Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ автоматизованої системи управління виробництвом

Положення про відділ автоматизованої системи управління виробництвом

  1. 1. Загальні положення відділу автоматизованої системи керування виробництвом

1.1. Відділ автоматизованої системи управління виробництвом є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює начальник відділу автоматизованої системи управління виробництвом, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) начальником відділу автоматизованої системи управління виробництвом.

1.4.4. Заступник(и) та керівники структурних підрозділів  у складі відділу автоматизованої системи управління виробництвом, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад наказом директора підприємства за наданням начальника відділу автоматизованої системи управління виробництвом.

  1. 2. Структура відділу автоматизованої системи управління виробництвом

2.1. Склад і штатну кількість відділу автоматизованої системи управління виробництвом затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням начальника відділу автоматизованої системи управління виробництвом і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Начальник відділу автоматизованої системи управління виробництвом розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

2.4. ...

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Розробка і впровадження проектів удоскона-лення управління виробництвом.

Керівництво розробкою і впровадженням проектів удосконалення управління виробництвом на основі використання сукупності економіко-математичних методів, сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку та елементів теорії економічної кібернетики.

Дослідження систем управління, порядку і методів планування і регулювання виробництва з метою визначення можливості їхньої формалізації і доцільності переведення відповідних процесів на автоматизований режим.

Аналіз і вивчення проблем обслуговування автоматизованих систем управління підприємством і його підрозділами.

Участь у складанні технічних завдань зі створення автоматизованих систем управління виробництвом.

Підготовка планів проектування і впровадження автоматизованих систем управління виробництвом і контроль за їхнім виконанням.

Визначення задач, їхня алгоритмізація, узгодження організаційного і технічного забезпечення всіх автоматизованих систем управління виробництвом.

Організація роботи з удосконалення документообігу на підприємстві (визначення вхідних і вихідних документів, порядку їхнього введення і висновку, прийому і переформування, передачі по каналах зв'язку, оптимізації документів, раціоналізації змісту і побудови документів, що відповідають вимогам автоматизованої системи управління виробництвом і зручності для роботи відповідних виконавців).

Розробка і проектування технологічних схем обробки інформації з усіх задач автоматизованої системи управління виробництвом і технологічними процесами обробки інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Керівництво розробкою інструкцій, методичних і нормативних матеріалів, пов'язаних з інформаційним забезпеченням автоматизованих систем управління виробництвом (кодування сировини, матеріалів, готових виробів, деталей, складових, підготовка необхідних довідників, дешифраторів і т.п.).

Організація підсистеми нормативно-довідкової інформації.

Забезпечення правильності переносу вихідних даних на машинні носії.

Установка, налагодження, фахова перевірка і введення в експлуатацію комплексу технічних засобів автоматизованих систем управління виробництвом.

Забезпечення безперебійного функціонування системи і вживання оперативних заходів з усунення виникаючих у процесі роботи порушень.

Контроль за вчасністю надходження первинних документів, передбачених системою, правильністю їхнього оформлення, передачею у відповідні підрозділи інформації, обробленої за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Аналіз і облік випадків відмови системи.

Розробка і проведення заходів щодо підвищення якості і надійності автоматизованих систем управління виробництвом.

Надання методичної допомоги підрозділам підприємства в підготовці вихідних даних для автоматизованих систем управління виробництвом.

3.2

Економія коштів підприємства за рахунок застосування високотехно-логічних систем управління виробництвом.

Модернізація застосовуваних технічних засобів.

Удосконалювання організації і методів підготовки задач алгоритмізації з метою скорочення термінів і вартості проектування автоматизованих систем управління виробництвом.

Контроль за вчасним оформленням у встановленому порядку і висновками угод зі спеціалізованими організаціями на проведення дослідницьких, проектних і дослідно-конструкторських робіт.

Виконання розрахунків ефективності заходів щодо автоматизації управління виробництвом.

Складання заявок на необхідне устаткування, ведення обліку його надходжень і використання коштів, виділених з цією метою.

Забезпечення відповідності впроваджених систем сучасному рівню розвитку техніки, вимогам охорони праці.

Розвиток раціоналізації і винахідництва в процесі проектування і конструювання автоматизованих систем управління виробництвом.

Вивчення вітчизняного і закордонного досвіду автоматизації управління виробництвом.

Ведення обліку і складання звітності про виконані роботи.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу автоматизованої системи управління виробництвом з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ автоматизованої системи управління виробництвом взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

З технічними і виробничими підрозділами

- заявок на розробку автоматизованих систем управління виробництвом;

- звітів про дотримання технології застосування автоматизованих систем управління виробництвом;

- пропозицій по удосконаленню автоматизованих систем управління виробництвом;

- ...

- вказівок про внесення змін у технологію застосування автоматизованих систем управління виробництвом;

- експертної оцінки пропозицій;

- консультацій із застосування автоматизованих систем управління виробництвом

5.2

З відділом патентної і винахідницької роботи

- заявок на експертну оцінку раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- планів впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

- допомоги у розв'язанні поставлених задач;

- ...

- висновків по раціоналізаторських пропозиціях і винаходах;

- допомоги в теоретичному вирішенні окремих питань;

- ...

5.3

З відділом охорони праці

- інформації про нормативи і стандарти трудового законодавства;

- висновків про відповідність технології експлуатації автоматизованих систем управління виробництвом вимогам техніки безпеки;

- ...

- інформації про дотримання трудового законодавства;

- заявок на висновки про відповідність технології експлуатації автоматизованих систем управління виробництвом вимогам техніки безпеки;

- ...

5.4

З планово-економічним відділом

- планів виробництва за номенклатурою;

- вказівок щодо економії коштів;

- оцінок економічної ефективності застосування автоматизованих систем управління виробництвом;

- ...

- планів впровадження автоматизованих систем управління виробництвом;

- відомостей, необхідних для економічного аналізу діяльності відділу;

- інших матеріалів на запит планово-економічного відділу;

- ...

5.5

З фінансовим відділом

- затверджених планів фінансування заходів щодо впровадження автоматизованих систем управління виробництвом;

- ...

- проектів планів фінансування заходів щодо впровадження автоматизованих систем управління виробництвом;

- ...

  1. Права відділу автоматизованої системи управління виробництвом

Відділ автоматизованої системи управління виробництвом має право:

6.1. Давати вказівки керівникам технічних підрозділів підприємства щодо експлуатації автоматизованих систем управління виробництвом.

6.2. Брати участь у загальному плануванні діяльності підприємства.

6.3. Вимагати від керівників усіх структурних підрозділів:

- виконання інструкцій, методичних і нормативних матеріалів, пов'язаних з інформаційним забезпеченням автоматизованих систем керування виробництвом;

- надання первинних документів, передбачених автоматизованою системою, правильності їхнього оформлення;

- надання інших відомостей, необхідних для роботи відділу;

6.4.Укладати з науково-дослідними, проектними (конструкторськими і технологічними) організаціями угоди на проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт.

6.5. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом також має право:

6.5.1. Надавати керівництву підприємства пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначились, і про накладання стягнень на працівників, які порушують трудову дисципліну.

  1. Відповідальність відділу автоматизованої системи управління виробництвом

7.1. Відповідальність за якість і вчасність виконання функцій відділу автоматизованої системи управління виробництвом несе начальник відділу.

7.2. На начальника відділу автоматизованої системи управління виробництвом покладається персональна відповідальність за:

7.2.1. Дотримання діючого законодавства в процесі управління відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про процес впровадження автоматизованих систем управління виробництвом.

7.2.3. Вчасне і якісне виконання доручень керівництва.

7.3. Відповідальність працівників відділу автоматизованої системи управління виробництвом встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі автоматизованої системи керування виробництвом керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

8.3. Внесення змін і доповнень у положення затверджується

(заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера по персоналі, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00