Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ кадрів

Положення про відділ кадрів

  1. 1. Загальні положення відділу кадрів

1.1. Відділ кадрів є структурним підрозділом підприємства в складі відділу персоналу.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо заступнику директора по керуванню персоналом.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу кадрів, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням заступника директора з управління персоналом.

1.4.2 Начальник відділу кадрів має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язку заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу кадрів.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі відділу кадрів, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням заступника директора з управління персоналом і за узгодженням з начальником відділу кадрів.

  1. 2. Структура відділу кадрів

2.1. Структуру і штатну кількість відділу кадрів затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням заступника директора управління персоналом і за узгодженням з

(начальником відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу кадрів розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

2.4. ...

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Підбір, розміщення і виховання кадрів.

Розробка кадрової політики і стратегії підприємства.

Розробка прогнозів, визначення поточної потреби в кадрах і джерел її задоволення на основі вивчення ринку праці.

Комплектування підприємства кадрами робітників, службовців і фахівців необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до цілей, стратегії і профілю підприємства, які змінюються зовнішніми і внутрішніми умовами його діяльності.

Формування і ведення банку даних про кількісний і якісний склад кадрів.

Підбор і добір працівників разом з керівниками зацікавлених підрозділів і внесення відповідних пропозицій про їхнє призначення на зазначені посади, оформлення наказів про прийом на роботу й іншої необхідної для цього документації.

3.2

Вивчення ділових і моральних якостей працівників по їхній практичній діяльності.

Підготовка матеріалів для заохочення персоналу.

Підготовка матеріалів по залученню працівників до матеріальної і дисциплінарної відповідальності.

Розміщення кадрів на основі оцінки їхньої кваліфікації, особистих і ділових якостей.

Вивчення професійних, ділових і моральних якостей працівників у процесі їхньої трудової діяльності.

3.3

Створення резерву кадрів для висування на керівні і матеріально відповідальні посади.

Розробка пропозицій про прийом на роботу за конкурсом відповідно до порядку, встановленого законодавством, підготовка й організація роботи конкурсної комісії.

Інформування працівників усередині підприємства про наявні вакансії, використання засобів масової інформації для розміщення оголошень про найом працівників.

Установлення прямих зв'язків з навчальними закладами і службами зайнятості.

Оформлення прийому, перекладу і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій і наказів керівника підприємства.

Контроль за правильністю розміщення працівників і використання їхньої праці в структурних підрозділах підприємства.

Видача довідок про роботу на підприємстві, займану посаду і розмір заробітної платні.

Контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і дотриманням працівниками правил внутрішнього розпорядку.

Аналіз плинності кадрів.

3.4

Організація і проведення усіх видів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Організація проведення атестації працівників підприємства, її методичне й інформаційне забезпечення, участь в аналізі результатів атестації, здійснення постійного контролю за ходом виконання рішень атестаційної комісії.

3.5

Облік кадрів.

Облік особового складу.

Видача довідок про дійсну і колишню трудову діяльність працівників.

Прийом, заповнення, збереження і видача трудових книжок.

Ведення встановленої документації по кадрах.

Оформлення й облік відряджень.

Табельний облік.

3.6

Забезпечення прав, пільг і гарантій працівників підприємства.

Підготовка необхідних матеріалів для розгляду на комісії зі встановлення вислуги років.

Підготовка відповідних документів з пенсійного страхування і надання їх в органи соціального забезпечення.

Забезпечення соціальних гарантій трудящих в області зайнятості, дотримання порядку працевлаштування і перенавчання працівників, що звільняються, надання їм встановлених пільг і компенсацій.

Складання графіків відпусток, облік використання працівниками відпусток, оформлення чергових відпусток відповідно до затверджених графіків і додаткових відпусток.

Розробка заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, зниження плинності кадрів, утрат робочого часу, контролю за їхнім виконанням.

Розгляд скарг і заяв працівників з питань прийому, переміщення і звільнення, порушення трудового законодавства.

Уживання заходів щодо виявлення й усунення причин, які породжують скарги працівників.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу кадрів з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ кадрів взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З усіма структурними підрозділами підприємства

- заявок на робітників та службовців;

- характеристик на працівників, що представляються до заохочення;

- характеристик на працівників, приваблюваних до матеріальної і дисциплінарної відповідальності;

- пояснювальних записок від порушників трудової і професійної дисципліни;

- пропозицій по складанню графіків відпусток;

- ...

- ...

- рішень про заохочення працівників;

- копій наказів про прийом, переміщення і звільнення;

- затверджених графіків відпусток;

- рішень атестаційної комісії;

5.2

З головною бухгалтерією

- довідок про заробітну платню для оформлення пенсії;

- матеріалів для видачі довідок працівникам про роботу на підприємстві, займану посаду і розмір заробітної платні;

- відомостей про прийом, переміщення і звільнення працівників;

- проектів наказів про прийом, звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб;

- табеля обліку робочого часу;

- графіка відпусток;

- листків тимчасової непрацездатності до оплати;

5.3

З відділом організації й оплати праці

- штатного розкладу;

- схем посадових окладів, доплат, надбавок до заробітної платні;

- показників праці і заробітної платі;

- положень про преміювання працівників;

- розрахунків фондів заробітної платні і чисельності;

- розрахунків потреби в робітниках та службовцях;

- відомостей про прийом, переміщення і звільнення працівників;

- відомостей про облікову кількість працівників;

- даних про плинність кадрів;

- ...

5.4

З відділом підготовки кадрів

- розрахунків потреби в кваліфікованих кадрах по окремих посадах, спеціальностях, професіях;

- відомостей про якісний склад робітників, фахівців і службовців;

- інформації про кандидатів на посади викладачів та інструкторів;

- ...

- графіків направлення керівників і фахівців у навчальні заклади для підвищення кваліфікації;

- списків працівників, що навчаються в середніх спеціальних і вищих освітніх установах;

- планів проведення занять, відомостей про успішність учнів і терміни навчання;

- результатів підсумкових іспитів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності;

- пропозицій по складу атестаційних комісій;

5.5

З юридичним відділом

- відомостей про зміни трудового законодавства, законодавства про соціальне забезпечення;

- роз'яснень діючого законодавства і порядку його застосування;

- ...

- проектів трудових договорів з керівниками підприємства;

- заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів, і на роз'яснення діючого законодавства;

- наказів для візування;

  1. Права відділу кадрів

Відділ кадрів має право:

6.1. Запитувати в структурних підрозділах необхідні дані про працівників, а при прийомі на роботу і переміщеннях працівників - думку керівників відповідних структурних підрозділів.

6.2. Контролювати в структурних підрозділах дотримання з боку працівників законодавства про працю, надання встановлених пільг і переваг.

6.3. Давати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання вказівки з питань, що відноситься до компетенції відділу кадрів.

6.4. Вимагати й одержувати від усіх структурних підрозділів підприємства відомості, необхідні для виконання покладених на відділ задач.

6.5. Самостійно вести листування з питань підбору кадрів, а також з інших питань, що входять у компетенцію відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.6. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відносяться до компетенції відділу, у взаєминах з державними і муніципальними органами, а також іншими підприємствами, організаціями, установами, у тому числі агентствами з найму і службами зайнятості.

6.7. Давати роз'яснення, рекомендації і вказівки з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.8. Проводити наради і брати участь у нарадах з кадрових питань, що проводяться на підприємстві.

  1. Відповідальність відділу кадрів

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання відділом функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу кадрів.

7.2. На начальника відділу кадрів покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу по виконанню задач і функцій, покладених на відділ.

7.2.2. Організацію у відділі оперативної і якісної підготовки і виконання документів, ведення діловодства відповідно до діючих правил та інструкцій.

7.2.3. Дотримання співробітниками відділу трудової і виробничої дисципліни.

7.2.4. Забезпечення збереженості майна, що знаходиться у відділі, і дотримання правил пожежної безпеки.

7.2.5. Підбір, розміщення і діяльність співробітників відділу.

7.2.6. Відповідність чинному законодавству проектів наказів, інструкцій, положень, постанов і інших документів, що візуються.

7.3. Співробітники відділу кадрів при оцінці ділових якостей працівників підприємства зобов'язані виходити тільки з офіційно отриманих даних і матеріалів і не мають право розголошувати наявні відомості про особисте життя працівників.

7.4. Відповідальність співробітників відділу кадрів установлюється їхніми посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі кадрів керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається  обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

За наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00