Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ зовнішньої кооперації

Положення про відділ зовнішньої кооперації

 1. Загальні положення відділу зовнішньої кооперації

.1.    Відділ зовнішньої кооперації є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо комерційному директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює начальник відділу зовнішньої кооперації, який призначається на посаду наказом директора підприємства за наданням комерційного директора.

1.4.2.      Начальник відділу зовнішньої кооперації має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу зовнішньої кооперації.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу зовнішньої кооперації, інші працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням комерційного директора  спільно  з начальником відділу зовнішньої кооперації.

 1. Структура відділу зовнішньої кооперації

2.1. Склад і штатну кількість відділу зовнішньої кооперації затверджує директор підприємств виходячи з умов та особливостей діяльності підприємства за наданням комерційного директора  спільно з начальником відділу зовнішньої кооперації та за узгодженням із

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Начальник відділу зовнішньої кооперації розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції відділу зовнішньої кооперації

Задача

Функції

3.1

Вчасне, рівномірне і комплектне забезпечення потреби підприємства у напівфабрикатах і комплектуючих виробах, отримуваних по кооперації

Визначення за плановими періодами потреби у напівфабрикатах і комплектуючих виробах на базі встановлених норм їх витрати для виконання виробничої програми, науково-дослідних, дослідно-конструкторських і ремонтно-експлуатаційних потреб, створення перехідного складського запасу, поповнення незавершеного виробництва.

Надання у вищі організації у встановленому порядку заявок на необхідні напівфабрикати і комплектуючі вироби, а також заявки у Міністерство зовнішньої торгівлі на імпорт напівфабрикатів і комплектуючих виробів відповідно до встановлених термінів, форм і діючих методичних вказівок та інструкціями.

Здійснення реалізації виділених фондів.

Розміщення замовлень на централізоване постачання необхідних напівфабрикатів та комплектуючих виробів.

Підготовка матеріалів до укладання угод з постачальниками.

Контроль виконання постачальниками зобов'язань за укладеними угодами (терміни постачань, ціни, кількість, якість, номенклатура тощо), здійснення обліку і реєстрації сплати рахунків.

Підготовка матеріалів для надання претензій постачальникам щодо порушення ними зобов'язань та умов укладених угод. Складання висновків за позовами контрагентів.

3.2

Забезпечення найбільш повного та ощадливого використання на підприємстві напівфабрикатів і комплектуючих виробів

Здійснення контролю за видачею напівфабрикатів і комплектуючих виробів за встановленими нормами та їх витратою в підрозділах підприємства.

Забезпечення контролю за розмірами запасів та їхнє регулювання, що запобігає утворенню на складах зайвих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, уживання заходів щодо реалізації неліквідів.

Розробка разом з іншими службами заходів щодо раціональної й ощадливої витрати напівфабрикатів і комплектуючих виробів, здійснення контролю за їхнім виконанням.

Участь у розробці обґрунтованих норм і нормативів.

Здійснення у встановленому порядку реалізації неліквідних, наднормативних і зайвих напівфабрикатів і комплектуючих виробів.

3.3

Раціональна організація діяльності відповідних служб підприємства

Участь у забезпеченні належної організації відповідного складського господарства, високого рівня механізації й автоматизації транспортно-складських операцій.

Забезпечення обліку руху напівфабрикатів і комплектуючих виробів на складах підприємства, участь у проведенні інвентаризації відповідних матеріальних цінностей.

Забезпечення збереження тари, яка повертається, і повернення її у встановлений термін.

Забезпечення техніки безпеки і пожежної безпеки у приміщеннях та на складах.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу зовнішньої кооперації з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав відділ зовнішньої кооперації взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом технічного контролю

висновку центральної вимірювальної лабораторії, що засвідчують якість комплектуючих виробів, які надійшли, і дозвіл на застосування їх у виробництві, сигнали про заборону видачі виробів зі складів, що мають відхилення від технічних умов, акти на вироби, забраковані при прийманні

супровідні документи постачальника (сертифікати, акти іспитів і паспорти) на комплектуючі вироби, що надходять на підприємство; виписки з угод з постачальниками, зміни в угодах, а також інші документи, необхідні для довідок чи складання рекламаційних актів

5.2

З головною бухгалтерією

відомості про матеріали, що знаходяться у дорозі, відомості про рух номенклатурних виробів і реалізації наднормативних залишків на початок місяця і кварталу у вартісній оцінці, звітні дані про вартість комплектуючих виробів, спецустаткування, витрачених підрозділами підприємства; інформацію про невиплачені рахунки із зазначенням причин; норми запасів матеріалів на складах у грошовій оцінці; план витрат на телефонні, телеграфні  витрати та витрати на відрядження

відомості на зайві матеріали і неліквіди; розрахунки й інші дані для стягнення з постачальників пені, штрафів і неустойок, а також висновків з претензій постачальників; звітні дані про рух матеріалів і виробів та про їх залишки на кінець кожного місяця

5.3

З технічними відділами

специфіковані норми витрати комплектуючих виробів, а також затверджені технічні  умови на їхнє постачання; відомості про зміни норм; повідомлення про заміну покупних комплектуючих виробів, висновки щодо запитів про заміну покупних комплектуючих виробів, а також щодо відхилення від технічних умов на їхнє постачання; розрахунки потреб і заявки на покупні комплектуючі вироби, необхідні для забезпечення дослідних зразків виробів, систем і вузлів з додаванням відповідних обґрунтувань

відомості про виділені фонди на покупні комплектуючі вироби за заявками відділів і про наявність їх на складах; перелік дефіцитних комплектуючих виробів для обмеження застосування їх у конструкторських розробках; повідомлення із запитом про заміну покупних комплектуючих виробів; запит про можливість відхилень від технічних вимог отриманих від постачальників комплектуючих виробів; угоди на постачання комплектуючих виробів з метою узгодження; адреси всіх постачальників комплектуючих виробів.

5.4

З виробничо-диспетчерським відділом

оперативні виробничі програми і графіки; відомості про наявність заділів у виробництві; графіки надходження комплектуючих виробів, узгоджені з термінами запуску і випуску виробів; відомості про заплановані зміни у виробничій програмі і графіках.

відомості про забезпечення виробничої програми комплектуючими виробами; відомості про наявність комплектуючих виробів; відомості про зміни термінів завезення комплектуючих виробів; дозвіл на заміну комплектуючих виробів.

5.5

З юридичним відділом

проекти договорів і додаткових угод до них для перевірки і візування; необхідні розрахунки й обґрунтування для надання претензій до постачальників, а також для ведення арбітражних і судових справ, пов'язаних із порушенням угод і умов постачання

5.6

З планово-економічним відділом

річні і квартальні плани випуску виробів; плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; відомості про норми і залишки незавершеного виробництва; повідомлення про зміни у виробничому і технічному плані.

основні розрахунки за планом економічного і соціального розвитку підприємства щодо розподілу матеріально-технічного постачання.

5.7

З транспортним відділом

розрахунки і заявки на запасні частини для ремонту й експлуатації транспорту.

заявки і доручення на транспорт для перевезення вантажів

5.8

З відділом збуту

заявки на устаткування, необхідне для здійснення комплектного постачання, у терміни, достатні для вчасного замовлення цієї продукції

відомості про надходження устаткування для комплектації

5.9

З цехами основного виробництва

дані про фактичну витрату матеріалів за звітний період і про залишки виробів; акти про брак, оформлені у встановленому порядку

лімітні карти на надання матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів

 1. Права відділу зовнішньої кооперації

Відділ зовнішньої кооперації має право:

6.1. Вимагати від підрозділів підприємства надання матеріалів (заявок, норм витрати виробів тощо), необхідних для здійснення роботи, що входить у компетенцію відділу.

6.2. Контролювати правильність збереження і використання напівфабрикатів і комплектуючих виробів підрозділами підприємства і надавати керівництву підприємства пропозиції щодо накладання стягнень на працівників, що припустили порушення встановлених вимог.

6.3. У разі потреби перерозподіляти напівфабрикати і комплектуючі вироби між підрозділами підприємства.

6.4. Надавати до юридичного відділу підприємства матеріали щодо претензій до постачальників у разі порушень зобов'язань угод.

6.5. Представляти підприємство у вищих, постачальницьких та інших організаціях з питань постачання і захисту заявок на напівфабрикати і комплектуючі вироби, вести відповідне листування.

6.6. Вказівки відділу в межах функцій, передбачених дійсним Положенням, є обов'язковими до керівництва і виконання підрозділами підприємства.

 1. Відповідальність відділу зовнішньої кооперації

7.1. Всю повноту відповідальності за якість і вчасність виконання задач і функцій, покладених на відділ дійсним Положенням, несе начальник відділу.

7.2. Міра відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі зовнішньої кооперації керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити в прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним  директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту