Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ головного енергетика

Положення про відділ головного енергетика

  1. 1. Загальні положення відділу головного енергетика

1.1. Відділ головного енергетика є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу головного енергетика:

1.4.1. Відділ очолює головний енергетик, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Головний енергетик має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язку заступника (ів) визначаються (розподіляються) головним енергетиком.

1.4.4. Заступник(и) та керівники структурних підрозділів  у складі відділу головного енергетика, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням головного енергетика.

  1. 2. Структура відділу головного енергетика

2.1. Склад і штатну кількість відділу головного енергетика затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням технічного директора і головного енергетика і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Головний енергетик розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Безперервне постачання підприєм-ства усіма видами енергії.

Організація експлуатації і вчасний ремонт енергетичного і природоохоронного устаткування й енергосистем.

Безперебійне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою й іншими видами енергії.

Контроль за раціональною витратою енергетичних ресурсів на підприємстві.

Планування роботи енергетичних цехів і господарств.

Розробка графіків ремонту енергетичного устаткування й енергомереж.

Розробка планів виробництва і споживання підприємством електроенергії, технологічного палива, пари, газу, води, стиснутого повітря, норм витрати і режимів споживання усіх видів енергії.

Складання заявок і необхідних розрахунків до них на придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних частин, на надання  підприємству електричної і теплової енергії і приєднання додаткової потужності до енергопостачальних підприємств.

3.2

Збереже-ність енерго-устаткуван-ня.

Участь у випробуваннях і прийнятті енергоустановок і мереж у промислову експлуатацію.

Проведення робіт із захисту підземних споруджень і комунікацій.

Вчасне надання органам, що здійснюють державний технічний нагляд, казанів і судин, що працюють під тиском.

Висновок договорів зі сторонніми організаціями на постачання підприємства електроенергією, парою, водою й іншими видами енергії.

3.3

Проведення заходів щодо економії енергії.

Розробка заходів щодо зниження норм витрати енергоресурсів, впровадження нової техніки, яка сприятиме надійнішій, економічнішій і безпечнішій роботі енергоусткувань, а також підвищенню продуктивності праці.

Перевірка засобів зв'язку, сигналізації, обліку, контролю, захисту й автоматики.

Проведення атестації і раціоналізації робочих місць.

3.4

Підвищення КПД енергоме-режі.

Участь у розробці планів перспективного розвитку енергогосподарства, планів підвищення ефективності виробництва, у підготовці пропозицій щодо реконструкції, технічного переозброєння підприємства, впровадження засобів комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів.

Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, надійності й економності роботи енергоустановок, запобіганню аварій, створенню безпечних і сприятливих умов праці під час їхньої експлуатації.

Контроль за дотриманням правил охорони праці і техніки безпеки, інструкцій з експлуатації енергоустаткування і мереж.

Впровадження нових прогресивних методів ремонту й експлуатації енергоустаткування.

Підготовка висновків на раціоналізаторські пропозиції і винаходи, що стосуються удосконалення енергоустаткування й енергозабезпечення.

3.5

Раціональ-ний розподіл енергії.

Розгляд проектів реконструкції і модернізації систем енергопостачання підприємства і його підрозділів.

Складання технічних завдань із проектування нових і реконструкції діючих енергооб'єктів.

Підготовка висновків за розробленими проектами.

Збереження, облік наявності і руху енергоустаткування, що знаходиться на підприємстві, а також облік і аналіз витрати електроенергії і палива, техніко-економічних показників роботи енергогосподарства, аварій та їхніх причин.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу головного енергетика з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ головного енергетика взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З відділом головного механіка

- заявок на розробку електричних схем приладів, необхідних для виконання ремонтних робіт;

- заявок на підключення устаткування;

- заявок на відключення електроенергії;

- графіків профілактичних ремонтних робіт;

- ...

- графіків планово-профілактичних робіт на електроустаткуванні;

- повідомлень про виконання заявок на підключення додаткового і нововста-новленого ремонтного устаткування;

- повідомлень про виконання заявок на тимчасове відключення електроенергії для виконання ремонтних робіт;

- розробок електричних схем;

5.2

З відділом головного технолога

- плану розміщення енергоустаткування;

- планів модернізації енергоустаткування;

- технологічної документації на енергоустаткування;

- пропозицій щодо удосконалення процесу обслуговування енергоустаткування;

- паспортів на застосовуване енергоустаткування;

- інформації про зміни і доповнення в паспортні дані енергоустаткування;

- ...

5.3

З відділом стандартизації

- стандартів;

- інструкцій;

- технічних умов;

- висновків по технічній документації на предмет дотримання діючого законодавства про стандартизацію;

- планів робіт зі стандартизації, нормалізації, уніфікації;

- інформації про переведення  підприємства на нові стандарти;

- повідомлень про зміни і доповнення стандартів і ТУ;

- документації по обслуговуванню і ремонту устаткування;

- пропозицій щодо проведення робіт зі стандартизації;

- пропозицій щодо перекладу підприємства на нові стандарти;

- інформації про порушення стандартів і технічних умов;

- ...

5.4

З відділом охорони праці

- інформації щодо вимог законодавства про охорону праці;

- висновків за технологією обслуговування і ремонту енергоустаткування на предмет дотримання норм техніки безпеки;

- інформації про дотримання законодавства про охорону праці;

- заявок на висновки за технологією обслуговування і ремонту енергоустаткування на предмет дотримання правил техніки безпеки;

5.5

З відділом патентної і винахідницької роботи

- заявок на експертну оцінку раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- планів впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- допомоги у вирішенні поставлених задач;.

- висновків по раціоналізаторських пропозиціях і винаходам;

- допомоги в технологічному вирішенні окремих питань;

- допомоги у виконанні креслень, виготовленні моделей;

- можливості фахової перевірки винаходів;

5.6

З відділом технічної інформації

- технічної документації з окремих питань;

- технічної літератури;

- бюлетенів нових і очікуваних надходжень літератури;

- заявок на копії технічної документації відділу;

- ...

- копій технічної документації відділу;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, копіювання і розсилання технічної документації;

- повідомлень про зміни, внесені у технологію обслуговування устаткування;

- заявок на технічну літературу;

5.7

З відділом організації й оплати праці

- консультацій по трудовому законодавству;

- затвердженого штатного розкладу;

- завдань по зниженню трудомісткості виробництва за рахунок удосконалення технології ремонту й обслуговування устаткування;

- пропозицій по формуванню штатного розкладу;

- звітів про виконання розпоряджень

5.8

З планово-економічним відділом

- планів виробництва продукції по номенклатурі;

- вказівок щодо економії коштів;

- оцінок економічної ефективності ремонту устаткування;

- ...

- планів проведення профілактичних робіт;

- планів впровадження нових технологій;

- відомостей, необхідних для економічного аналізу діяльності відділу;

- інших матеріалів на запит планово-економічного відділу;

5.9

З головною бухгалтерією

- актів на списання, передачу, продаж устаткування;

- даних про виділення коштів відділу;

- аналізу темпів витрати коштів;

- ...

- переліку устаткування, що підлягає списанню;

- переліку устаткування, що підлягає зняттю з балансу;

- переліку невикористаного устаткування, що підлягає продажу;

- актів ремонту устаткування;

- заявок на оплату замовленого устаткування;

  1. Права відділу головного енергетика

6.1. Відділ головного енергетика має право:

6.1.1. Давати вказівки щодо експлуатації і ремонту енергоустаткування.

6.1.2. Приймати рішення про внесення змін у технологію обслуговування енергоустаткування.

6.1.3. Вимагати від керівників виробничих і технічних підрозділів:

- виконання запропонованих норм експлуатації й обслуговування енергоустаткування;

- вчасного надання відомостей про порушення технології обслуговування енергоустаткування;

- негайного повідомлення про поломки енергоустаткування;

6.1.4. Забороняти роботу на несправному енергоустаткуванні.

6.1.5. Припиняти роботу енергоустаткування у випадку погрози аварії чи нещасного випадку.

6.1.6. Здійснювати примусовий ремонт (припиняти роботу устаткування) у випадку порушення правил експлуатації енергоустаткування.

6.1.7. Не допускати проведення грабарств на території підприємства без узгодження.

6.1.8. Відстороняти від роботи працівників, що не пройшли відповідної атестації.

6.1.9. Доручати окремим структурним підрозділам підприємства проведення робіт з технічного обслуговування енергоустаткування.

6.1.10. Брати участь у розробці технічних умов, інструкцій.

6.2. Головний енергетик також має право надавати керівництву:

6.2.1. Пропозиції щодо заохочення працівників, що відзначились, і про залучення до дисциплінарної відповідальності працівників, що не дотримуються трудової і виробничої дисципліни.

  1. Відповідальність відділу головного енергетика

7.1. Відповідальність за якість і вчасність виконання функцій відділу несе головний енергетик.

7.2. На головного енергетика покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі управління відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про стан енергомереж.

7.2.3. Вчасне і якісне виконання наказів керівництва.

7.2.4. Недопущення застосування застарілих технологій, що можуть викликати енергетичні втрати (за наявної можливості застосування нових, удосконалених).

7.3. Відповідальність працівників відділу головного енергетика встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі головного енергетика керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера по персоналі, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00