Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ інформації

Положення про відділ інформації

  1. 1. Загальні положення відділу інформації

1.1. Відділ інформації є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підкоряється безпосередньо технічному директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу інформації, призначуваний на посаду наказом технічного директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу інформації має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу інформації.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу інформації, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

  1. 2. Структура відділу  інформації

2.1. Склад і штатну кількість відділу інформації затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і начальника відділу інформації і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців і ін.)

2.3. Начальник відділу інформації розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Забезпечення підрозділів підприємства й окремих працівників спеціально підготовленою інформацією про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки, економіки і передового виробничого досвіду

Підготовка аналітичних і рекламних матеріалів.
Виявлення потреб керівників і фахівців підприємства в науково-технічній і економічній інформації, необхідній для дослідження кон'юнктури ринку і вивчення проблем конкурентноздатності продукції підприємства, розробки конструкторських і технологічних проектів, прийняття технічних і організаційних рішень, підготовки заходів щодо удосконалення виробничих процесів, організації праці управління підприємством.
Проведення дослідження ринку інформаційних послуг і маркетингу інформаційної продукції і послуг підприємства.
Збір, систематизація, вивчення й узагальнення інформаційних
матеріалів.
Підготовка рефератів і анотацій, тематичних оглядів про стан і тенденції розвитку виробництва.
Проведення роботи із зіставлення результатів діяльності підприємства з досягненнями аналогічних вітчизняних і зарубіжних
підприємств.
Участь у підготовці до видання інформаційних матеріалів, каталогів і проспектів по продукції, що випускається підприємством.
Ведення обліку ефективності використання на підприємстві інформаційних матеріалів про досягнення науки і техніки, передовий виробничий досвід.
Підготовка звітності про інформаційну роботу відділу

3.2

Створення зовнішнього і внутрішнього інформаційного середовища  підприємства.

Участь у вирішенні задач маркетингу продукції підприємства.
Забезпечення умов реалізації власної програми маркетингу інформаційної продукції.

Систематичне поповнення довідково-інформаційного фонду на основі тематичних планів комплектування вітчизняними та зарубіжними матеріалами і використання нових інформаційних технологій.
Створення довідково-інформаційного фонду підприємства.
Підготовка матеріалів про передовий виробничий досвід підприємства на запити сторонніх організацій.
Складання матеріалів і їхнє надання у встановленому порядку в органи науково-технічної інформації.

3.3

Підвищення науково-технічних і економічних знань працівників підприємства.

Забезпечення впровадження сучасних інформаційно-пошукових систем.
Участь у пропаганді досягнень вітчизняної і зарубіжної науки і техніки, передового досвіду, організації їхнього впровадження, а також у проведенні нарад, семінарів, лекцій, екскурсій, виставок, демонстрації науково-технічних фільмів.
Переклад іноземної літератури, каталогів, науково-технічної документації з дотриманням діючого порядку координації перекладів.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу інформації з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ інформації взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З технічними підрозділами і цехами

- технічної документації для реєстрації, обліку і збереження:
- копій технічної документації;
- повідомлень про зміни в технічній документації;
- актів про списання технічної документації;
заявок на розмноження і розсилання технічної документації

- креслень, схем, іншої технічної документації;
- технічної літератури;
вказівок, інструкцій про порядок оформлення технічної документації для архіву

5.2

З відділом матеріально-технічного забезпечення

матеріально-технічних ресурсів за заявками відділу


заявок на необхідні відділу матеріально-технічні ресурси (канцелярське приладдя, оргтехніку і т.п. )

5.3

З відділом організації праці і заробітної платні

- затвердженого штатного розкладу;
- положення про преміювання працівників відділу;
консультацій з питань трудового права

пропозицій по формуванню штатного розкладу відділу

  1. Права відділу інформації

Відділ інформації має право:

6.1. Контролювати використання інформаційних матеріалів у підрозділах підприємства.
6.2. Вимагати від структурних підрозділів підприємства надання матеріалів, відомостей, інформації, необхідної для діяльності відділу.
6.3. Вимагати від начальників усіх структурних підрозділів своєчасного надання документів і матеріалів, необхідних для роботи відділу.
6.4. Надавати керівництву підприємства:
6.4.1. Пропозиції щодо заохочення працівників відділу інформації.
6.4.2. Інформацію про плани відділу і звіт про їхнє виконання.
6.5. Проводити  атестацію працівників відділу.

  1. Відповідальність відділу інформації

7.1. Начальник відділу інформації несе відповідальність за сумлінне і своєчасне виконання функцій, покладених на відділ.
7.2. На начальника відділу інформації покладається персональна відповідальність за:
7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі керівництва відділом.
7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про діяльність відділу.
7.2.3. Своєчасне виконання наказів керівництва.
7.3. Відповідальність працівників відділу інформації встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі по інформації керівником відділу, співробітником або іншою особою необхідно звернутися в

(службу персоналу, відділ кадрів, експертну комісію з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається  обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

За наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00