Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ капітального будівництва

Положення про відділ капітального будівництва

  1. 1. Загальні положення відділу капітального будівництва

1.1. Відділ капітального будівництва є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу капітального будівництва, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу капітального будівництва має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язку заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу капітального будівництва.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу капітального будівництва, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу капітального будівництва.

  1. 2. Структура відділу капітального будівництва

2.1. Структуру і штатну кількість відділу капітального будівництва затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням

начальника відділу капітального будівництва і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу капітального будівництва розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Організація будівництва і реконструкції виробничих сил.

Розробка проектів довгострокових, середньострокових і поточних планів капітального будівництва.

Складання титульних списків на всі об'єкти капітального будівництва, заявок на будівельні матеріали й устаткування.

Розробка планів введення нових виробничих сил і культурно-побутових об'єктів.

3.2

Організація будівництва і реконструкції допоміжних об'єктів культурно-побутового призначення.

Висновок угод із проектними організаціями і підрядчиками на розробку проектно-кошторисної документації і будівництво об'єктів.

Узгодження графіків проектних і будівельних робіт.

Організація підготовки будівельних майданчиків.

Узгодження з органами, що здійснюють технічний нагляд, питань, пов'язаних з установкою, випробуванням і реєстрацією устаткування на будівельних майданчиках.

3.3

Забезпечення вчасного введення нових об'єктів в експлуатацію.

Фінансове забезпечення будівельно-монтажних робіт.

Планування постачання об'єктів будівництва матеріалами й устаткуванням.

Виконання планів капітального будівництва.

Вчасна видача проектно-кошторисної і технічної документації для будівельних робіт.

Технічний нагляд за термінами і якістю виконання робіт, за їхньою відповідністю затвердженій проектно-кошторисній документації, робочим кресленням, будівельним нормам, стандартам, нормам техніки безпеки, виробничій санітарії, вимогам раціональної організації праці.

Підготовка документації по завершених об'єктах для приймальної комісії.

Контроль за своєчасним введенням об'єктів в експлуатацію.

3.4

Економія коштів підприємства за рахунок ефективного використання капітальних вкладень, скорочення обсягів незавершеного будівництва і раціоналізації роботи всіх структурних підрозділів відділу.

Облік незавершеного будівництва.

Визначення потреби в будівництві нових виробничих сил і культурно-побутових споруджень.

Підготовка матеріалів, необхідних для економічного обґрунтування необхідності будівництва нових об'єктів.

Участь у загальному плануванні діяльності підприємства.

Координація діяльності структурних підрозділів відділу.

Організація консультацій за рішенням окремих будівельних питань.

Організація взаємодії з науково-дослідними інститутами, організаціями.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу капітального будівництва з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ капітального будівництва взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом комплектації устаткування

- рахунків "до оплати" закуповуваного устаткування;

- звітів про обіг устаткування;

- довідок про запаси устаткування, що комплектують вироби;

- звітів про інвентаризацію;

- планів і термінів придбання устаткування за заявками відділу капітального будівництва;

- копій актів приймання устаткування;

- планів виділення коштів на придбання устаткування і комплектуючих виробів;

- погоджень рахунків оплати устаткування;

- ...

5.2

З відділами головного конструктора, головного технолога, головного енергетика

- заявок на введення в експлуатацію технологічного й енергетичного устаткування на нових об'єктах;

- відомостей і графіків введення в експлуатацію нових об'єктів;

- планів введення в експлуатацію нового технологічного й енергетичного устаткування;

5.3

З відділом матеріально-технічного постачання

- замовлених будівельних матеріалів;

- консультацій по будівельних матеріалах;

- запитів про припустимі технологічні відхилення якості будівельних матеріалів;

- узгодження технологічних умов на спеціальні матеріали;

- заявок з переліком матеріалів, необхідних для будівництва;

- допусків на відхилення якості будівельних матеріалів;

- планів будівництва;

-

5.4

З відділом охорони праці

- інформації про нормативи і стандарти трудового законодавства (на виконання будівельних робіт);

- висновків про відповідність технології будівництва і застосування будівельно-монтажного устаткування вимогам техніки безпеки;

- інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

- заявок на видачу висновків про відповідність технології будівництва і застосування будівельно-монтажного устаткування вимогам техніки безпеки;

- ...

5.5

З відділом технічної інформації

- технічної документації по окремих питаннях;

- заявок на копії технічної документації відділу;

- ...

- копій будівельної документації відділу;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, розмноження і розсилання технічної і будівельної документації;

5.6

З відділом організації й оплати праці

- консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- завдань по зниженню трудомісткості будівництва за рахунок удосконалення технології будівельно-монтажних робіт;

- проекту штатного розкладу;

- звітів про виконання розпоряджень по зниженню трудовитрат;

- ...

5.7

З планово-економічним відділом

- погоджених і затверджених планів будівництва;

- погоджень термінів будівництва;

- проектів планів будівництва;

- планів інших технічних заходів;

- інших матеріалів на запити планово-економічного відділу;

5.8

З фінансовим відділом

- затверджених планів капітальних вкладень на будівництво;

- консультацій по розрахунках капітальних вкладень на будівництво;

- планів капітальних вкладень на твердження;

- розрахунків витрат на капітальне будівництво;

- ...

5.9

З юридичним відділом

- роз'яснень і консультацій по правових питаннях;

- допомоги в оформленні будівельної документації і угод, а також у діях по нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;

- будівельної документації і договорів для правової експертизи і візування;

- ...

  1. Права відділу капітального будівництва

Відділ капітального будівництва має право:

6.1.1. Регулювати розподіл матеріальних і коштів, виділених на капітальне будівництво.

6.1.2. Вимагати від начальників усіх структурних підрозділів:

- виконання запропонованих норм експлуатації будинків і споруджень;

- вчасного надання відомостей про порушення норм експлуатації будинків і споруджень;

- надання іншої інформації, необхідної для діяльності відділу;

6.1.3. Доручати окремим структурним підрозділам підприємства проведення робіт з питань забезпечення капітального будівництва.

6.2. Начальник відділу капітального будівництва також має право:

6.2.1. Надавати керівництву підприємства пропозиції про заохочення працівників, що відзначились, і про накладання стягнень на працівників, що порушують виробничу і трудову дисципліну.

  1. Відповідальність відділу капітального будівництва

7.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділом несе начальник відділу капітального будівництва.

7.2. На начальника відділу капітального будівництва покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.

7.2.2. Своєчасне і якісне виконання наказів керівництва.

7.2.3. Відповідальність працівників відділу капітального будівництва установлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі капітального будівництва керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається  обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

( заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

За наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00