Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ зовнішньоекономічних відносин

Положення про відділ зовнішньоекономічних відносин

 1. Загальні положення відділу зовнішньоекономічних відносин

.1.    Відділ зовнішньоекономічних відносин є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо комерційному директору підприємства.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.                  Відділ очолює начальник відділу зовнішньоекономічних відносин, призначуваний на посаду наказом директора підприємства за наданням комерційного директора.

1.4.2.                  Начальник відділу зовнішньоекономічних зносин має ______ заступника (ів).

1.4.3.                  Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу зовнішньоекономічних відносин.

1.4.4.                  Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу зовнішньоекономічних відносин, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням комерційного директора спільно з начальником відділу зовнішньоекономічних відносин.

 1. Структура відділу зовнішньоекономічних відносин

2.1. Склад і штатну кількість відділу зовнішньоекономічних зносин затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням комерційного директора спільно з начальником відділу зовнішньоекономічних відносин і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу зовнішньоекономічних зносин розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі і функції відділу зовнішньоекономічних зносин

Задача

Функції

3.1

Організація науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами та організаціями.

Проведення необхідних заходів щодо науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами та організаціями у справі вивчення і впровадження передового закордонного досвіду (збір інформації, встановлення ділових контактів з іноземними підприємствами, розробка планів спільної роботи, обмін фахівцями, організація роботи з іноземними фахівцями).

Розробка разом з технічними відділами планів науково-технічного співробітництва з іноземними організаціями; контроль за виконанням.

Контроль за ходом монтажних і пусконалагоджувальних робіт імпортного устаткування.

Розробка заходів щодо реалізації угод, укладених під час переговорів із закордонними фірмами.

Контроль за вчасним оформленням звітів і пропозицій за результатами поїздок на іноземні фірми, підприємства.

Організація протокольних заходів, пов'язаних із прийомом і обслуговуванням іноземних делегацій та окремих фахівців на підприємстві.

3.2

Збір і накопичення технічної інформації про діяльність іноземних фірм і організацій, що  цікавлять підприємство.

Організація проведення технічних переговорів із представниками іноземних фірм.

Переклад каталогів, проспектів, журналів та іншої технічної документації.

Забезпечення перекладачами переговорів з іноземними фірмами та організаціями.

Збір і накопичення інформації з міжнародного досвіду в рішенні окремих проблем.

Підготовка технічної документації і зразків нової техніки для передачі їх іноземним фірмам та організаціям.

Оформлення заявок на одержання технічної документації і зразків нової техніки від іноземних фірм і організацій.

3.3

Організація прийому й обслуговування іноземних делегацій під час зустрічей і переговорів.

Забезпечення іноземних фахівців, що працюють на підприємстві, а також іноземних делегацій перекладачами.

Організація обслуговування іноземних фахівців, відряджених на підприємство (виробничо-технічне, культурне, житлово-побутове і т.д.).

Оформлення документації для всіх іноземних фахівців, що  приїздять на підприємство.

3.4

Організація обміну фахівцями з іноземними фірмами.

Організація проведення консультацій, лекцій іноземними фахівцями для окремих підрозділів підприємства.

Підбір та оформлення (спільно з відділом кадрів і відповідними службами) фахівців для відрядження за кордон з метою вивчення закордонного досвіду.

Оформлення документів для відвідування міжнародних конференцій, симпозіумів і виставок фахівцями підприємства.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу зовнішньоекономічних відносин з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав відділ зовнішньоекономічних відносин взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом головного конструктора, відділом головного металурга, відділом головного механіка й іншими технічними службами підприємства

Проектів планів науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами та організаціями; технічних звітів по закордонних відрядженнях; заявок на технічні матеріали іноземних фірм та організацій; технічної документації для здійснення перекладу; заявок на організацію переговорів щодо монтажу імпортного устаткування, усунення дефектів.

планів науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами; технічної документації та інформаційного матеріалу іноземних фірм, перекладені українською мовою, планів реалізації пропозицій за результатами закордонних відряджень фахівців підприємства; організаційно-технічного забезпечення спільних зустрічей і переговорів з іноземними фахівцями.

5.2

З головною бухгалтерією, фінансовим відділом

відомостей про розмір фінансових ресурсів, виділених на організацію зустрічей, симпозіумів з іноземними фахівцями та закордонні відрядження.

планових та звітних документів для оформлення оплати заходів, пов'язаних з перебуванням іноземних делегацій та фахівців на підприємстві.

5.3

Із залізничним цехом

необхідної документації для оформлення одержання вантажів від іноземних фірм.

Планів відправлення й одержання вантажів від іноземних фірм

5.4

З планово-економічним відділом, відділом організації праці й заробітної платні

Затверджених планів за кількістю  працівників; положення про преміювання працівників відділу з фонду матеріального заохочення, консультації з трудових питань

розрахунків по витратах, пов'язаних із перебуванням іноземних фахівців на заводі

5.5

З відділом кадрів

документи для виїзду фахівців за кордон, вихідну інформацію для добору фахівців для роботи за кордоном

необхідні відомості для оформлення фахівців для роботи за кордоном.

 1. Права відділу зовнішньоекономічних зносин

Відділ зовнішньоекономічних зносин має право:

6.1. Вимагати від відповідних служб підприємства пропозиції, рекомендації, матеріали, звіти і технічну документацію щодо роботи, пов'язаної з іноземними фірмами, організаціями та окремими фахівцями.

6.2. Представляти підприємство у всіх зовнішньоторговельних організаціях країни.

6.3. Використовувати кошти на прийоми іноземних делегацій та окремих представників фірм і організацій відповідно до затвердженого кошторису.

6.4. Здійснювати контроль за роботою співробітників підприємства, що безпосередньо працюють з іноземними фахівцями.

6.5. Накладати дисциплінарні стягнення в межах своєї компетенції на працівників відділу.

 1. Відповідальність

7.1. Усю повноту відповідальності за якість і вчасність виконання задач і функцій, покладених на відділ дійсним Положенням, несе начальник відділу.

7.2. Міра відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі зовнішньоекономічних відносин керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(комерційним  директором, заступником генерального директора, генеральним директором та ін.)

За наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій та ін.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00