Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ патентної та винахідницької роботи

Положення про відділ патентної та винахідницької роботи

  1. 1. Загальні положення відділу патентної та винахідницької роботи

1.1. Відділ патентної та винахідницької роботи є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підкоряється безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу патентної та винахідницької роботи, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

1.4.2 Начальник відділу патентної та винахідницької роботи має ____ заступника (їй).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу патентної та винахідницької роботи.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі відділу патентної та винахідницької роботи, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу патентної та винахідницької роботи.

  1. 2. Структура відділу патентної та винахідницької роботи

2.1. Склад і штатну кількість відділу патентної та винахідницької роботи затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і начальника відділу патентної та винахідницької роботи і за узгодженням з

(відділом патентної і винахідницької роботи; відділом патентної і винахідницької роботи)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу патентної та винахідницької роботи розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення на підприємстві високого технічного рівня, патентоспромож-ності і патентної прозорості проектно-конструкторських розробок, винаходів, технологічних процесів і продукції, що випускається.

Складання планів виробничої діяльності підприємства по розробці нової чи модернізації діючої техніки і технології.

Підготовка пропозицій по використанню технічних рішень, що містяться в патентних матеріалах, при проектуванні технологічних процесів і устаткування.

Підготовка тематичних планів раціоналізаторської і винахідницької роботи для рішення ключових проблем виробництва.

Виявлення потреб фахівців підприємства в патентних матеріалах по темах майбутніх розробок.

Організація і проведення консультацій по використанню патентних матеріалів.

3.2

2. Забезпечення всіх керівників структурних підрозділів підприємства необхідною інформацією з раціоналізаторської і винахідницької діяльності для прийняття рішень.

Розгляд раціоналізаторських пропозицій, що надходять у підрозділ, і винаходів.

Підготовка висновків по раціоналізаторських пропозиціях і винаходам.

Добір, вивчення й оцінка технічного рівня винаходів.

Проведення патентних досліджень, пошук патентних матеріалів.

Розробка рекомендацій з використання раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

Організація і проведення патентної експертизи, проектно-конструкторських і проектно-технологічних робіт.

Перевірка раціоналізаторських пропозицій і винаходів на патентну прозорість.

3.3

Захист пріоритету нових технічних рішень підприємства, їхня реалізація на ліцензійній основі.

Відображення в технічній документації використаних патентних матеріалів.

Розробка рекомендацій із застосування на підприємстві патентних матеріалів.

Організація заходів для захисту пріоритету технічних рішень підприємства, виконаних на рівні винаходів, і по запобіганню передчасної публікації чи іншого розголошення відомостей, що розкривають їхню сутність.

Організація правової охорони промислових зразків і товарних знаків.

3.4

Розвиток науково-технічної творчості робітників та службовців, залучення їх до раціоналізаторської діяльності і винахідництва.

Контроль за використанням у виробництві винаходів, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.

Нагляд за технічним рівнем продукції, що випускається.

Облік і систематизація раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

Ведення картотек впроваджених винаходів.

Комплектування з використанням нових інформаційних технологій патентного фонду і створення довідкового апарату до нього.

Розрахунок економічної ефективності раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

Визначення розмірів авторської винагороди.

Організація ознайомлення керівників і фахівців підприємства з патентним фондом, основами патентознавства, вимогами до патентної прозорості конструкторських розробок і винаходів.

Організація і проведення конкурсів, оглядів робіт раціоналізаторів і винахідників.

Надання допомоги в підготовці технічної документації, виконанні необхідних розрахунків, виготовленні й випробуваннях контрольних зразків.

3.5

Організація експертної оцінки раціоналізатор-ських пропозицій і винаходів.

Аналіз стану винахідницької і патентно-ліцензійної роботи в підрозділах підприємства.

Розробка пропозицій по удосконалюванню раціоналізаторської і винахідницької роботи на підприємстві, патентуванню промислової власності.

Організація продажу і покупки ліцензій на промислову власність.

Контроль за правильністю витрати коштів на проведення заходів щодо раціоналізації і винахідництва.

Оформлення винаходів, запланованих до патентування, іншої документації і ведення діловодства по патентно-ліцензійній роботі, раціоналізаторській діяльності і винахідництву.

3.6

Економія коштів підприємства за рахунок упровадження раціоналізатор-ських пропозицій і винаходів.

Створення каналів зовнішньої і внутрішньої інформації.

Участь у підготовці виставок.

Взаємодія з науково-дослідними інститутами, організаціями.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу патентної та винахідницької роботи з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ патентної та винахідницької роботи взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З технічними і виробничими підрозділами

- технічної документації;

- заявок на експертну оцінку раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- планів по впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- допомоги у вирішенні поставлених задач;...

- пропозицій по впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- висновків за заявками раціоналізаторів і винахідників;

- допомоги в технологічному рішенні окремих питань;

- можливості фахової перевірки винаходів;

5.2

З відділом охорони праці

- інформації про нормативи і стандарти трудового законодавства;

- висновків про відповідність раціоналізаторських пропозицій і винаходів вимогам техніки безпеки;.

- інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

- заявок на висновки про відповідність раціоналізаторських пропозицій і винаходів вимогам техніки безпеки;

5.3

З господарським відділом; відділом матеріально-технічного постачання

- забезпечення оргтехнікою, устаткуванням, канцелярським приладдям, бланками документів;

- забезпечення ремонту оргтехніки, копіювально-розмножувального устаткування, ін.;

  1. Права відділу патентної та винахідницької роботи

6.1. Відділ патентної та винахідницької роботи має право:

6.1.1. Одержувати технічну документацію від структурних підрозділів підприємства.

6.1.2. Розробляти і випускати інструкції із впровадження і застосування у виробництві запатентованих раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

6.1.3. Вимагати від керівників структурних підрозділів:

- виконання вимог щодо використання патентного фонду;

- правильного оформлення патентної документації для експертної оцінки фахівцями відділу;

- надання допомоги у створенні патентного фонду;

6.1.4. Перевіряти діяльність структурних підрозділів підприємства на предмет дотримання вимог по нерозголошенню патентних відомостей, що носять конфіденційний характер.

6.1.5. Брати участь в експертних комісіях з оцінки конфіденційності інформації підприємства.

6.1.6. Контролювати використання патентного фонду в підрозділах підприємства.

6.2. Начальник відділу патентної і винахідницької роботи також має право:

6.2.1. Представляти керівництву підприємства пропозиції про нагородження працівників підприємства за раціоналізаторські пропозиції і винаходи.

  1. Відповідальність відділу патентної та винахідницької роботи

7.1. Відповідальність за якість і вчасність виконання функцій відділу патентної та винахідницької роботи несе начальник відділу.

7.2. На начальника відділу патентної та винахідницької роботи покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і представлення достовірної інформації про патентну роботу відділу.

7.2.3. Забезпечення збереженості конфіденційної патентної інформації.

7.2.4. Вчасне і якісне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність працівників відділу патентної та винахідницької роботи встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі патентної та винахідницької роботи керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу патентної і винахідницької роботи, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директор тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу патентної і винахідницької роботи, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00