Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ організації та оплати праці

Положення про відділ організації та оплати праці

  1. 1. Загальні положення відділу організації й оплати праці

1.1. Відділ організації й оплати праці є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу організації й оплати праці, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу організації й оплати праці має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язку заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу організації й оплати праці.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі відділу організації й оплати праці, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу організації й оплати праці.

  1. 2. Структура відділу організації й оплати праці

2.1. Структуру і штатну кількість відділу організації й оплати праці затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу організації й оплати праці і за узгодженням з

(відділом організації й оплати праці; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу організації й оплати праці розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Організація процесів праці і управління на підприємстві відповідно до його цілей та стратегії.

Розробка планів праці і заробітної платні підприємства і його підрозділів, планів підвищення продуктивності праці й удосконалення його організації.

Аналіз умов праці й оплати праці на аналогічних підприємствах.

Розробка і проведення заходів щодо:

- розвитку колективних форм організації й оплати праці;

- поліпшення використання робочого часу;

- підвищення кваліфікації і мобільності кадрів;

- удосконалення організації й обслуговування робочих місць, прийомів і методів праці;

- скорочення застосування важкої фізичної праці;

- створення сприятливих умов праці й інших напрямків удосконалення організації праці;

Визначення економічної ефективності впровадження заходів щодо організації праці.

Формування стратегії управління персоналом, що включає:

- визначення цілей управління персоналом (досягнення економічних показників, досягнення соціальних показників, установлення балансу економічних і соціальних показників);

- визначення ідеології і принципів кадрової роботи;

Робота з удосконалення управління та його організаційних структур:

- визначення змісту робіт на кожному робочому місці;

- створення більш сприятливих умов праці;

- визначення принципів і розробка чіткої системи оплати праці;

- оперативний контроль за роботою персоналу;

Розробка заходів щодо зміни організаційно-управлінської структури підприємства.

Розробка штатних розкладів і положень про структурні підрозділи підприємства.

Проведення робіт з вивчення й аналізу трудових процесів, організаційних структур управління, умов праці на підприємстві і виявлення резервів росту продуктивності праці.

Відображення змін організаційно-управлінської структури підприємства в штатних розкладах і положеннях про структурні підрозділи підприємства.

Розробка посадових інструкцій працівників.

Участь у розгляді проектів розширення і реконструкції підприємства з питань забезпечення організації праці і управління виробництвом.

3.2

Нормування праці.

Організація робіт з нормування праці, розрахунку норм, аналізу їхньої якості і своєчасного перегляду.

Упровадження технічно обґрунтованих нормативів  праці.

Організація і проведення заходів щодо удосконалення нормування праці на основі застосування міжгалузевих і галузевих нормативів  праці.

Аналіз ефективності застосування діючих форм і систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання.

Розробка пропозицій по впровадженню прогресивних форм оплати і стимулювання праці.

Розробка положень про преміювання працівників підприємства стосовно конкретних умов їхньої діяльності і контроль за правильністю їхнього застосування.

Проведення семінарів, лекцій і консультацій з питань організації й оплати праці для робітників, фахівців і підприємства.

Розробка правил проведення конкурсів по добору кадрів формування конкурсних комісій.

Облік показників по праці і заробітній платі, їхній аналіз і складання встановленої звітності.

Формування, ведення і збереження бази даних по праці і заробітній платні, кількості працівників.

Проведення наступних заходів щодо визначення і планування потреби в кадрах підприємства:

- визначення факторів, що впливають на потребу у персоналі (стратегія розвитку підприємства, кількість виробленої продукції, застосовувані технології, динаміка робочих місць, ін.);

- аналіз наявності необхідного підприємству персоналу;

- визначення якісної потреби в персоналі (виявлення професійно-кваліфікаційних вимог і аналіз здібностей працівників, необхідних для виконання виробничих планів);

- визначення кількісної потреби в персоналі (прогноз загальної потреби в персоналі, оцінка руху персоналу).

3.3

Організація оплати і стимулювання праці.

Розрахунок і формування фондів заробітної плати структурних підрозділів  залежно від умов роботи і структури заробітної платні, запланованого росту обсягів виробництва, завдань по зниженню трудомісткості.

Контроль за витратою фондів оплати праці і матеріального стимулювання, правильністю застосування форм і систем заробітної платні, тарифних ставок і розцінок, встановлення розрядів оплати праці й окладів.

Розробка механізмів розподілу додаткових доходів, одержуваних у результаті росту продуктивності праці, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва, ін.

3.4

Керування витратами на персонал.

Розробка організаційних мір, що попереджають необґрунтоване скорочення кількості працівників, зайнятих на підприємстві, у випадку зміни обсягів виробництва (регулювання робочого часу, переміщення на інші ділянки роботи, введення скороченого робочого тижня, раннього виходу на пенсію й ін.).

Розробка заходів:

- пов'язаних із звільненням працівників при надлишковій чисельності трудових ресурсів;

-  по винайденню можливості забезпечення робітниками місцями, фінансовими ресурсами працівників надлишкових професій і спеціальностей;

- пов'язаних із залученням працівників при дефіциті трудових ресурсів на підприємстві (підвищення привабливості робочих місць на підприємстві за рахунок збільшення заробітної плати, організація системи професійної підготовки і т.д.).

Розробка спільно зі структурними підрозділами підприємства і профспілковою організацією колективних договорів і перевірка їхнього виконання.

Контроль за:

- дотриманням штатної дисципліни;

- витратою фонду оплати праці;

- правильністю встановлення найменувань професій і посад, застосування тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної платні;

- тарифікацією робіт і встановленням відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідниками розрядів робітником і категорій фахівцям;

- дотриманням на підприємстві трудового законодавства, постанов і розпоряджень уряду, наказів і інструкцій Міністерства праці та соціального розвитку України, МАРНОТРАТ, інших нормативно-правових актів з питань організації й оплати праці і керування підприємством;

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія  відділу організації й оплати праці з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ організації й оплати праці взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З головною бухгалтерією

відомостей про фактично нараховану заробітну платню по підприємству в цілому і по підрозділах; затверджених фондів заробітної платні і фондів матеріального заохочення; зведень про додаткові виплати; рекомендацій з оформлення витрати фондів оплати праці;

даних про використання фондів заробітної платні і фондів матеріального заохочення; положень про преміювання, матеріальну допомогу; норм праці; розрахунків трудомісткості продукції;

5.2

З планово-економічним відділом

планів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг); рекомендацій і вказівок по зниженню трудомісткості продукції; звітів про виконання планів по праці виробничих підрозділів;

розрахунків витрат праці на одиницю продукції; планів по праці структурних підрозділів підприємства і системи трудових показників; пропозицій по формуванню заробітної платні; переліку заходів щодо підвищення продуктивності праці і якості виконання робіт, поліпшення використання робочого часу; звітів про формування фондів оплати праці структурних підрозділів;

5.3

Технічними і виробничими підрозділами

норм витрат часу на виготовлення продукції; пропозицій по зміні норм виробітку; звітів про виконання норм працівниками; пропозицій по найбільш раціональному розміщенню робітників на виробництві і технічному обслуговуванню; матеріалів, необхідних для організації нормування праці і заробітної платні; звітів про використання робочого часу, завантаженості працівників;

Технічними і виробничими підрозділами з питань:

- одержання: норм витрат часу на виготовлення продукції; пропозицій по зміні норм виробітку; звітів про виконання норм працівниками; пропозицій по найбільш раціональному розміщенню робітників на виробництві і технічному обслуговуванню; матеріалів, необхідних для організації нормування праці і заробітної платні; звітів про використання робочого часу, завантаженість працівників;

5.4

З відділом маркетингу

пропозицій по зміні організаційно-управлінської структури підприємства для закріплення в штатних розкладах і положеннях про структурні підрозділи підприємства; інформації про кількісну і якісну потребу підприємства в персоналі;

штатних розкладів і положень про структурні підрозділи підприємства для узгодження з маркетинговими планами; положень про персонал, про преміювання;

5.5

З відділом кадрів і відділом підготовки кадрів

відомостей про прийом, переміщення і звільнення працівників; угоди про облікову кількість працівників; даних про плинність кадрів; розрахунків фондів заробітної платні і кількості; розрахунків потреби в робітниках та службовцях;

штатних розкладів; схем посадових окладів, доплат, надбавок до заробітної платні; показників по праці і заробітній платні;

5.6

З юридичним відділом

відомостей про зміни трудового законодавства, законодавства про соціальне забезпечення; роз'яснень діючого законодавства і порядку його застосування; затверджених Міністерством праці і соціального розвитку України, Міністерством економіки України, іншими відомствами нормативних правових документів з питань нормування праці, організації й оплати праці, керування; огляду судової практики по справах порушення трудового законодавства;

положень про підрозділи, положень про персонал, проектів колективних договорів, посадових інструкцій, нормативів по праці і заробітній платні, інших локальних актів для правової експертизи, візування; заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів, роз'яснення діючого законодавства;

  1. Права відділу організації й оплати праці

Відділ організації й оплати праці має право:

6.1. Вимагати й одержувати від підрозділів необхідні для роботи відділу матеріали.

6.2. Проводити перевірки структурних підрозділів на предмет дотримання трудового законодавства, трудового завантаження працівників, дотримання встановлених нормативів  праці і витрати фондів заробітної плати.

6.3. Давати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання вказівки з питань, що відноситься до компетенції відділу.

6.4. Самостійно вести листування з питань, що входять у компетенцію відділу і не потребують рішення керівника підприємства.

6.5. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відносяться до компетенції відділу, у взаєминах з державними і муніципальними органами, а також іншими підприємствами, організаціями, установами, у тому числі профспілками, соціальними фондами і службами зайнятості.

6.6. Давати роз'яснення, рекомендації і вказівки з питань нормування праці і заробітної плати, а також з інших питань, що входять у компетенцію відділу.

6.7. Припиняти дію локальних актів, що суперечать законодавству, інструкціям і положенням з питань організації й оплати праці.

6.8. Візувати документи:

- про створення, ліквідацію і реорганізацію структурних підрозділів підприємства;

- про встановлення окладів;

- про виплату премій, надбавок до заробітної платні;

  1. Відповідальність відділу організації й оплати праці

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання відділом функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу.

7.2. На начальника відділу організації й оплати праці покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу по виконанню задач і функцій, покладених на відділ.

7.2.2. Організацію у відділі оперативної і якісної підготовки і оформлення документів, ведення діловодства відповідно до діючих правил та інструкцій.

7.2.3. Дотримання співробітниками відділу трудової і виробничої дисципліни.

7.2.4. Забезпечення збереженості майна, що знаходиться у відділі, і дотримання правил пожежної безпеки.

7.2.5. Підбір, розміщення і діяльність співробітників відділу.

7.2.6. Відповідність чинному законодавству проектів наказів, інструкцій, положень, постанов і інших документів, що візуються.

7.3. Відповідальність співробітників відділу встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі організації й оплати праці керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ організації й оплати праці, експертну комісію з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається  обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

За наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу організації й оплати праці, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00