Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ контролю якості

Положення про відділ контролю якості

  1. 1. Загальні положення відділу контролю якості

1.1. Відділ контролю якості є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу стандартизації, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

1.4.2 Начальник відділу контролю якості має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язку заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу контролю якості.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу контролю якості, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу контролю якості.

  1. 2. Структура відділу контролю якості

2.1. Структуру і штатну кількість відділу контролю якості затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і начальника відділу контролю якості і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу контролю якості розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення випуску підприєм-ством якісної і конкуренто-здатної продукції.

Перевірка матеріальних ресурсів, що надходять на підприємство, (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що комплектують вироби) і підготовка висновків про відповідність їхньої якості стандартам і технічним умовам.

Складання актів приймального контролю  якості матеріальних ресурсів.

3.2

Запобігання випуску підприємс-твом продукції, що не відповідає вимогам стандартів і технічних умов, затвердженим зразкам (еталонам), проектно-конструктор-ській документації.

Операційний контроль на всіх стадіях виробничого процесу.

Проведення вибіркового інспекційного контролю якості окремих технологічних операцій (у тому числі транспортування), технологічного устаткування й інструментів.

Оцінка сорту продукції, що випускається підприємством.

Таврування прийнятої і забракованої продукції.

Оформлення у встановленому порядку документації на прийняту і забраковану продукцію.

Виявлення причин невідповідності продукції вимогам нормативно-технічній  документації, виявлення можливості виправлення браку й усунення дефектів, проведення заходів щодо їх усунення.

Проведення повторних перевірок, зниження сорту продукції.

Забезпечення вилучення з обороту продукції при неможливості (недоцільності) усунення дефектів і браку.

Аналіз і технічний облік браку продукції.

3.3

Матеріально-технічне і методологічне забезпечення (нормативно-технічною і технологічною документацією, довідковими матеріалами) постачань продукції.

Визначення номенклатури вимірюваних параметрів і оптимальних норм точності вимірів.

Організація двостороннього обміну інформацією про якість товару зі споживачами.

Оформлення результатів контрольних операцій, ведення обліку показників якості продукції, браку та його причин, складання періодичної звітності про якість продукції.

Оформлення документів, що засвідчують якість продукції.

Систематичний контроль за станом контрольно-вимірювальних коштів підприємства.

Своєчасне проведення заходів, пов'язаних із введенням нових нормативів і стандартів.

Участь у випробуваннях нових зразків продукції, розробка технічної документації на цю продукцію.

Підготовка продукції до атестації і сертифікації.

Участь у розробці розділів про якість і комплектність угод на постачання продукції.

Аналіз рекламацій, вивчення причин виникнення дефектів і порушень технології виробництва, випуску браку і продукції зниженого сорту.

3.4

Дотримання умов постачання, комплектності продукції за угодами.

Контроль за:

- якістю, комплектністю, упакуванням, консервацією продукції;

- відповідністю продукції, що випускається, стандартам, технічним умовам, затвердженим зразкам (еталонам), проектно-конструкторській документації;

- наявністю товарного знаку підприємства на готовій продукції;

- правильністю збереження в підрозділах підприємства і на складах матеріальних ресурсів і готової продукції;

3.5

Зміцнення виробничої дисципліни, підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якість продукції, що випускається.

Розробка пропозицій по підвищенню якості продукції, що випускається, а також по підвищенню вимог до якості використаних підприємством матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що комплектують вироби).

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу контролю якості з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ контролю якості взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом стандартизації

- стандартів;

- інструкцій;

- технічних умов;

- іншої технічної документації по визначенню якості продукції;

- пропозицій і зауважень по наданій документації;

- інформації про порушення стандартів і технічних умов; ...

5.2

З відділом головного технолога

- висновків про відповідність матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, ін.) ТУ і ДСТ;

- висновків про можливість застосування матеріальних ресурсів у виробництві;

- матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, ін.) на аналіз їхньої відповідності ДСТ, ТУ;

- ...

5.3

З відділом головного конструктора

- технічної документації по проведенню випробувань зразків продукції;

- технологічних карт із нормами допусків відповідно до ДСТ і ТІЄІ;

- описів технологічних процесів із зазначенням вимог до якості;

- ...

- відомостей про виявлені технологічні недоліки і пропозиції по їх усуненню;

- пропозицій по підвищенню якості продукції;

- узагальнених відомостей про якість випущеної продукції і кількість браку;

- протоколів випробувань і досліджень зразків продукції;

5.4

З відділом головного механіка

- планів проведення перевірки і ремонту устаткування;

- засобів контролю за якістю ремонту устаткування;

- пропозицій по поліпшенню якості продукції;

- ...

5.5

З відділом головного енергетика

- графіків профілактичних робіт на електроустаткуванні;

- комплектуючих до електроустаткування;

- допомоги в ремонті електроустаткування;

- заявок на ремонт електроустаткування;

- заявок на комплектуючі до електроустаткування;

- ...

5.6

З інструментальним відділом

- вимірювального інструмента (у тому числі власного виробництва);

- заявок на новий інструмент;

- актів списання несправного вимірювального інструмента;

5.7

З виробничою лабораторією та її підрозділами

- актів за результатами випробувань;

- актів досліджень зразків;

- висновків про відповідність ДСТ, ТУ;

- методологічних рекомендацій з поліпшення якості продукції;

- завдань на проведення випробувань, досліджень (механічним, фізичним чи хімічним способом);

- ...

5.8

З відділом матеріально-технічного постачання

- супровідних документів постачальників на матеріальні ресурси, що надходять на підприємство (сертифікатів, декларацій про відповідність, паспортів і т.д.);

- копій договорів постачань, змін до них;

- інших документів для складання рекламацій;

- актів приймання продукції по якості і комплектності;

- актів відбраковування продукції;

- заяв про рекламації;

5.9

З відділом збуту

- зразків пакувальних ярликів;

- рекламацій до якості продукції, отриманих підприємством від споживачів;

- даних про повернення продукції споживачами;

- ...

- документів, що підтверджують якість продукції (декларацій, паспортів і т.д.);

- документів, що супроводжують продукцію і належать до передачі споживачам;

- дозволів на пломбування шухляд, контейнерів, вагонів;

- звітів про розгляд рекламацій по якості продукції, відомостей про основні напрямки рекламацій;

5.10

З головною бухгалтерією

- відомостей про результати обліку збитків через брак;

- відомостей про стягнення з винних;

- ...

- актів відбраковування продукції;

- висновків про винність працівників;

- копій рекламацій;

- розрахунків витрат на усунення браку;

5.11

З відділом маркетингу

- актів зовнішнього приймання контрагентами;

- інформації про невідповідність заявленої якості продукції протягом гарантійних термінів;

- представлення про поставку продукції по окремих позиціях номенклатури на гарантійне обслуговування, а також про зняття з гарантійного обслуговування;

- даних відділу (бюро) обслуговування після продажу

про недоліки продукції, виявлені у процесі її використання чи експлуатації;

- зразків продукції, що випускається підприємствами-конкурентами, для встановлення ступеня якості;

- відомостей про технологічні зміни продукції;

- відомостей про заходи щодо підвищення якості продукції;

- узагальнених результатів рекламаційної роботи;

- результатів аналізу якості зразків продукції, що випускається підприємствами-конкурентами;

- ...

5.12

З юридичним відділом

- копій розділів договорів з постачальниками про якість продукції;

- запитів про якість продукції, що випускається, для претензійної і позовної роботи;

- технічних рекомендацій зі складання розділів договорів, що стосується приймання продукції по якості і комплектності;

- відповідей на запити юридичного відділу;

  1. Права відділу контролю якості

6.1. Відділ контролю якості має право:

6.1.1. Припиняти прийом і відвантаження продукції у випадку:

- невідповідності її якості стандартам, технічній документації, затвердженим еталонам, зразкам;

- невідповідності її комплектності установленій нормативно-технічній документації;

- відсутності обов'язкової встановленої технічної документації;

Про припинення приймання (відвантаження) начальник відділу контролю якості інформує технічного директора в письмовому вигляді.

Розпорядження начальника відділу контролю якості про відмову в пропуску продукції може бути скасовано тільки на підставі письмового наказу директора.

6.1.2. При виявленні невідповідності продукції стандартам на окремих етапах виробництва вносити пропозиції керівництву підприємства про припинення процесу виготовлення у відповідних структурних підрозділах підприємства, а саму продукцію бракувати.

6.1.3. Вимагати від керівників усіх структурних підрозділів:

- проведення заходів, спрямованих на підвищення якості виробленої продукції;

- надання необхідної для здійснення роботи відділу інформації;

6.1.4. У випадку виникнення суперечок по якості продукції приймати остаточне рішення про прийом чи бракування останньої.

6.1.5. При розв'язанні суперечок про якість продукції в суді видавати експертний висновок (за вимогою суду).

6.2. Начальник відділу контролю якості також має право надавати:

6.2.1. Пропозиції про заохочення працівників, що відзначились, і про залучення до дисциплінарної відповідальності працівників, що не дотримуються трудової і виробничої дисципліни.

6.2.2. Висновки про факти псування цінностей (при складанні документів для оформлення списання нестач цінностей і псування понад норми природного збитку).

  1. Відповідальність відділу контролю якості

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділу несе начальник відділу контролю якості.

7.2. На начальника відділу покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Відповідність законодавству видаваних відділом інструкцій і вказівок з питань якості продукції.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про якість продукції.

7.2.3. Забезпечення керівництва підприємства інформацією про якість продукції, що випускається.

7.2.4. Своєчасне, а також якісне виконання розпоряджень керівництва підприємства з питань якості продукції.

7.2.5. Недопущення використання несправних приладів контролю.

7.2.6. Недопущення застосування застарілих нормативів і стандартів.

7.3. Відповідальність працівників відділу контролю якості встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі контролю якості керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається  обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

За наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00