Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ охорони навколишнього середовища

Положення про відділ охорони навколишнього середовища

  1. 1. Загальні положення відділу охорони навколишнього середовища

1.1. Відділ охорони навколишнього середовища є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу охорони навколишнього середовища, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу охорони навколишнього середовища має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу охорони навколишнього середовища.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу охорони навколишнього середовища, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу охорони навколишнього середовища.

  1. 2. Структура відділу охорони навколишнього середовища

2.1. Склад і штатну чи кількість відділу охорони навколишнього середовища затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу охорони навколишнього середовища і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу охорони навколишнього середовища розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення дотримання на підприємстві екологічних норм і правил.

Розробка і впровадження заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства по дотриманню стандартів і нормативів в області:

- охорони навколишнього середовища;

- раціонального використання природних ресурсів;

- розширення і реконструкції діючих виробництв;

Складання перспективних і поточних планів охорони навколишнього середовища на всіх стадіях господарського процесу:

- доексплуатаційній (розміщення об'єктів, підготовка проектів, будівництво, прийняття та експлуатація об'єктів);

- (паспортизація, встановлення нормативів викидів, одержання дозволів на викид, проведення контрольних заходів);

- післяексплуатаційній (вихід продукції, розміщення відходів).

Участь у розробці заходів для забезпечення екологічної чистоти продукції, що випускається, її безпеки для споживачів, у створенні нових товарів і технологічних процесів з поліпшеними екологічними характеристиками.

Забезпечення проведення екологічної експертизи техніко-економічних обґрунтувань, проектів, а також новостворюваних технологій і устаткування, впровадження систем екологічного маркування продукції підприємства.

3.2

Забезпечення дотримання нормативів якості навколишньо-го середовища на основі дотримання затверджених технологій, впровадження екологічно безпечних технологій і виробництв.

Одержання державних дозволів на викид і скидання шкідливих речовин, сховища відходів.

Розробка екологічних стандартів і нормативів підприємства відповідно до діючих державних, міжнародних (регіональних) і галузевих стандартів, контроль за їхнім виконанням і вчасний перегляд.

Контроль за дотриманням у підрозділах підприємства діючого екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів по охороні навколишнього середовища.

Контроль за експлуатацією очисних і захисних споруджень.

Підготовка документів і матеріалів, необхідних для оформлення податкових, кредитних та інших пільг, передбачених Законом України "Про охорону навколишнього середовища", при впровадженні маловідхідних та ресурсозберігаючих технологій і нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів по охороні навколишнього  середовища на підприємстві.

Організація розслідування причин і наслідків викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище і підготовка пропозицій щодо їхнього попередження.

Складання технологічних регламентів, графіків аналітичного контролю, паспортів, інструкцій та іншої технічної документації.

Складання звітності про проведення на підприємстві заходів щодо охорони навколишнього середовища.

Участь у роботі комісій з перевірки діяльності підприємства.

3.3

Первинний облік природних ресурсів і облік шкідливих речовин, що викидаються підприємс-твом.

Облік показників, що характеризують стан навколишнього середовища.

Створення системи збереження відомостей про нещасливі випадки, даних екологічного моніторингу, документації з ліквідації відходів та іншої інформації екологічного характеру.

Робота зі створення на підприємстві ефективної системи екологічної інформації, розповсюджуваної на всіх рівнях управління, а також проведення заходів щодо ознайомлення працівників підприємства з вимогами екологічного законодавства.

3.4

Запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище.

Участь:

У розробці планів упровадження нової техніки.

У проведенні науково-дослідних і досвідчених робіт зі створення на підприємстві економії замкнутого циклу, заснованої на:

- екологічно раціональній циркуляції матеріалів;

- заощадженні і заміщенні непоновлюваних ресурсів;

- мінімізації;

- повторному використанні;

- переробці й утилізації відходів;

- упровадженні маловідхідної, безвідхідної та екологічно чистої технології виробництва.

У проведенні науково-дослідних і фахових робіт з очищення промислових стічних вод, запобігання забруднення навколишнього середовища, викидів шкідливих речовин в атмосферу, раціонального використання земельних і водних ресурсів.

У розробці планів капітального будівництва.

Проведення обґрунтованих розрахунків ризиків для стану навколишнього середовища при реалізації програм з очищення й інших природоохоронних заходів.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу охорони навколишнього середовища з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ охорони навколишнього середовища взаємодіє:

№ п/п

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З усіма виробничими і технічними підрозділами

- технічної проектної документації для експертизи і видачі висновків про відповідність екологічним стандартам і нормам;

- інструкцій, стандартів, технічних умов на продукцію, а також проектів змін і доповнень до них;

- проектів виробництва нових зразків і самих зразків;

- заявок на висновки за технологією експлуатації засобів автоматизації і механізації виробництва на предмет дотримання норм екологічної безпеки;

- планів упровадження засобів автоматизації і механізації виробництва;

- заявок на висновки щодо технології обслуговування і ремонту енергоустаткування на предмет дотримання екологічних правил і норм;

- документів і матеріалів, необхідних для проведення державної експертизи техніки і технології, сировини і матеріалів, проектів будівництва і проектів розміщення об'єктів підприємства, продукції;

- характеристик умов використання, збереження, транспортування і ліквідації матеріалів, сировини, відходів виробництва;

- відомостей про способи утилізації, переробки і знищення після закінчення терміну користування (експлуатації) чи збереження матеріально-технічних ресурсів;

- даних про місце розміщення об'єктів, розташування земельних ділянок, що відводяться в постійне і тимчасове користування для будівництва об'єктів;

- відомостей про плановане використання території (відповідно до схем і програм  розвитку), у тому числі користуванні природними ресурсами при реалізації запланованої діяльності;

- висновків по технічних проектах на відповідність екологічним стандартам і нормам;

- оперативних розпоряджень по координації виробництва;

- нових розробок і технологій по раціональній витраті природних, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів;

- затверджених вимог по випуску екологічно безпечної продукції;

- рекомендацій із придбання й оснащення виробництва високопродуктивним мало- чи безвідхідним технологічним устаткуванням;

- переліку впливів на навколишнє середовище (склад, властивості) і номенклатури показників шкідливого впливу, методів їхнього контролю;

- інформації щодо джерел впливу - порушення проведення планувальних і інших будівельних робіт, скидання, викидів, відходів виробництва (із зазначенням токсичності забруднюючих речовин, що привносяться в навколишнє середовище,), фізичних та інших впливів на навколишнє середовище;

- узгоджених у державних і муніципальних органах обмежень щодо природокористування;

- переліку природоохоронних заходів, сформованого на основі оптимізованих значень гранично припустимих викидів і скидань;

- переліку необхідних заходів для забезпечення екологічної безпеки;

- попередньої оцінки впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище;

- попередньої оцінки екологічного ризику розміщення об'єктів;

5.2

З фінансовим відділом і планово-економічним відділом

- необхідних матеріалів для розрахунків платежів за використання природних ресурсів, викиди і скидання забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу;

- розрахунків плати за проведення екологічної експертизи;

- даних про перерахування платежів за проведення державної експертизи;

- матеріалів і документів, необхідних для складання техніко-економічних обґрунтувань будівництва, реконструкції, розширення, технічного переозброєння об'єктів господарської діяльності;

- розрахунків витрат на оформлення "Екологічного паспорта", проведення екологічної сертифікації і на виконання інших функцій відділу;

- документів, що підтверджують оплату державної експертизи, екологічні платежі за використання природних ресурсів, викиди і скидання забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та інші екологічні заходи;

- звітів про діяльність відділу;

- даних про висновки державної екологічної експертизи для передачі в банківські організації для відкриття фінансування реалізації об'єкта державної екологічної експертизи (будівництва, реконструкції, виробництва, ін.);

- ...

  1. Права відділу охорони навколишнього середовища

6.1. Відділ охорони навколишнього середовища має право:

6.1.1. Вимагати від технічних і виробничих підрозділів підприємства надання матеріалів, звітів і інформації, необхідних для роботи відділу.

6.1.2. Давати технічним і виробничим підрозділам підприємства обов'язкові для виконання вказівки по дотриманню екологічного законодавства і перевіряти їхнє виконання в будь-який час.

6.1.3. Вимагати припинення робіт, що порушують екологічні правила, норми і стандарти, аж до зупинки діяльності підприємства.

6.1.4. Самостійно вести листування з екологічних питань, а також з інших питань, що входять до компетенції відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.1.5. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що належать до компетенції відділу у взаєминах з державними і муніципальними органами, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

6.1.6. За узгодженням з директором підприємства чи головним інженером залучати експертів і фахівців в області екології для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

6.1.7. Давати роз'яснення, рекомендації і вказівки з питань, що входять до компетенцію відділу.

6.1.8. Вносити пропозиції керівництву підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства за результатами перевірок.

6.2. Начальник відділу охорони навколишнього середовища підписує документи, пов'язані з екологічною експертизою, паспортизацією й екологічним контролем.

6.3. Начальник відділу охорони навколишнього середовища також має право:

6.3.1. Вносити пропозиції до відділу кадрів і керівництву підприємства про переміщення працівників відділу, заохочення їх за успішну роботу, а також пропозиції про накладання дисциплінарних стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну.

  1. Відповідальність відділу охорони навколишнього середовища

7.1. Відповідальність за якість і вчасність виконання функцій відділу несе начальник відділу охорони навколишнього середовища.

7.2. На начальника відділу покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Відповідність законодавству інструкцій і вказівок з питань якості продукції, що  видаються відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і представлення достовірної інформації про якість продукції.

7.2.3. Забезпечення керівництва підприємства інформацією про якість продукції, що випускається.

7.2.4. Вчасне, а також якісне виконання розпоряджень керівництва підприємства з питань якості продукції.

7.2.5. Недопущення використання несправних приладів контролю.

7.2.6. Недопущення застосування застарілих нормативів і стандартів.

7.3. Відповідальність працівників відділу охорони навколишнього середовища встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі охорони навколишнього середовища керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

по представленню

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00