Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ головного металурга

Положення про відділ головного металурга

 1. Загальні положення відділу головного металурга

.1.    Відділ головного металурга є самостійним структурним підрозділом підприємства.

.2.    Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

.3.    Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

.4.    Керівництво підрозділом:

1.4.1.      Відділ очолює головний металург, який призначається на посаду наказом директора підприємства за наданням технічного директора.

1.4.2.      Головний металург має ______ заступника (ів).

1.4.3.      Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) головним металургом.

1.4.4.      Заступник(и) і керівники структурних підрозділів  у складі відділу головного металурга, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням технічного директора разом з головним металургом.

 1. Структура відділу головного металурга

2.1. Склад і штатну кількість відділу головного металурга затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора спільно з головним металургом і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців та ін.)

2.3. Головний металург розподіляє обов'язки між співробітниками відділу та затверджує їхні посадові інструкції.

 1. Задачі й функції відділу головного металурга

Задача

Функції

3.1

Удосконалення існуючих, розробка і впровадження прогресивних технологічних процесів металургійного виробництва, що передбачають одержання заготівель і деталей з найменшими витратами праці, матеріалів і забезпечення якості, надійності та довговічності виробів

Забезпечення високої якості продукції, що випускається цехами, підлеглими головному металургу (наприклад, металургійними, термічними тощо).

Складання перспективних планів розвитку, розширення, реконструкції підлеглих йому цехів відповідно до останніх досягнень науки і техніки.

Забезпечення впровадження планів науково-дослідних робіт з механізації й автоматизації виробництва.

Розробка норм витрати матеріалів, використовуваних у підлеглих йому підрозділах.

Аналіз причин браку, розробка заходів щодо усунення браку і підвищення якості заготівель.

Складання звітних даних (щодо випуску продукції, щодо робочої сили й заробітної платні, щодо нової техніки тощо) і надання їх у відділи підприємства.

3.2

Забезпечення технологічним оснащенням нових і діючих технологічних процесів

Складання заявок на необхідне металургійне устаткування і матеріали і надання їх у вищі органи.

Розробка технологічних процесів для підлеглих йому цехів.

Проведення роботи із впровадження нових технологічних процесів, що дозволяють знизити витрати металу, енергії й інших процесів, матеріалів без збитку для якості продукції

3.3

Раціональна організація роботи відділу головного металурга підприємства

Надання висновків щодо раціоналізаторських пропозицій і винаходів, які стосуються металургійного виробництва.

Перевірка завантаження металургійного й іншого видів устаткування в підлеглих йому цехах, виявлення резервів поліпшення використання виробничих потужностей.

 1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Взаємодія відділу головного металурга з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав відділ головного металурга взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З планово-економічним відділом

річні й поточні плани виробництва по металургійних цехах на узгодження; програму випуску металургійними цехами лиття і кувань; запити щодо разових замовлень виконання окремих деталей у металургійних цехах.

розрахунки потреби в металі й інших матеріалах; звіти щодо виконання основних показників плану виробництва.

5.2

З відділом технічного контролю

повідомлення про випадки браку з причин, що залежать від якості металів, недоліків технології, а також щомісячні звіти щодо браку

матеріали про роботи з підвищення якості продукції металургійних цехів.

5.3

З металургійними цехами

звіти про виконання виробничої програми і техніко-економічних показників; плани раціоналізаторських заходів і їхнє виконання

перспективні й поточні плани виробництва; норми витрати металу й інших матеріалів; штатні розклади; технологічні процеси виробництва окремих деталей.

5.4

З інструментальним відділом

зведення про виготовлення оснащення відповідно до графіка

технічні умови для виготовлення й експлуатації оснащення; необхідну документацію на виготовлення оснащення для металургійних цехів і повідомлення про зміни, внесені у креслення; у разі потреби бере участь у випробуванні  виготовленого оснащення для металургійних цехів.

5.5

З відділом організації праці і заробітної платні

плани зниження трудомісткості продукції; проекти норм часу на виготовлення деталей-заготівель для узгодження; положення про порядок преміювання працівників з фонду матеріального заохочення

проекти штатних розкладів; технічні умови виготовлення деталей заготівель.

5.6

З відділом головного механіка

графіки ремонтів устаткування металургійних цехів: дані про технологічну точність устаткування

графік планово-попереджувального ремонту устаткування; заявки на виготовлення нестандартного устаткування.

 1. Права відділу головного металурга

Відділ головного металурга має право:

6.1. Вимагати від підрозділів підприємства надання відомостей щодо їхньої діяльності, необхідних для роботи відділу.

6.2. Складати плани робіт підлеглих цехів і надавати їх на затвердження директору.

6.3. Припиняти роботу в підлеглих йому цехах у разі порушення встановленої технології, повідомивши про це керівництво підприємства.

6.4. Давати дозвіл на зміни технологічних процесів у металургійних цехах.

 1. Відповідальність відділу головного металурга

7.1. Усю повноту відповідальності за якість і вчасність виконання задач і функцій, покладених на відділ дійсним Положенням, несе начальник відділу.

7.2. Міра відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

 1. Заключні положення

8.1. При виявленні невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі головного металурга керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з Положень і посадових інструкцій та ін.)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним  директором, заступником генерального директора, генеральним директором та ін.)

за наданням

(менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій та ін.)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00