Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ логістики

Положення про відділ логістики

 1. Загальні положення відділу логістики

.1.    Відділ логістики є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює начальник відділу логістики, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2.      Начальник відділу логістики має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу логістики.

1.4.4.      Заступник(и) та керівники структурних підрозділів  у складі відділу логістики, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу логістики.

 1. Структура відділу логістики

2.1. Склад і штатну кількість відділу логістики затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу логістики і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Начальник відділу логістики розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції відділу логістики

Задача

Функції

3.1

Збір, обробка та аналіз організаційної, технічної і фінансової інформації про діяльність  українських  та іноземних  організацій, що працюють у сфері інтересів підприємства.

Проведення необхідних заходів з метою укладання угод з іноземними та українськими партнерами (збір інформації, встановлення ділових контактів з іноземними підприємствами, розробка планів спільної роботи).

Забезпечення виконання зобов'язань з постачання продукції і товарів відповідно до укладених угод.

Розробка спільно з технічними та економічними службами підприємства планів співробітництва з вітчизняними та іноземними організаціями; контроль за виконанням цих планів.

Збір, накопичення й аналіз інформації щодо міжнародного досвіду вирішення окремих проблем в області логістичної діяльності.

3.2

Планування, організація, контроль і керування матеріальними і нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини, матеріалів і готової продукції до споживача згідно з  інтересами та вимогами  останнього, а також обробка, аналіз і збереження відповідної інформації.

Здійснення організації, планування і контролю за зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на стадіях:

- укладання угод;

- постачання продукції відповідно до укладених угод;

- митного оформлення товарів;

- ведення обліку і звітності на складах.

Участь у підготовці матеріалів до укладання угод з постачальниками і споживачами.

Розробка заходів щодо реалізації угод, укладених під час переговорів з українськими та іноземними фірмами.

Контроль за виконанням постачальниками зобов'язань за укладеними угодами (терміни постачань, ціни, кількість, якість, номенклатура тощо).

Організація, планування і контроль забезпечення діяльності складського господарства.

Здійснення контролю за товарними та інформаційними потоками з урахуванням комплексного підходу за схемою: потрібний товар - у потрібній кількості - потрібної якості - у потрібний час - у потрібне місце з мінімальними витратами.

Надання через юридичний відділ претензій, штрафних санкцій до замовників продукції підприємства за порушення умов укладених угод, встановленого порядку розміщення замовлень.

Розробка рекомендацій та раціональних пропозицій щодо організації діяльності відповідних служб підприємства з метою оптимізації витрат при доведенні матеріальних потоків від продавця до покупця.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу логістики з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав відділ логістики взаємодіє:

Підрозділ

З питань

5.1

З відділом матеріально-технічного постачання

Визначення потреби в продукції.
Керування замовленнями, їхніми обсягами, підготовкою і розміщенням.
Керування спеціальними замовленнями.

5.2

З транспортним відділом

Організація приймання товару перевізником.
Організація перевезення вантажів.
Організація передачі товару вантажоодержувачу.
Організація експедирування товарів.

5.3

Зі складом

Розрахунок потреби складського устаткування.
Організація складського обліку.
Розрахунок витрат на складську діяльність.

Організація надходження товарів на склад.
Організація розвантаження товарів.
Організація приймання товарів за кількістю.
Організація приймання товарів за якістю.
Організація збереження товарів на складі.
Організація завантаження товарів на транспортні засоби.
Організація комісіювання відправлень.
Організація переміщення виробів усередині підприємства.
Організація упакування і маркування продукції.
Організація уніфікації тари.
Організація маркування продукції.

5.4

З відділом контролю якості

Організація процесів розробки стандартів підприємства.
Сертифікація продукції.
Організація робіт, пов'язаних із підготовкою претензій до постачальників.
Організація процесу забезпечення сировиною, матеріалами, товарами, інструментом, спецодягом, господарським інвентарем і т.д.
Контроль дотримання норм розрахунків по відділу, відповідно до затвердженого кошторису.

5.5

З відділом роздрібної торгівлі

Вибір каналу розподілу.
Керування каналами розподілу.
Розробка дистриб'юторської та дилерської мереж.
Керування продажами.
Організація роздрібної торгівлі.
Керування обслуговуванням споживачів.

5.6

З планово-економічним відділом

Розрахунок техніко-експлуатаційних показників.
Розрахунок економічних показників.
Розрахунок вартісних показників.

 1. Права

Відділ логістики має право:

6.1. Вимагати від відповідних служб підприємства пропозицій, рекомендацій, матеріалів, звітів, технічної та економічної документації про роботу, пов'язану з іноземними та українськими фірмами, організаціями й окремими фахівцями.

6.2. Вимагати від підрозділів підприємства надання матеріалів (заявок, норм витрати виробів тощо), необхідних для здійснення роботи, що входить у компетенцію відділу.

6.3. У межах, встановлених керівництвом і посадовими інструкціями, представляти підприємство у контактах з українськими та іноземними організаціями й фірмами, вести відповідне листування.

6.4. Контролювати правильність організації збереження товарів (сировини, матеріалів) підрозділами підприємства,   надавати керівництву підприємства пропозиції щодо накладання стягнень на працівників, що припустили порушення встановлених вимог.

6.5. Надавати в юридичний відділ підприємства матеріали для висунення претензій до постачальників при порушенні зобов'язань за угодами.

6.7. Вимагати виконання підрозділами підприємства пропозицій відділу в межах функцій, передбачених дійсним Положенням.

 1. Відповідальність

7.1. Усю повноту відповідальності за якість і вчасність виконання задач і функцій, покладених на відділ дійсним Положенням, несе начальник відділу.

7.2. Міра відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі логістики начальником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором та ін.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій та ін.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту