Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про відділ автоматизації та механізації виробництва

Положення про відділ автоматизації та механізації виробництва

  1. 1. Загальні положення відділу автоматизації та механізації виробництва

1.1. Відділ автоматизації та механізації виробництва є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2. Відділ створюється і ліквідується наказом директора підприємства.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо технічному директору.

1.4. Керівництво відділу:

1.4.1. Відділ очолює керівник відділу автоматизації та механізації виробництва, призначуваний на посаду наказом директора підприємства.

1.4.2 Керівник відділу автоматизації і механізації виробництва має ____ заступника (ів).

1.4.3 Обов'язки заступника (ів) визначаються (розподіляються) керівником відділу автоматизації і механізації виробництва.

1.4.4. Заступник(и) та керівники структурних підрозділів  у складі відділу автоматизації та механізації виробництва, інші працівники відділу призначаються на посади і звільняються з  посад наказом директора підприємства за наданням керівника відділу автоматизації та механізації виробництва.

  1. 2. Структура відділу автоматизації та механізації виробництва

2.1. Склад і штатну кількість відділу автоматизації і механізації виробництва затверджує директор підприємства виходячи з умов і особливостей діяльності підприємства за наданням керівника відділу автоматизації та механізації виробництва і за узгодженням з

(відділом кадрів; відділом організації й оплати праці)

2.2. До складу відділу входять

(структурні підрозділи, групи фахівців тощо)

2.3. Керівник відділу автоматизації та механізації виробництва розподіляє обов'язки між співробітниками відділу і затверджує їхні посадові інструкції.

  1. 3. Задачі і функції підрозділу

Задачі

Функції

3.1

Організація, розробка і впровадження засобів комплексної автоматизації та механізації виробництва.

Складання перспективних і річних планів автоматизації та механізації виробництва і виробничих процесів, що відповідають розділам бізнес-плану і плану технічного розвитку виробництва.

Розробка пропозицій щодо реконструкції і технічного переозброєння підприємства.

Вивчення виробничих процесів з метою виявлення ділянок, робіт і операцій, що підлягають автоматизації та механізації.

Проведення патентних досліджень і визначення показників технічного рівня проектованих об'єктів техніки і технології.

Підготовка технічних завдань зі створення засобів автоматизації та механізації з техніко-економічними обґрунтуваннями розроблюваних конструкцій.

Оформлення і висновок договорів зі спеціалізованими організаціями на проведення дослідницьких, проектних і дослідно-конструкторських робіт, виготовлення засобів комплексної автоматизації та механізації.

Розробка й узгодження графіків виконання робіт. Забезпечення організацій-співвиконавців необхідними технічними даними і матеріалами.

Складання заявок на необхідне устаткування, ведення обліку його надходжень і використання коштів, виділених з цією метою.

Розгляд ескізних і технічних проектів, робочих креслень, розроблюваних на замовлення підприємства.

Організація робіт з монтажу, випробувань, налагодження і прийому до експлуатації об'єктів автоматизації та механізації, здійснення контролю за їхнім правильним веденням.

Забезпечення надійності і безперебійності роботи засобів автоматизації та механізації.

Розгляд технічної документації, пов'язаної з проектуванням засобів автоматизації та механізації виробництва новоспоруджуваних об'єктів, модернізацією діючого устаткування.

Координація діяльності підрозділів підприємства, що здійснюють автоматизацію та механізацію виробничих процесів.

3.2

Економія коштів підприємства за рахунок підвищення технічного рівня виробництва; Росту продуктивності праці;

Скорочення витрат важкої ручної праці;

Зниження собівартості продукції;

Підвищення якості і конкурентноздатності продукції.

Забезпечення відповідності впроваджених засобів сучасному рівню розвитку техніки, вимогам охорони праці.

Надання допомоги працівникам при опануванні ними нових конструкцій засобів автоматизації та механізації.

Підготовка пропозицій щодо впровадження раціоналізаторських пропозицій і винаходів у процесі проектування і конструювання засобів автоматизації та механізації виробництва.

Вивчення вітчизняного і закордонного досвіду автоматизації та механізації виробничих процесів.

Виконання розрахунків ефективності заходів щодо автоматизації та механізації виробництва.

Ведення обліку і складання звітності про виконані роботи.

Складання заявок відповідним структурним підрозділам підприємства на видаткові матеріали і господарський інвентар.

Організація взаємодії з науково-дослідними інститутами, організаціями.

3.3

Забезпечення сприятливих умов праці та її безпеки.

Розробка інструкцій з експлуатації устаткування і безпечного ведення робіт при обслуговуванні засобів автоматизації та механізації.

Нагляд за дотриманням правил експлуатації та вчасним ремонтом коштів автоматизації та механізації.

  1. Регламентуючі документи

4.1. Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти.

4.2. Внутрішні документи:

Стандарти ЦО, Устав підприємства, Положення про підрозділ, Посадова інструкція, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Взаємодія відділу автоматизації та механізації виробництва з іншими підрозділами

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених дійсним положенням, відділ автоматизації та механізації виробництва взаємодіє:

Підрозділ

Одержання

Надання

5.1

1. З цехами основного виробництва

заявок щодо автоматизації та механізації виробництва;

звітів про дотримання технології застосування засобів автоматизації та механізації виробництва;

пропозицій щодо удосконалення засобів автоматизації та механізації виробництва;

засобів автоматизації та механізації виробництва;

вказівок про внесення змін у технологію застосування засобів автоматизації і механізації виробництва;

експертної оцінки пропозицій;

креслень, специфікацій;

консультацій із застосування засобів автоматизації і механізації виробництва;

5.2

2. З відділом патентної і винахідницької роботи

заявок на експертну оцінку раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

планів по впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

допомоги в рішенні поставлених задач;

висновків по раціоналізаторських пропозиціях і винаходам;

допомоги в технологічному вирішенні окремих питань;

допомоги у виконанні креслень, виготовленні моделей;

можливості професійної перевірки винаходів;

5.3

З відділом охорони праці

інформації про нормативи і стандарти трудового законодавства;

висновків про відповідність технології експлуатації засобів автоматизації і механізації вимогам техніки безпеки;

інформації про дотримання трудового законодавства;

заявок на висновки щодо відповідності технології експлуатації засобів автоматизації і механізації вимогам техніки безпеки;

5.4

4. З відділом технічної інформації

- технічної документації з окремих питань;

- технічної літератури;

- ...

- копій технічної документації відділу;

- оригінальних документів для реєстрації, обліку і збереження;

- заявок на оформлення, розмноження і розсилання документації;

- заявок на технічну літературу;

- ...

5.5

З відділом матеріально-технічного постачання

- матеріалів за заявками відділу;

- консультацій за матеріалами;

- узгодження технологічних умов використання спеціальних видаткових матеріалів;

- ...

- заявок з переліком необхідних матеріалів для забезпечення роботи відділу;

- планів впровадження коштів автоматизації і механізації;

- ...

5.6

З відділом організації й оплати праці

- консультацій з трудового законодавства;

- затвердженого штатного розкладу;

- завдань по зниженню трудомісткості виробництва за рахунок впровадження засобів автоматизації і механізації виробництва;

- ...

- проекту штатного розкладу;

- звітів про виконання розпоряджень по зниженню трудовитрат і застосуванню засобів автоматизації і механізації;

- ...

5.7

З планово-економічним відділом

- планів виробництва продукції за номенклатурою;

- оцінок економічної ефективності застосування засобів автоматизації і механізації виробництва;

- ...

- планів впровадження засобів автоматизації і механізації виробництва;

- відомостей, необхідних для економічного аналізу діяльності відділу;

- інших матеріалів по запиту планово-економічного відділу;

- ...

5.8

З фінансовим відділом

- затверджених планів фінансування заходів щодо впровадження засобів автоматизації і механізації виробництва;

- ...

- проектів планів фінансування заходів щодо впровадження направлення автоматизації і механізації виробництва;

- ...

  1. Права відділу автоматизації та механізації виробництва

Відділ автоматизації та механізації виробництва має право:

6.1.1. Давати вказівки структурним підрозділам підприємства з питань, що відноситься до компетенції відділу і випливають із функцій, перерахованих у дійсному Положенні.

6.1.2. Вимагати й одержувати від структурних підрозділів підприємства матеріали, необхідні для діяльності відділу.

6.1.3. Вести листування з питань, що входять до компетенції відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.1.4. Виступати у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відноситься до компетенції відділу стосовно взаємин з державними та муніципальними організаціями, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

6.1.5. За узгодженням з директором підприємства залучати експертів і фахівців в області автоматизації та механізації виробництва для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

6.1.6. Давати роз'яснення і рекомендації з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.1.7. Проводити наради з питань автоматизації та механізації виробництва на підприємстві і брати участь у конференціях і семінарах з питань автоматизації та механізації виробництва.

6.2. Керівник відділу автоматизації і механізації виробництва підписує всі документи, пов'язані з діяльністю відділу (плани, договори, звіти, кошториси, довідки, ін.).

  1. Відповідальність відділу автоматизації та механізації виробництва

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу несе керівник відділу автоматизації та механізації виробництва.

7.2. На керівника відділу автоматизації і механізації виробництва покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Недотримання діючого законодавства в процесі управління відділом.

7.2.2. Складання, затвердження і надання недостовірної інформації про процес впровадження коштів автоматизації і механізації виробництва.

7.2.3. Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва підприємства інформацією з питань роботи відділу автоматизації та механізації виробництва.

7.2.4. Невчасного, а також неякісного виконання документів і доручень керівництва підприємства.

7.2.5. Витоку інформації, що є комерційною таємницею.

7.2.6. Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

7.3. Відповідальність співробітників відділу автоматизації та механізації виробництва встановлюється посадовими інструкціями.

  1. Заключні положення

8.1. У разі виявлення невідповідності якогось пункту положення реальному стану справ у відділі автоматизації і механізації виробництва керівником відділу, співробітником або іншою особою, необхідно звернутися до

(служби персоналу, відділу кадрів, експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

із заявкою на внесення змін і доповнень у положення. (Форму заявки надано в Додатку 1).

8.2. Внесена пропозиція розглядається  підрозділом, зазначеним у п. 8.1. цього положення, протягом одного місяця від дня подачі заявки.

За результатами розгляду виноситься рішення:

- прийняти зміни чи доповнення,

- відправити на доопрацювання (із зазначенням терміну доопрацювання і виконавця),

- відмовити у прийнятті внесеної пропозиції (у цьому випадку заявнику надсилається обґрунтована відмова в письмовому вигляді).

(технічним директором, заступником генерального директора, генеральним директором тощо)

за наданням

(менеджера по персоналі, начальника відділу кадрів, керівника експертної комісії з Положень і посадових інструкцій тощо)

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.2000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00