Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ головного механіка

Положення про відділ головного механіка

  1. 1. Загальні положення відділу головного механіка

1.1. Відділ головного механіка є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу головного механіка:

1.4.1. Відділ очолює головний механік, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Головний механік має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язку заступника (ів) визначаються (розподіляються) головним механіком.

1.4.4. Заступник(и) та керівники структурних підрозділів  у складі відділу головного механіка, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням технічного директора і за узгодженням з головним механіком.

  1. 2. Структура відділу головного механіка

2.1. Склад і штатну кількість відділу головного механіка затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і головного механіка і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Головний механік розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Якісний і вчасний ремонт устаткування підприємства.

Забезпечення безперебійної і технічно правильної експлуатації і надійної роботи устаткування, підвищення її гнучкості, утримання у працездатному стані на необхідному рівні точності.

Розробка планів (графіків) оглядів, випробувань і профілактичних ремонтів устаткування відповідно до положень Єдиної системи планово-попереджувального ремонту.

Узгодження планів (графіків) з підрядними організаціями, залученими  для проведення ремонтів, забезпечення їх необхідною технічною документацією.

Підготовка титульних списків на капітальний ремонт.

Ведення обліку наявності і руху устаткування.

Розробка нормативних матеріалів по ремонті устаткування, витраті матеріалів на ремонтно-експлуатаційні нестатки.

Складання кошторисів на проведення ремонтів.

Оформлення заявок на придбання матеріалів і запасних частин, необхідних при експлуатації устаткування.

Міжремонтне обслуговування, своєчасний і якісний ремонт і модернізація устаткування.

Вивчення умов роботи устаткування, окремих вузлів і деталей.

Проведення заходів щодо попередження позапланових зупинок устаткування, продовження термінів служби вузлів і деталей, міжремонтних періодів, поліпшення збереженості устаткування, підвищення надійності його в експлуатації.

Спеціалізований ремонт, централізоване виготовлення запасних частин, вузлів і змінного устаткування.

Вивчення причин підвищеного зносу устаткування, його простоїв.

Контроль за:

- якістю робіт з монтажу устаткування;

- раціональною витратою коштів на капітальний ремонт;

- правильністю збереження устаткування на складах;

Складання й оформлення технічної і звітної документації.

3.2

Підтримка парку устаткування підприємства в робочому стані.

Аналіз показників використання устаткування.

Робота з підвищення надійності і довговічності устаткування.

Підготовка пропозицій щодо атестації, раціоналізації, обліку і планування робочих місць, модернізації устаткування, реконструкції, технічного переозброєння підприємства, впровадження коштів комплексної механізації й автоматизації технологічних процесів, охорони навколишнього середовища.

Організація проведення інвентаризації основних виробничих засобів.

Виявлення застарілого устаткування, об'єктів, що вимагають капітального ремонту, і встановлення черговості здійснення ремонтних робіт.

Експериментальні, налагоджувальні й інші роботи із впровадження та опанування новою технікою.

Розслідування аварій, розробка і впровадження заходів щодо їхньої ліквідації і попередження.

Розробка технологічних карт обслуговування устаткування для структурних підрозділів підприємства.

Проведення підготовчих робіт з розрахунку норм витрат ремонтних і видаткових матеріалів.

Підготовка матеріалів для економічного обґрунтування необхідності відновлення парку устаткування.

Контроль за дотриманням умов збереження ремонтних і видаткових матеріалів.

Перевірка і надання органам, що здійснюють державний технічний нагляд, піднімальних механізмів та інших об'єктів.

Виявлення невикористаного устаткування і розробка пропозицій щодо його реалізації.

3.3

Використання сучасних технологій ремонту.

Розробка і впровадження заходів щодо заміни малоефективного устаткування високопродуктивним, скорочення позапланових ремонтів і простоїв устаткування, зниження витрат на ремонт і його зміст на основі застосування нових прогресивних методів ремонту і відновлення деталей, вузлів і механізмів.

3.4

Економія коштів підприємства за рахунок ефективного обслуговуван-ня устаткування.

Участь у розробці і впровадженні заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці під час експлуатації та ремонту устаткування.

Розгляд раціоналізаторських пропозицій стосовно поліпшення роботи устаткування, і підготовка відкликань і висновків на найбільш складні з них.

Підготовка висновків на проекти галузевих нормативів і державних стандартів.

Складання заявок на придбання устаткування на умовах лізингу.

Організація консультацій за рішенням окремих профілактичних питань.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу головного механіка з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ головного механіка взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

1. З відділом головного конструктора

- креслень виробів;

- технічної документації на узгодження;

- специфікацій деталей;

- технічних умов;

- іншої технічної документації на запит відділу для розробки нових технологій обслуговування і ремонту устаткування;

- ...

- висновків по конструкції виробів з погляду ремонтопридатності;

- узгодження окремих профілактичних операцій;

- пропозицій з технологічних питань;

- технологічної документації;

- маршрутних аркушів обслуговування устаткування;

- консультацій з обслуговування устаткування;

- ...

5.2

З відділом головного технолога

- плану розміщення устаткування;

- планів модернізації устаткування;

- технологічної документації на устаткування;

- пропозицій щодо удосконалення процесу обслуговування устаткування;

- ...

- паспортів на застосовуване устаткування;

- інформації про зміни і доповнення в паспортні дані устаткування.

- ...

5.3

З відділом головного енергетика

- графіків планово-профілактичних робіт на електроустаткуванні;

- повідомлень про виконання заявок на підключення додаткового і знову встановлюваного ремонтного устаткування;

- повідомлень про виконання заявок на тимчасове відключення електроенергії для виконання ремонтних робіт;

- розробок електричних схем;

- ...

- заявок на розробку електричних схем приладів, необхідних для виконання ремонтних робіт;

- заявок на підключення устаткування;

- заявок на відключення електроенергії;

- графіків профілактичних ремонтних робіт;

- ...

5.4

З відділом стандартизації

- стандартів;

- інструкцій;

- технічних умов;

- висновків по технічній документації на предмет дотримання діючого законодавства про стандартизацію;

- планів робіт зі стандартизації, нормалізації, уніфікації;

- інформації про переведення підприємства на нові стандарти;

- повідомлень про зміни і доповнення стандартів і ТУ;

- ...

- документації по обслуговуванню і ремонту устаткування;

- пропозицій щодо  проведення робіт зі стандартизації;

- пропозицій щодо переведення  підприємства на нові стандарти;

- інформації про порушення стандартів і технічних умов;

- ...

5.5

З відділом контролю якості

- вказівок ОКК про технологічні зміни обслуговування і ремонту устаткування;

- узагальненого аналізу впливу поломок устаткування на якість продукції;

- консультацій щодо  поліпшення якості продукції;

- ...

- технологічної документації для контролю;

- звітів про виконання вказівок ОКК про поліпшення якості обслуговування і ремонту устаткування;

- графіків профілактичних робіт;

- необхідних коштів контролю;

- ...

5.6

З інструментальним відділом

- висновків про можливість застосування того чи іншого інструмента;.

- консультацій по застосуванню експериментального інструмента;

- оснащення відділу відповідним ремонтним устаткуванням;

- ...

- заявок на експертну оцінку можливості застосування конкретного інструмента;

- заявок на оснащення інструментом відділу;

- звітів про застосування інструмента в роботі відділу;

- заявок на розробку нового інструмента;

- ...

5.7

З виробничо- диспетчерським відділом

- оперативних розпоряджень по координації ремонтних і профілактичних робіт;

- інформації від інших підрозділів, прямо не пов'язаних з відділом головного механіка;

- ...

- графіків виконання робіт;

- повідомлень про зміни технології обслуговування устаткування;

- проектів введення нових технологій обслуговування;

- зведеної технологічної документації по ремонту устаткування;

- копій звітів про виконання робіт;

- ...

5.8

З цехами основного виробництва

- звітів про дотримання технології виробництва;

- пропозицій щодо удосконалення технології виробництва;

- ...

- вказівок про внесення змін у технологію виробництва;

- експертної оцінки пропозицій;

- креслень, специфікацій;

- технологічних маршрутних аркушів для всіх етапів виробництва;

- консультацій із застосування технологій виробництва;

- ...

5.9

З відділом патентної і винахідницької роботи

- заявок на експертну оцінку раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- планів по впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- допомоги у вирішенні поставлених задач;

- ...

- висновків по раціоналізаторських пропозиціях і винаходам;

- допомоги в технологічному вирішенні окремих питань;

- допомоги у виконанні креслень, виготовленні моделей;

- можливості фахової перевірки винаходів;

- ...

5.10

З відділом охорони праці

- інформації щодо вимог законодавства про охорону праці;

- висновків за технологією обслуговування і ремонту устаткування на предмет дотримання норм техніки безпеки;

- ...

- інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

- заявок на висновки за технологією обслуговування і ремонту устаткування на предмет дотримання правил техніки безпеки;

- ...

5.11

З виробничою лабораторією

- аналізу характеристик видаткових матеріалів;

- ...

- заявок на аналіз видаткових матеріалів.

- ...

5.12

З відділом технічної інформації

- технічної документації з окремих питань;

- технічної літератури;

- бюлетенів нових і очікуваних надходжень літератури;

- заявок на копії технічної документації відділу;

- ...

- копій технічної документації відділу;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, копіювання і розсилання технічної документації;

- повідомлень про зміни, внесені у технологію обслуговування устаткування;

- заявок на технічну літературу;

- ...

5.13

З відділом матеріально-технічного постачання

- консультацій за матеріалами;

- запитів про припустимі технологічні відхилення;

- погоджень технологічних умов використання спеціальних видаткових матеріалів;

- ...

- норм витрати матеріалів;

- допусків на відхилення якості матеріалів;

- заявок з переліком необхідних матеріалів для забезпечення роботи відділу;

- планів ремонтних і профілактичних робіт;

- ...

5.14

З відділом організації й оплати праці

- консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- завдань по зниженню трудомісткості виробництва за рахунок удосконалення технології ремонту й обслуговування устаткування;

- ...

- пропозицій щодо формування штатного розкладу;

- звітів про виконання розпоряджень

5.15

З планово-економічним відділом

- планів виробництва продукції за номенклатурою;

- вказівок по економії коштів;

- оцінок економічної ефективності ремонту устаткування;

- ...

- планів проведення профілактичних робіт;

- планів упровадження нових технологій;

- відомостей, необхідних для економічного аналізу діяльності відділу;

- інших матеріалів на запит планово-економічного відділу;

- ...

5.16

З головною бухгалтерією

- актів на списання, передачу, продаж устаткування;

- відомостей про виділення коштів відділу;

- аналізу темпів витрати коштів;

- ...

- переліку устаткування, що підлягає списанню;

- переліку устаткування, що підлягає зняттю з балансу;

- переліку невикористаного устаткування, що підлягає продажу;

- актів ремонту устаткування;

- заявок на оплату замовленого устаткування;

  1. Права відділу головного механіка

6.1. Відділ головного механіка має право:

6.1.1. Давати вказівки щодо експлуатації і ремонту устаткування.

6.1.2. Приймати рішення про внесення змін у технологію обслуговування устаткування.

6.1.3. Вимагати від керівників виробничих і технічних підрозділів:

- виконання запропонованих норм експлуатації й обслуговування устаткування;

- вчасного надання відомостей про порушення технології обслуговування устаткування;

- негайного повідомлення про поломки устаткування;

- здійснювати примусовий ремонт (припиняти роботу устаткування) у випадку порушення правил експлуатації устаткування;

6.1.4. Забороняти роботу на несправному устаткуванні.

6.1.5. Припиняти роботу устаткування у випадку погрози чи аварії нещасного випадку.

6.1.6. Доручати окремим структурним підрозділам підприємства проведення робіт з технічного обслуговування устаткування.

6.1.7. Брати участь у розробці технічних умов, інструкцій.

6.2. Головний механік також має право представляти керівництву підприємства:

6.2.1. Пропозиції щодо заохочення працівників, що відзначились, і про залучення до дисциплінарної відповідальності працівників, що не дотримуються трудової і виробничої дисципліни.

  1. Відповідальність відділу головного механіка

7.1. Відповідальність за якість і вчасність виконання функцій відділом несе головний механік.

7.2. На головного механіка покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі управління відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про технологію обслуговування устаткування.

7.2.3. Вчасне і якісне виконання наказів керівництва.

7.2.4. Запобігання застосуванню застарілих технологій, що можуть викликати підвищені витрати виробництва (за наявної можливості застосування нових, удосконалених).

7.3. Відповідальність працівників відділу головного механіка встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі головного механіка керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісію з Положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера по персоналі, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00