Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ головного технолога

Положення про відділ головного технолога

  1. 1. Загальні положення відділу головного технолога

1.1. Відділ головного технолога є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу головного технолога:

1.4.1. Відділ очолює головний технолог, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Головний технолог має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язку заступника (ів) визначаються (розподіляються) головним технологом.

1.4.4. Заступник(и) та керівники структурних підрозділів  у складі відділу головного технолога, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням технічного директора і за узгодженням з  головним технологом.

  1. 2. Структура відділу головного технолога

2.1. Склад і штатну кількість відділу головного технолога затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і головного технолога і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Головний технолог розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Здійснення єдиної політики підприємства в області технології виробництва.

Розробка і впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих ресурсозбережувальних технологічних процесів і режимів виробництва продукції, що випускається підприємством.

Розробка і впровадження заходів щодо підвищення рівня технологічної підготовки і технічного переозброєння виробництва, скорочення витрат сировини, матеріалів, витрат праці, поліпшення якості продукції і росту продуктивності праці.

Опанування у виробництві прогресивних технологічних процесів, новітніх матеріалів.

Складання планів впровадження нової техніки і технології, підвищення техніко-економічної ефективності виробництва.

Розробка технологічної документації, організація контролю за забезпеченням нею цехів, ділянок і інших виробничих підрозділів підприємства.

Розробка проектів змін у технічну документацію у зв'язку з корегуванням технологічних процесів і режимів виробництва.

Виконання перспективних і поточних планів технологічної підготовки виробництва.

Атестація і раціоналізація робочих місць.

Узгодження питань щодо технологічної підготовки виробництва з підрозділами підприємства, проектними, дослідницькими організаціями, представниками замовників.

3.2

Технологічна підготовка підприємства до виробництва нової продукції.

Контроль за дотриманням встановлених технологічних процесів.

Виявлення порушень технологічної дисципліни і вживання заходів щодо їх усунення.

Робота з організації і планування нових цехів і ділянок, їхньої спеціалізації, опанування нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів.

Розрахунки виробничих потужностей і завантаження устаткування.

Проведення заходів щодо підвищення технічного рівня виробництва і коефіцієнта гнучкості роботи устаткування.

Участь у визначенні номенклатури вимірюваних параметрів і оптимальних норм точності вимірів.

Розгляд проектів конструкцій чи виробів, складу продуктів, галузевих і державних стандартів, а також найскладніших раціоналізаторських пропозицій і винаходів щодо технології виробництва.

Підготовка висновків про відповідність раціоналізаторських пропозицій і винаходів вимогам економічної і екологічної технології виробництва.

Впровадження систем автоматизованого проектування, організаційної й обчислювальної техніки, автоматизованих систем керування устаткуванням і технологічними процесами.

Координація діяльності підрозділів підприємства.

Консультування підрозділів підприємства щодо вирішення окремих технологічних питань.

3.3

Забезпечення тривалості життєвого циклу продукції, що випускається.

Складання і перегляд технічних умов і вимог, висунутих до сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів.

Участь у розробці і впровадженні прогресивних норм трудових витрат, витрати технологічного палива й електроенергії, сировини і матеріалів.

Розробка заходів щодо попередження й усунення браку, зниження матеріалоємності продукції і трудомісткості її виробництва.

Удосконалення технології виготовлення виробів.

3.4

Впровадження конкуренто-здатних технологій у виробництво.

Упровадження досягнень науки і техніки, прогресивних базових технологій, високопродуктивних ресурсо- і природозбережувальних безвідхідних технологій.

Проектування і впровадження технологічних систем, засобів охорони навколишнього середовища.

Комплексна механізація й автоматизація виробничих процесів.

Впровадження нестандартного устаткування, технологічного оснащення, пристосувань і інструмента.

Участь у розробці проектів реконструкції підприємства.

Розробка і проведення заходів щодо скорочення термінів опанування нової техніки і технології, раціонального використання виробничих потужностей, зниження енерго- і матеріалоємності виробництва, підвищення його ефективності, поліпшення якості продукції, удосконалення організації праці.

Проведення дослідницьких і експериментальних робіт із опанування новорозроблюваних технологічних процесів.

Участь у промислових випробуваннях нових видів машин і механізмів, засобів механізації й автоматизації виробництва.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу головного технолога з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ головного технолога взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом головного конструктора

- креслень виробів;

- технічної документації для проектування технологічних процесів;

- технічної документації на запит відділу головного технолога для розробки нових технологій виробництва;

- ...

- висновків по конструкціях виробів, технічних умов;

- планів розподілу робіт над виробами по структурних підрозділах підприємства;

- узгодження окремих вузлів і деталей виробів;

- пропозицій з технологічних питань;

- технологічної документації;

- маршрутних аркушів обробки деталей;

- консультацій за технологією виробництва;

5.2

З відділом контролю якості

- висновків про відповідність матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, ін.) ТУ і ДСТ;

- висновків про можливість застосування матеріальних ресурсів у виробництві;

- відомостей про якість продукції, що випускається;

- повідомлень про порушення технологічних процесів;

- звітів про кількість і технічні характеристики браку;

- матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, ін.) на аналіз їхньої відповідності ДСТ, ТУ;

- технологічних процесів на узгодження операцій контролю якості;

- ...

5.3

З цехами основного виробництва

- заявок на автоматизацію і механізацію виробництва;

- пропозицій на внесення змін у технологію виробництва;

- пропозицій по плануванню цехів;

- ...

- вказівок по експлуатації засобів автоматизації і механізації виробництва;

- креслень, специфікацій засобів автоматизації і механізації;

- консультацій по застосуванню засобів автоматизації і механізації виробництва;

- проектів розміщення нового технологічного обладнання;

- повідомлень про зміну технології виробництва;

5.4

З відділом стандартизації

- стандартів;

- інструкцій;

- технічних умов;

- висновків по технічній документації на предмет дотримання діючого законодавства про стандартизацію;

- планів робіт зі стандартизації, нормалізації, уніфікації;

- інформації про переведення підприємства на нові стандарти;

- повідомлень про зміни і доповнення стандартів і ТУ;

- документації по обслуговуванню і ремонту устаткування;

- пропозицій по проведенню робіт зі стандартизації;

- пропозицій по переведенню  підприємства на нові стандарти;

- інформації про порушення стандартів і технічних умов;

- ...

5.5

З відділом охорони праці

- інформації щодо вимог законодавства про охорону праці;

- висновків за технологією обслуговування і ремонту устаткування на предмет дотримання норм техніки безпеки;

- інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

- заявок на висновки за технологією обслуговування і ремонту устаткування на предмет дотримання правил техніки безпеки;

5.6

З відділом патентної і винахідницької роботи

- раціоналізаторських пропозицій і винаходів для експертної оцінки;

- планів по впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів у виробництво;

- допомоги у вирішенні поставлених задач;

- висновків по раціоналізаторських пропозиціях і винаходах;

- допомоги в технологічному вирішенні окремих питань;

- допомоги у виконанні креслень, виготовленні моделей;

- можливості досвідченої перевірки винаходів;

5.7

З відділом технічної інформації

- технічної документації з окремих питань;

- технічної літератури;

- бюлетенів нових і очікуваних надходжень літератури;

- заявок на копії технічної документації відділу;

- ...

- копій технічної документації відділу;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, копіювання і розсилання технічної документації;

- повідомлень про зміни, внесені у технологію обслуговування устаткування;

- заявок на технічну літературу;

5.8

З відділом матеріально-технічного постачання

- консультацій за матеріалами, сировиною, напівфабрикатами;

- запитів про припустимі технологічні відхилення якості матеріалів, сировини, напівфабрикатів;

- узгодження технологічних умов на спеціальні матеріали, сировину, напівфабрикати;

- заявок з переліком матеріалів, сировини і напівфабрикатів, необхідних для діяльності відділу;

- розрахунків потреби в сировині, матеріалах, напівфабрикатах;

5.9

З відділом організації й оплати праці

- консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- завдань по зниженню трудомісткості виробництва за рахунок удосконалення технології ремонту й обслуговування устаткування;

- пропозицій по формуванню штатного розкладу;

- звітів про виконання розпоряджень

5.10

З планово-економічним відділом

- планів виробництва продукції за номенклатурою;

- вказівок по економії коштів;

- оцінок економічної ефективності ремонту устаткування;

- ...

- планів проведення профілактичних робіт;

- планів упровадження нових технологій;

- відомостей, необхідних для економічного аналізу діяльності відділу;

- інших матеріалів на запит планово-економічного відділу;

5.11

З відділом маркетингу

- даних про купівельний попит на продукцію, що випускається;

- відомостей про конкурентну продукцію;

- пропозицій по розробці технології нової продукції;

- пропозицій про дизайнерське оформлення продукції;

- документів і матеріалів для участі у виставках, ярмарках;

- відомостей про нові технологічні розробки;

- заявок на пошук інформації про конкурентний товар;

- запитів про кон'юнктуру технологій виробництва;

- відомостей про науково-технічні можливості підприємства;

- висновків на зразки конкурентної продукції;

- висновків про можливість технології виробництва запропонованої відділом маркетингу продукції;

  1. Права відділу головного технолога

6.1. Відділ головного технолога має право:

6.1.1. Брати участь в аналізі ринку збуту, у проведенні маркетингових досліджень.

6.1.2. Приймати рішення про внесення змін у технологію виробництва продукції.

6.1.3. Вимагати від керівників усіх виробничих підрозділів підприємства:

- виконання запропонованих норм експлуатації устаткування і збереження інструмента;

- вчасного надання відомостей про порушення технології виробництва;

- будь-якої іншої інформації, необхідної для діяльності відділу;

- призупинення діяльності структурних підрозділів у випадку відхилення від затвердженого технологічного процесу;

- доводити до відома технічного директора про призупинення діяльності структурних підрозділів;

6.1.4. Доручати окремим структурним підрозділам підприємства проведення певних технологічних робіт.

6.1.5. Брати участь у розробці технічних умов, інструкцій.

6.2. Головний технолог також має право представляти керівництву підприємства:

6.2.1. Пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися, і про залучення до дисциплінарної відповідальності працівників, що не дотримуються трудової та виробничої дисципліни.

  1. Відповідальність відділу головного технолога

7.1. Відповідальність за якість і вчасність виконання функцій відділом несе головний технолог.

7.2. На головного технолога покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі управління відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації.

7.2.3. Вчасне і якісне виконання наказів керівництва.

7.3. Відповідальність працівників відділу головного технолога встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі головного технолога керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісію з Положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера по персоналі, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту