Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ зв'язків із громадськістю

Положення про відділ зв'язків із громадськістю

  1. 1. Загальні положення відділу зв'язків із громадськістю

1.1. Відділ зв'язків із громадськістю є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу зв'язків із громадськістю, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу зв'язків із громадськістю має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу зв'язків із громадськістю.

1.4.4. Заступник(и) і керівники структурних підрозділів у складі відділу зв'язків із громадськістю, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу зв'язків із громадськістю.

  1. 2. Структура відділу по зв'язках із громадськістю

2.1. Склад і штатну кількість відділу зв'язків із громадськістю затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу зв'язків із громадськістю і за узгодженням з

(відділом по зв'язках із громадськістю; відділом по зв'язках із громадськістю)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Начальник відділу зв'язків із громадськістю розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Інформаційне представництво підприємства в державних і муніципальних органах.

Планування й організація інформаційних програм щодо роботи підприємства.

Створення системи джерел ділової інформації.

Аналіз і узагальнення первинної ділової інформації, розробка форм її оформлення.

Формування за допомогою засобів масової інформації у громадськості об'єктивного уявлення про підприємство.

Реагування на висловлені на адресу підприємства критичні зауваження (підготовка виступів, прес-конференцій і повідомлень у засобах масової інформації).

3.2

Забезпечення зацікавлених осіб інформацією про діяльність підприємства.

Узагальнення, аналіз і доведення до відома керівництва підприємства матеріалів, присвячених підприємству і галузі в цілому, що вийшли друком.

Організація прес-конференцій, круглих столів, проведення зустрічей та інтерв'ю з представниками засобів масової інформації по актуальних питаннях поточної діяльності підприємства.

Підготовка відеофільмів, створення і поповнення відео- і фонотеки про діяльність підприємства і його підрозділів.

Забезпечення взаємодії з центрами вивчення громадської думки і складання власних програм вивчення і визначення думки громадськості про діяльність підприємства.

Проведення заходів для підключення користувачів ПК до зовнішніх і локальних мереж обміну інформацією.

Розгляд листів громадян, організація їхньої перевірки, підготовка відповідних пропозицій, а також організація прийому громадян.

3.3

Взаємодія із засобами масової інформації, громадськими організаціями для вчасного інформування громадськості про найважливіші події в діяльності підприємства.

Представлення за допомогою засобів масової інформації ставлення підприємства до економічних, екологічних і соціальних питань.

Поширення друком, по радіо і телебаченню матеріалів про основні напрямки розвитку підприємства, соціально-економічне положення підприємства і галузі в цілому, досягнення підприємства в наукових дослідженнях.

Підготовка повідомлень, коментарів і аналітичних оглядів для засобів масової інформації про зміст рішень керівництва підприємства, про проведення семінарів, конференцій, форумів.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу зв'язків із громадськістю з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ зв'язків із громадськістю взаємодіє:

Підрозділ

З питань

5.1

З усіма підрозділами підприємства

- підготовки матеріалів у СМИ (одержання роз'яснень фахівців підприємства, технічних консультацій, звітів про виконання планів, думок працівників на повідомлення в СМИ про підприємство, ін.);

5.2

З господарським відділом; відділом матеріально-технічного постачання

- забезпечення оргтехнікою, устаткуванням, канцелярського приладдя;

- забезпечення ремонту оргтехніки, відеоустаткування, ін.;

- ...

5.3

Зі службами АСУ

розробки і впровадження інформаційних технологій і застосування засобів обчислювальної техніки.

5.4

З юридичним відділом

по правових питаннях, пов'язаним з підготовкою матеріалів для розміщення в СМИ, а також залучення до відповідальності СМИ, що розмістили недостовірну інформацію про підприємство.

  1. Права відділу зв'язків із громадськістю

6.1. Відділ зв'язків із громадськістю має право:

6.1.1. Вимагати й одержувати від структурних підрозділів підприємства документацію й інформацію, необхідну для виконання відділом своїх функцій.

6.1.2. За узгодженням з керівником підприємства залучати фахівців для підготовки матеріалів для публікації в засобах масової інформації.

6.1.3. Вносити пропозиції про необхідність відрядження фахівців відділу.

6.1.4. Скликати і проводити наради з питань, що входять у компетенцію відділу, залучати для участі в них працівників підприємства.

6.1.5. Брати участь у формуванні замовлень, опрацюванню контрактів, необхідних для виконання функцій, покладених на відділ.

6.2. Начальник відділу зв'язків із громадськістю підписує і візує документи, пов'язані з установленням договірних відносин із засобами масової інформації, центрами вивчення суспільної думки, ін.

6.3. Начальник відділу зв'язків із громадськістю також має право:

6.3.1. Вносити пропозиції про переміщення працівників відділу, їхньому заохоченні за успішну роботу, а також пропозиції про накладання дисциплінарних стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну.

  1. Відповідальність відділу зв'язків із громадськістю

7.1. Відповідальність за належне і вчасне виконання функцій, передбачених дійсним положенням, несе начальник відділу зв'язків із громадськістю.

7.2. На начальника відділу зв'язків із громадськістю покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Організацію діяльності відділу з виконання покладених на відділ задач і функцій.

7.2.2. Організацію оперативної і якісної підготовки матеріалів для розміщення в засобах масової інформації.

7.2.3. Вірогідність інформації, наданої засобам масової інформації та іншим зацікавленим особам.

7.2.4. Дотримання режиму доступу до інформації, що є державною, комерційною і службовою таємницею, а також використання цієї інформації співробітниками відділу в службових цілях.

7.2.5. Підбір, розміщення і діяльність співробітників відділу.

7.3. Відповідальність співробітників відділу зв'язків із громадськістю встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якого-небудь пункту положення реальному стану справ у відділі зв'язків із громадськістю керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутись до

(служби персоналу, відділу зв'язків із громадськістю, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. даного положення, протягом одного від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу зв'язків із громадськістю, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00