічних проблем.

Проведення професійно-психологічного тестування працівників, прийнятих на роботу.

Обстеження працівників підприємства із застосуванням стандартизованих психологічних методик.

Збір і аналіз результатів обстежень, створення банку даних психологічної інформації (висновків і рекомендацій психологів).

Розробка і впровадження заходів, необхідних для забезпечення конфіденційності психологічної інформації.

Вивчення й оптимізація психологічного клімату, виявлення прихованих негативних процесів, профілактика конфліктних ситуацій у колективі.

Проведення психологічного консультування.

Профілактична робота з "групою ризику", спрямована на підтримку психологічного здоров'я.

Навчання працівників підприємства методів саморегуляції і релаксації для зняття несприятливого функціонального напруження.

3.2

Консультування керівника підприємства і керівників структурних підрозділів, що займаються кадровою роботою, із соціально-психологічних проблем управління

виробництвом.

Участь у розміщенні кадрів відповідно до індивідуально-психологічних особливостей і професійних якостей працівників.

Участь в атестації працівників підприємства.

Психологічний аналіз професійного росту і видача рекомендацій з формування резерву і ротації кадрів.

Психологічний аналіз управлінської діяльності керівних осіб, вироблення пропозицій і рекомендацій.

Розробка і впровадження заходів для професійної адаптації молодих фахівців.

Участь у формуванні трудових колективів, проектуванні систем організації праці з урахуванням психологічних факторів та ергономічних вимог.

Консультування керівника підприємства і працівників, що займаються кадровими і трудовими питаннями, із соціально-психологічних питань.

Підготовка за запитами посадових осіб психологічних характеристик на конкретних працівників.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу психологічної допомоги з іншими підрозділами

Відділ психологічної допомоги взаємодіє:

Підрозділ

З питань

5.1

З усіма підрозділами

Дослідження соціально-психологічного клімату, проведення індивідуальних і групових психологічних консультацій, розв'язання конфліктних ситуацій, формування трудових колективів, проведення психологічного тестування працівників.

 1. Права відділу психологічної допомоги

Відділ психологічної допомоги має право:

6.1.     Використовувати у своїй діяльності стандартизовані психологічні тексти і методики.

6.2.     Припиняти роботу з особами, що відмовилися брати участь у психологічному тестуванні, обстеженні.

6.3.     Брати участь у науково-практичних семінарах і конференціях, присвячених психологічним проблемам.

6.4.     Уживати заходів по припиненню доступу до психологічної інформації посадовим особам, що допустили порушення конфіденційності інформації.

6.5.     Вносити керівництву підприємства пропозиції з питань своєї діяльності.

6.6.     Здійснювати взаємодія зі структурними підрозділами в межах своєї компетенції.

6.7.     Запитувати й одержувати від підрозділів підприємства документи й інформацію, необхідні для виконання покладених на відділ задач.

 1. Відповідальність відділу психологічної допомоги

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання відділом функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу.

7.2. На начальника відділу психологічної допомоги покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу з виконання задач і функцій, покладених на відділ.

7.2.2. Підбір, розміщення і діяльність співробітників відділу.

7.2.3. Збереженість психологічної інформації про співробітників підприємства.

7.2.4. Вчасне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність співробітників відділу психологічної допомоги встановлюється їхніми посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі психологічної допомоги керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00