Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ охорони праці

Положення про відділ охорони праці

  1. 1. Загальні положення відділу охорони праці

1.1. Відділ охорони праці є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підкоряється безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу охорони праці, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

1.4.2 Начальник відділу охорони праці має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу охорони праці.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу охорони праці, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням технічного директора і за узгодженням з начальником відділу охорони праці.

  1. 2. Структура відділу охорони праці

2.1. Склад і штатну кількість відділу охорони праці затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і начальника відділу охорони праці і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу охорони праці розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Організація і координація роботи з охорони праці на підприємстві.

Виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.

Проведення аналізу стану і причин виробничого травматизму, професійних і професійно зумовлених захворювань.

Надання допомоги підрозділам підприємства в організації і проведенні вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, атестації і сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці.

Інформування працівників від імені роботодавця про стан умов праці на робочому місці, про причини і можливі терміни нападу професійних захворювань, а також про вжиті заходи щодо захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Участь у підготовці документів на виплату відшкодування робітникам у разі нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

Проведення разом із представниками відповідних підрозділів підприємства і за участю уповноважених (довірених) осіб з охорони праці професійних союзів чи трудового колективу перевірок, обстежень (чи участь у перевірках, обстеженнях) технічного стану будинків, споруджень, устаткування, машин і механізмів на відповідність їх нормативним правовим актам по охороні праці, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, коштів колективного й індивідуального захисту працівників.

Розробка разом з керівниками підрозділів підприємства заходів щодо попередження нещасних випадків на виробництві і професійних захворюваннях, по поліпшенню умов праці і доведенню їх до вимог нормативних правових актів по охороні праці, а також надання організаційної допомоги по виконанню запланованих заходів.

Участь у складанні роздягнула "Охорона праці" колективного договору, угоди по охороні праці підприємства.

Узгодження розроблювальної на підприємстві проектної документації в частині дотримання в ній вимог по охороні праці.

Участь у роботі комісій із приймання в експлуатацію закінчених чи будівництвом реконструйованих об'єктів виробничого призначення, а також у роботі комісій із приймання з ремонту установок, агрегатів, верстатів і іншого устаткування в частині дотримання вимог нормативних правових актів по охороні праці.

Надання допомоги керівникам підрозділів підприємства в складанні:

- списків професій і посад, відповідно до яких працівники повинні проходити обов'язкові попередні (при надходженні на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди;

- списків професій і посад, відповідно до яких на підставі діючого законодавства працівникам надаються компенсації і пільги за важкі, шкідливі чи небезпечні умови праці.

Складання (за участю керівників підрозділів підприємства) відповідно до "Методичних вказівок щодо розробки правил та інструкцій з охорони праці" переліків професій і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці.

Надання методичної допомоги керівникам підрозділів підприємства при розробці і перегляді інструкцій з охорони праці для працівників, системи стандартів безпеки праці.

Розробка програми і проведення вступного інструктажу з охорони праці з усіма новоприйнятими на роботу, відрядженими, учнями і студентами, що прибули на виробниче навчання чи практику.

Узгодження проектів документів:

- інструкцій з охорони праці для працівників;

- системи стандартів безпеки праці;

- переліків професій і посад працівників, звільнених від первинного інструктажу на робочому місці;

- програм первинного інструктажу на робочому місці;

Надання методичної допомоги по організації інструктажу (первинного на робочому місці, повторного, позапланового, цільового).

Участь у роботі комісій з перевірки знань по охороні праці в працівників підприємства.

Забезпечення підрозділів підприємства правилами, нормами, плакатами й іншими наочними приладами по охороні праці, а також надання їм методичної допомоги в устаткуванні відповідних інформаційних стендів.

Складання звітності по охороні праці за встановленими формами і у відповідний термін.

3.2

Контроль за дотриманням законодавчих та інших нормативних правових актів по охороні праці працівниками підприємства.

Здійснення контролю за:

- дотриманням вимог законодавчих і інших нормативних правових актів по охороні праці;

- правильним застосуванням засобів індивідуального захисту;

- дотриманням Положення про порядок розслідування й облік нещасливих випадків на виробництві;

- виконанням заходів розділу "Охорона праці" колективної угоди, угоди з охорони праці, з усунення причин, що викликали нещасний випадок (з акту форми Н-1), розпоряджень органів державного нагляду і контролю, інших заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці;

- наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до переліку професій і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, вчасним їх переглядом;

- дотриманням графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

- вчасним проведенням відповідними службами необхідних іспитів і технічних оглядів устаткування, машин і механізмів;

- ефективністю роботи аспіраційних і вентиляційних систем;

- станом запобіжних приладів і захисних пристроїв;

- вчасним і якісним проведенням навчання, перевірки знань і усіх видів інструктажів з охорони праці;

- організацією збереження, видачі, прання, хімічного очищення, сушіння, видалення пилу, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

- правильною витратою в підрозділах підприємства коштів, виділених на виконання заходів щодо охорони праці;

3.3

Удосконалення профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо-зумовлених захворювань і поліпшення умов праці.

Підготовка і внесення пропозицій про розробку і впровадження краще розроблених конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв і інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Аналіз і узагальнення пропозицій по витраті коштів фонду охорони праці підприємства і підготовка обґрунтувань про виділення підприємству коштів з територіального фонду охорони праці на заходи щодо поліпшення умов і охорони праці.

Організація збереження документації (актів форми Н-1 і інших документів по розслідуванню нещасних випадків на виробництві, протоколів вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, матеріалів атестації і сертифікації робочих місць та ін.) відповідності до термінів, встановлених нормативними правовими актами.

3.4

Консультування роботодавця і працівників з питань охорони праці.

Доведення до відома працівників підприємства нововведень  законодавчих і інших нормативних правових актів по охороні праці.

Розгляд листів, заяв і скарг працівників з питань охорони праці і підготовка за ними пропозицій роботодавцю (керівникам підрозділів) по усуненню наявних і виявлених у ході розслідувань недоліків і недоглядів, а також підготовка відповідей заявникам.

Організація роботи кабінету охорони праці.

Організація пропаганди й інформації з питань охорони праці на підприємстві з використанням внутрішньої радіомережі, телебачення, відео- і кінофільмів, малотиражного друку  підприємства, стінних газет, вітрин і т.д.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу охорони праці з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ охорони праці взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

Відділ взаємодіє з усіма технічними і виробничими підрозділами

- інформації про дотримання трудового законодавства;

- заявок на висновки по технічних проектах, технології обслуговування і ремонту устаткування на предмет виконання правил техніки безпеки;

- технічної і виробничої документації для експертизи на предмет обліку в ній норм і правил охорони праці і техніки безпеки;

- відомостей про виробничий травматизм;

- інформації про нормативи і стандарти трудового законодавства;

- висновків по технічних проектах на предмет дотримання норм техніки безпеки;

- методичної інформації з техніки безпеки, охорони праці і промислової санітарії;

- ...

5.2

Відділ взаємодіє з усіма підрозділами підприємства з питань узгодження і візування проектів наказів і інших матеріалів, а також планування і проведення заходів щодо охорони праці.

  1. Права відділу охорони праці

Відділ охорони праці має право:

6.1. У будь-яку частину доби безперешкодно оглядати виробничі, службові і побутові приміщення підприємства, знайомитися з документами з питань охорони праці.

6.2. Перевіряти стан умов і охорони праці в підрозділах підприємства і надавати посадовим особам та іншим відповідальним працівникам обов'язкові для виконання розпорядження про усунення виявлених порушень законодавчих і інших нормативних правових актів по охороні праці.

6.3. Забороняти експлуатацію машин, устаткування і провадження робіт у цехах, на ділянках, робочих місцях при виявленні порушень нормативних правових актів з охорони праці, що створюють загрозу життю і здоров'ю працівників чи можуть привести до аварії, з повідомленням про це роботодавцю (керівнику підрозділу чи його заступника).

6.4. Залучати за узгодженням з роботодавцем, керівниками підрозділів підприємства відповідних фахівців до перевірок стану охорони праці.

6.5. Запитувати й одержувати від керівників підрозділів підприємства матеріали з питань охорони праці, вимагати письмові пояснення від осіб, що припустилися порушення нормативних правових актів з охорони праці.

6.6. Вимагати від керівників підрозділів відсторонення від роботи осіб, що не пройшли у встановленому порядку інструктаж з охорони праці, навчання і перевірку знань з охорони праці чи грубо порушують правила, норми й інструкції з охорони праці.

6.7. Надавати роботодавцю, керівникам підрозділів підприємства пропозиції про заохочення окремих працівників за активну роботу зі створення здорових і безпечних умов праці, а також про залучення до відповідальності винних у порушенні законодавчих і інших нормативних правових актів про охорону праці.

6.8. Виступати за дорученням керівництва підприємства в державних і громадських організаціях під час вирішення питань охорони праці.

6.9. Залучати за узгодженням з керівництвом підприємства відповідних працівників до участі в розробці і здійсненні планів і заходів щодо охорони праці, перевірках стану охорони праці, а також до проведення нарад, семінарів і т.д.

  1. Відповідальність відділу охорони праці

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання відділом функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу.

7.2. На начальника відділу охорони праці покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу з виконання задач і функцій, покладених на відділ.

7.2.2. Організацію у відділі оперативної та якісної підготовки і оформлення документів, ведення діловодства відповідно до діючих правил та інструкцій.

7.2.3. Дотримання співробітниками відділу трудової і виробничої дисципліни.

7.2.4. Забезпечення збереженості майна, що знаходиться у відділі, і дотримання правил пожежної безпеки.

7.2.5. Підбір, розміщення і діяльність співробітників відділу.

7.2.6. Відповідність чинному законодавству проектів наказів, інструкцій, положень, постанов та інших документів, що візуються.

7.3. Відповідальність співробітників відділу охорони встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі охорони праці керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісію з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00